ТЕКСТ, ЙОГО БУДОВА, УКРАЇНСЬКА МОВА

ТЕКСТ, ЙОГО БУДОВА, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ТЕКСТ, ЙОГО БУДОВА, УКРАЇНСЬКА МОВА

II. Ознайомлення із темою, метою і завданнями

Спостереження

Прочитайте речення. Чи можна з них скласти текст? Що для цього потрібно зробити?

1. Як відомо, мова постійно (хоч і дуже повільно) розвивається, в процесі розвитку змінюються її норми.
2. Мовна норма — регулятор правильності літературної мови та головна умова її стійкої стабільності.
3. Ні, незмінних норм не буває.
4. Чи значить це, що мовна норма постійна, незмінна?

Коментар. Порядок речень повинен бути таким: 2, 4, 3, 1.

Зробіть висновок: Текст — це…

В якому реченні виражена головна думка тексту?

Як ви вважаєте, про що піде мова на сьогоднішньому уроці? Спробуйте самі сформулювати мету і завдання нашого уроку.

III. Виконання системи практичних вправ

Мозковий штурм

Назвіть основні ознаки тексту, використовуючи опорну схему.

Опорна схема

4

Бліцтурнір

Назвіть засоби зв’язку між реченнями в тексті:

Лексичні (повтор слів, синонімічна заміна, використання антонімів, багатозначних слів, спільнокореневих слів, слів однієї тематичної групи, ключових слів).

Морфологічні (заміна займенниками, єдність форм дієслів, займенників місця та часу, сполучників, часток).

Синтаксичні (наявність питань та відповідей, синтаксичного паралелізму, неповних речень, речень з однаковою структурою, вставних слів та речень).

Інтонаційні (довжина фраз, темп мовлення, інтонація).

Стилістичні (використання слів, що належать до одного стилю, тропів та стилістичних фігур).

Графічні (розділові знаки, червоний рядок).

Практична робота

Знайдіть у поданому тексті засоби зв’язку між реченнями.

Наше життя неможливе без знання мовного етикету. Ця істина відома кожному з дитинства. Людина послуговується ним щодня і, до того ж, не один раз. Ми кілька разів упродовж дня можемо звертатись один до одного, вітатися, прощатися, комусь дякувати, давати пораду, прохати щось у когось, перед кимсь доводиться вибачатися, когось комусь рекомендувати. А ще — ми співчуваємо, робимо компліменти, відмовляємо. Запрошуємо і приймаємо гостей, самі гостюємо, присягаємося у відданості, освідчуємось у коханні. (Без цього важко уявити будь-яку етикетну ситуацію в побуті чи на роботі, у товаристві.) І при цьому ми неминуче послуговуємось усталеними висловами (чи окремими словами), які для носіїв мови не потребують зусиль, свідомості. (Ми діємо шаблонно, автоматично, керуючись стійкою мовною звичкою, виплеканою змалечку батьками, учителями.) Це і є наш мовний етикет у дії, що відображає правила мовної поведінки, властиві мовцям на певному історичному зрізі (За С. Богдан).

Заповніть таблицю «Характеристика видів зв’язку речень у тексті»

Послідовний

Паралельний

1. Повтор ключового слова1. Однаковий порядок слів
2. Заміна ключових слів займенниками, зворотами, спільнокореневими словами, синонімами2. Однакові граматичні форми слів
3. Семантичні та асоціативні зв’язки3. Анафори, риторичні питання
4. Повтор одного члена речення4. Вставні слова, прислівники місця, часу

Що таке змішаний вид зв’язку?

Практична робота

У поданому вище тексті знайдіть і поясність види зв’язку речень.

Складіть свій невеличкий текст (5-6 речень) з різними видами зв’язку речень: 1 ряд — ланцюжковий, 2 ряд — паралельний, З ряд — змішаний.

Лексична п’ятихвилинка

Поясніть значення слів «абзац», «мікротема». Як співвідносяться ці слова?

Робота з текстом

Прочитайте текст. Визначте тему й основну думку. Дайте назву тексту.

«ВЕЛЕСОВА КНИГА»

Ця книга — набір дерев’яних дощечок, на яких ранньою кирилицею були записані слов’янські тексти з історії дохристиянської Київської Русі, починаючи приблизно від 650 року перед Різдвом Христовим і закінчуючи князюванням Аскольда в кінці IX ст. Дослідники цієї пам’ятки сперечаються щодо її автентичності. Одні говорять про підробку, інші переконані, що це твір, написаний самими слов’янами, збірник історико-релігійних текстів, що в збірнику було не менше 15 пам’яток, складених у різний час різними людьми і зведених воєдино в IX столітті.
Щоб дослідити давню пам’ятку, потрібні знання графіки, палеографії, орфографії, лексики, історичної фонетики, морфології, діалектології, дані археології, етнографії, історії. Вивчали «Велесову книгу» вчені в різних країнах: у Голландії, Канаді, США, Франції, Великобританії, Австралії, Росії, Україні. Здійснювали експертизи, розшифровували, перекладали тексти сучасною мовою. В Україні це зробив Б. Яценко. 1995-го року він видав «Велесову книгу» у власному ритмізованому перекладі разом із автентичним текстом та дослідженнями.
Цікава історія знахідки. Набір дерев’яних дощечок було знайдено в серпні 1919 року в умовах війни. За одними даними — під Курськом, за іншими — у Великому Бурлуку Харківської губернії. Під час наступу Білої армії, яка пройшла територію України і простувала до Орла, молодий полковник Ізенбек, командир батареї, опинився у великому маєтку, власники якого були знищені. Пізніше він не міг пригадати ні точного розташування маєтку, ні прізвища власників: чи то князі Задонські, чи Донські, чи Донцови. Дослідники доводять, що то могли бути Донецько-Захаржевські. Ізенбек пройшов спустошеними кімнатами до бібліотеки. Книжки були розкидані по підлозі. Полковник почув під ногами хрускіт і, нахилившись, побачив дерев’яні дощечки з випаленими на них незнайомими літерами. З вигляду вони були дуже давніми — деякі розсипалися. Ізенбек, який колись займався археологією, зрозумів, що дощечки можуть мати історичну цінність. Він звелів солдатові скласти дощечки до похідної сумки і стерегти їх. 1822-го року емігрант Ізенбек (він був мусульманин; дід його був «бек», що в турецькій мові означає знатність роду) опинився у Франції, пізніше в Бельгії. 1925-го року Ізенбек познайомився з Юрієм Миролюбовим, теж емігрантом. Той зацікавився дощечками і зробив з них копії.
Робота була важкою і тривала до 1939 року. Скопійовано було разом близько 40 дощечок. Скільки їх могло бути в маєтку, невідомо. Миролюбов залишив опис дощечок з берези, 38 см завдовжки, 22 см завширшки, від 6 до 10 мм завтовшки. Кожна мала в куточку малюнок — зображення якоїсь тваринки чи предмета. Миролюбов перемалював три знаки — собаку, кота, сонце з променями. У кожній табличці було просвердлено дві дірочки, мотузок з’єднував дощечки. На дощечках були паралельні лінії, які прикривали рядки написаного.

Визначте мікротему кожного абзацу. Поясність логіку виокремлення абзаців, прослідкувавши за думкою автора.

Зробіть висновки про структуру кожного абзацу.

Запишіть останній абзац під диктовку. Виділіть орфограми. Поясніть розстановку розділових знаків.

V. Домашнє завдання

Напишіть невеличкий твір-роздум за темою «Усі основні європейські мови можна вивчити за шість років, свою ж рідну треба вчити ціле життя» (Вольтер).

Тестові завдання

Варіант І

1. Усі приголосні дзвінкі у рядку:

А слово, дзвін, щавель, доля;

Б дзьоб, розмова, полин, бур’ян;

В день, щілина, джерело, зерно;

Г мир, клопіт, малина, брова;

Д основа, орфограма, джерело, село.

2. Подвоєння та подовження літер в усіх словах відбувається в рядку:

А бов..аніти, тряс..я, Вінниччина, Галич..ина;

Б небеззахисний, од..звеніти, перлин..о, білопін..ий;

В Сав..а, во..з’єднати, вікон..иця, окаян..ий;

Г огнен..ий, благословенний, латун..ий, шален..ість;

Д мерзен..ий, умотивован..ий, і..раціональний, страшен..ий.

3. Літеру и слід писати в усіх словах іншомовного походження рядка:

А єп..скоп, приоритет, бурм..стр, Адд..с-Абеба;

Б Ц..церон, бургомістр, С..рія, Ч..нгісхан;

В д..лема, Гр..нвіч, Ч..каго, ск..пидар;

Г ч..пси, к..парис, адаж..о, кос..нус;

Д С..ц..лія, бронх..т, Т..бет, Кр..т.

4. Усі слова пишуться без м’якого знака у рядку:

А тон..ший, таріл..ці, красун..чик, ковз..кий;

Б рибал..ці, піс..ня, Натал..чин, брин..чати;

В він..єтка, в..йокати, лл..є, Хар..ків;

Г мен..ший, батал..йон, Ігор.., Гет..манщина;

Д Афанасьев, консульський, кін..ця, дитин..чин.

5. Правильно записано всі числівники в рядку:

А трьомастами шістдесяти восьми, сімомадесятьма сорока;

Б сімидесяти чотирьох, тисяча дев’ятий;

В сьомастами вісімдесятьма дев’ятьома, двадцяти восьми;

Г чотиристами сімдесятьма, тисяча п’ятдесятьома шістьома;

Д трьомастами сорока шісти, одинадцятьома.

6. Усі прислівники пишуться через дефіс у рядку:

А по/українськи, повік/віки, будь/що/будь, плече/в/плече;

Б усього/на/всього, вряди/годи, хтозна/коли, з/посеред;

В пліч/о/пліч, на/гора, сьогодні/завтра, наді/мною;

Г по/латині, ім’я по/батькові, на/самоті, хтозна/коли;

Д що/небудь, що/весни, аби/коли, день/у/день.

7. Усі складні слова потрібно писати разом у рядку:

А проф/спілковий, папів/оберт, багато/тисячний, член/кореспондент;

Б тепло/обмінний, радий/радісінький, шести/денка, пів/ огірка;

В чотирьох/актний, перекоти/поле, пів/аркуша, кілька/мільйонний;

Г сто/відсотковий, теле/апаратура, лісо/степовий, соціал/демократичний;

Д вище/згаданий, глухо/німий, історико/культурний, червоно/гарячий.

8. Всі іменники у родовому відмінку множини мають закінчення -ів, -їв:

А батько, гість, степ, день;

Б сом, громадянин, соловей, герой;

В робітник, підпис, татарин, товариш;

Г раз, болгарин, кінь, метр;

Д хазяїн, грузин, солдат, осетин.

9. Означено-особовим є речення:

А Боїшся вовка — не ходи до лісу (Народна творчість).

Б За що, не знаю, називають хатину в гаї тихим раєм (Т. Шевченко).

В Розпалімо знов багаття з іскр надії.

Г Потемніло, завітрило, закрутила курява (С. Васильченко).

Д Субота. Вечір.

10. Не відокремлюється означення в реченні (розділові знаки пропущено):

А Незабаром показалось село мальовничо розкидане над річкою по горі.

Б Знесилений пригнічений Микола опускається на землю і вдивляється на захід (В. Шевчук).

В Омиті росами квітки розтулюють повіки.

Г Дівчина вражена посміхнулась.

Д Вранці срібнохолодні роси слалися і дикі кози стрункі й полохливі виходили пастись на галявину.

11. Лексичної помилки не припущено в реченні:

А Забезпечувати безпеку — складна справа.

Б Яскравий фон надає картині урочистості.

В Заняття в школі бізнесу ведуть представники крупних підприємств.

Г Рослинні олії багаті на природний оксидант.

Д Малочисленні відвідувачі музею уважно слухали розповідь.

12. Усі іменники вживаються тільки в однині:

А Дніпро, Кавказ, побачення, щастя;

Б радість, сміх, молоко, Київ;

В листя, мрійність, сіль, пташеня;

Г синь, зустріч, глибінь, солома;

Д довершеність, річ, велич, селянство.

Варіант II

1. Фразеологічний зворот ужито в реченні:

А Його слова були розумні, спокійні і тверді, як сталь.

Б Він був людиною твердою на слово.

В Йя пісня могла зворушити найтвердіше серце.

Г По твердому, рипливому снігу стелились довгі тіні.

Д Вони довго сиділи, згадували минуле.

2. Замість слова військовий потрібно вжити воєнний у словосполученні:

А військовий льотчик;

Б військовий парад;

В військовий час;

Г військовий оркестр;

Д військовий салют.

3. Префікс с- слід писати в усіх словах рядка:

А ..ховати, ..горнути, ..бити;

Б ..палити, ..куштувати, ..купити;

В ..кинути, ..сохнути, ..формувати;

Г ..ковзатися, ..чистити, ..некровити;

Д ..підлоба, ..фальсифікувати, ..шити.

4. Літеру і слід писати в усіх словах рядка:

А С..дней, д..зель, ц..стерна, м..трополит;

Б рад..ус, Британія, Д..зель, абор..ген;

В дезінформація, к..парис, Ч..лі, Адріатика;

Г п..лот, без..дейний, артер..я, тр..умф;

Д С..рія, акс..ома, реч..татив, сем..нар.

5. Апостроф ставиться в усіх словах рядка:

А дзв..якнути, з..єднати, подвір..я, комп..ютер;

Б рейк..явік, б..юджет, св..яткувати, мавп..ячий;

В двох..ярусний, В..єтнам, пан..європейський, ад..ютант;

Г інтерв..ю, матір..ю, моркв..яний, з..економити;

Д ін..єкція, Мін..юст, пред..явник, Св..ятослав.

6. Велика літера пишеться в усіх словах рядка:

А (з)бройні (с)или (у)країни, (п)ерша (с)вітова (в)ійна;

Б (п)олярна (з)ірка, (ф)ранкфурт-(н)а-(м)айні;

В (г)енеральний (п)рокурор (у)країни, (п)роспект (д)ружби (н)ародів;

Г (є)вропейський (с)оюз, (к)онституційний (с)уд (у)країни;

Д (т)рипільська (к)ультура, (н)аціональний (б)анк (у)країни.

7. Усі складні слова потрібно писати через дефіс у рядку:

А віце/адмірал, крем/брюле, напів/фабрикат, жовто/гарячий;

Б батько/мати, клініко/діагностичний, сон/трава, червоно/ деревний;

В окислювально/відновний, міні/футбол, гіркувато/солоний, стоп/кран;

Г режисер/постановник, всесвітньо/історичний, давньо/український, кіловат/година;

Д темно/вишневий, ліво/бережний, пів/Європи, високо/ерудований.

8. Неузгоджене означення є в реченні:

А Свіжозорані ниви обсівалися великими вечірніми зорями.

Б На небі хмари висіли ліниві, ліси, повиті тугою, дрімали.

В У нього була думка поїхати до міста.

Г З кущів підліска линуть перші трелі солов’я.

Д Чутно у реві морському дикі розкати грому.

9. Знайдіть, у якому реченні при узагальнювальних словах потрібно ставити спочатку двокрапку, а потім — тире (розділові знаки пропущено):

А День вечір ніч ранок все біле все тьмяне (Леся Українка).

Б Скрізь і на подвір’ї і в саду і на городі все тяглося до сонця і раділо йому.

В І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю і дитинство й розлука й твоя материнське любов (А. Малишко).

Г На ослонах на столі та припічку скрізь понаставлено немитого начиння горщиків мисок ложок (/. Нечуй-Левицький).

Д Надворі повсюди лежала роса на жовтій траві осінній на круглій павутині попід стріхою.

10. Узагальнено-особовим є речення:

А На переправі коней не міняють.

Б Потемніло, завітрило, закрутила курява.

В Світе калиновий, жити нам ще, жить.

Г Для добрих друзів відчиняю дім і маю серця щиру нагороду.

Д А надворі так місячно, ясно, хоч голки збирай.

11. Граматичної помилки припущено в реченні:

А Захворівши, Оленка не прийшла до школи.

Б Не спитавши броду, не лізь у воду.

В Нагинаючи гілки, діти діставали вишні.

Г Швидко вийшов, зачинивши за собою двері.

Д Як слід підготувавшися до іспитів, у тебе не буде проблем.

12. Окремо слід писати всі прислівники в рядку:

А рік/у/рік, до/останку, на/переріз, попід/руки;

Б без/упину, на/зразок, уві/сні, сам/на/сам;

В на/відмінно, на/останок, до/вподоби, честь/честю;

Г аби/куди, до/побачення, від/давна, по/суті;

Д у/стократ, хоч/не/хоч, сяк/так, на/прокат.

Правильні відповіді
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Б Б В А В Б В Б Б В Г Б

Б В Б Г В Г В Г Б А д Б

ТЕКСТ, ЙОГО БУДОВА, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *