Н І НН У ПРИСЛІВНИКАХ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Н І НН У ПРИСЛІВНИКАХ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ Н І НН У ПРИСЛІВНИКАХ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІV. Актуалізація мотиваційних резервів

34

Аналіз мовних явищ на основі тексту

Прочитати. Визначити тему тексту. Довести, що висловлювання належить до публіцистичного стилю.

Ми починаємося від наших батьків, від землі. Усвідомле..я себе в єдності з родом і природою спонукає людину уваж..о ставитися до всього, що її оточує, перейматися жи..ям, замислюватися над його су..ю.

Спостережливість та уваж..ість до навколишнього природ..ого середовища породили у світогляді наших пращурів розумі..я необхідності існував..я чіткої розміре..ості та порядку в усьому. Незаперечність цієї істини — абсолютна. Там, де панує лад, усе дихає радіс..ю, зростає добробут і благополу..я (За М. Ткачем).

На матеріалі слів із пропущеними літерами скласти словниковий диктант. Пояснити вживання подвоєння або подовження у словах різних частин мови.

V. Усвідомлення теоретичного матеріалу у процесі практичної роботи

Творче конструювання (робота за варіантами)

Утворити від прикметників прислівники. Пояснити написання н і нн у прикметниках і прислівниках.

Варіант 1. Безсумнівний, незмінний, швидкоплинний, глибинний, ясний, щоденний, безмежний, жалісний, широченний, віддзеркалений, старанний.

Варіант 2. Туманний, невтішний, сонний, обмежений, поважний, позитивний, смиренний, спокійний, страшенний, сумний, доброчинний.

На основі спостереження за мовним матеріалом зробити висновок про вживання н і нн у прислівниках. Свої міркування звірити з теоретичним матеріалом підручника.

Старанний → старанно

Щоденний → щоденно

Несказанний → несказанно

Радісний → радісно

Схвильований → схвильовано

Негаданий → негадано

Дослідження-зіставлення

До прислівників дібрати слова-синоніми з довідки. Пояснити вживання подвоєння.

Журливо, по секрету, виснажливо, млисто, несправедливо, казково, важливо, щиро, зразково, дбайливо, увічливо, журливо, суворо, загадково, убого, дохідливо.

Довідка. Делікатно, незбагненно, упереджено, сумно, відмінно, гостинно, доступно, таємно, туманно, трудно, нездійсненно, цінно, старанно, жалібно, невблаганно, злиденно.

2–3 прислівники ввести в самостійно складені речення.

Пошукова робота з елементами аналізу

Замінити фразеологізми прислівниками з довідки. З виділеними зворотами скласти речення.

Хоч оком світи, чорним по білому, ніс у ніс, вірою і правдою, за спасибі, за власним бажанням, з усіма подробицями, слово в слово, як своїх п’ять пальців, душа в душу.

Довідка. Добровіль(н,нн)о, друж(н,нн)ьо, тем(н,нн)о, дослів(н,нн)о, відда(н,нн)о, вираз(н,нн)о, достеме(н,нн)о, ґрунтов(н,нн)о, щіль(н,нн)о, дарем(н,нн)о.

Який прислівник є зайвим? Пояснити чому.

Пояснити розбіжність у написанні прислівників дружно і дружньо. Визначити, чи від одного слова вони утворені.

Дібрати до поданих сполучень слів синонімічні прислівники, подані в правому стовпчику. Запам’ятати їх наголошування і правопис.

35

Творча робота

Побудувати словосполучення, додавши до поданих слів потрібні за змістом прислівники з орфограмою «Н і нн у прислівниках». З’ясувати тип підрядного зв’язку головного і залежного слова.

Слухати…, виконувати…, писати…, виховувати…, запитувати…, дивитися…, давати відповідь…, співати…, критикувати…

Дібрати й записати 4–5 прислівників з н або нн: а) утворені від іменників; б) утворені від прикметників.

Словниковий диктант (взаємоперевірка)

Записати, замість крапок уставивши н або нн. Обґрунтувати написання.

Радіс..о, сум..о, бездога..о, ю..о, страше..о, височе..о, упевне..о, лагід..о, безцеремо..о, тьмя..о, шале..о, зако..о, вихова..о, недійсне..о, беззвуч..о, несказа..о, незрівня..о, змістов..о, відповідаль..о, невпи..о, піднесе..о, навма..я, незліче..о, сезо..о, напруже..о, сумлі..о.

Трансформація висловлювання з елементами аналізу

Прочитати мовчки текст. Виділити в ньому прислівники й пояснити їх правопис.

Мишко вийшов зі школи і неспіш..о закрокував додому. Відчував себе вдоволе..о. Аякже, на уроках працював стара..о, навіть Марія Федорівна похвалила, мовляв, глибоко розібрався в матеріалі, зумів практич..о застосувати… (За Ю.Голобородько).

Уявити ситуацію, що Мишко — це ви. Переказати текст, змінивши третю особу на першу, і на основі поданого початку скласти продовження розповіді, використовуючи прислівники з н і нн. Дібрати до тексту заголовок.

VІ. Підсумок

Подумати і дати відповіді на запитання:

1. Від чого залежить написання прислівників з н і нн? Навести приклади.

2. У яких прислівниках завжди вживається нн? Увести їх у самостійно складені речення.

VІІ. Домашнє завдання

1. Уявити ситуацію, що ви є членом літературного гуртка, на одному із засідань якого вам було запропоновано скласти вірш-мініатюру гумористичного змісту, використовуючи такі рими: навмання — спросоння, попідвіконню — попідтинню. Скласти власний варіант вірша.

Н І НН У ПРИСЛІВНИКАХ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *