НАПИСАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ ІЗ СУФІКСАМИ -ЕНЬК-, -ЕСЕНЬК-, -ІСІНЬК-, -СЬК-, -ЦЬК-, -ЗЬК-, УКРАЇНСЬКА МОВА

Написання рикметників із суфіксами -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк-, українська мова

Хід заняття Написання прикметників із суфіксами -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк-, українська мова

II. Актуалізація мотиваційних резервів з теми

Бесіда за питаннями

1. Назвати основні способи творення прикметників. Навести приклади.

2. Який спосіб творення прикметників є найпродуктивнішим? Чому?

3. Від яких частин мови найчастіше утворюються прикметники?

Творче спостереження з елементами аналізу

Прослухати висловлювання. Визначити, до яких жанрів усної народної творчості вони належать. Виписати прикметники, що мають пестливе значення й передають емоційне ставлення мовця.

У РЖІ НА МЕЖІ

У ржі на межі, на кривій березі
Там сиділа русалка.
Просила русалка у дівочок сорочки:
— Ви дівочки, подружки,
Да дайте мені сорочки,
Хоча худенькую, да аби біленькую,
Хоч не біленькую, да тоненькую!
(Нар. творчість)

Ой ВЕСНА, ВЕСНА — ДНЕМ КРАСНА

Що ти, весно красна, нам принесла?
— Принесла я вам літечко,
Ще й запашненьке зіллячко,
Ще й зеленую травицю,
І холодную водицю.
Принесла я вам ягнятко
Ще й маленькеє телятко.
(Нар. творчість)

Визначити спосіб творення виписаних прикметників. Розібрати їх за будовою.

IV. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи

Вибірковий диктант

Прочитати мочки текст. З’ясувати його стилістичну належність. Дібрати до нього заголовок. Виписати словосполучення, до складу яких входили б виділені прикметники.

Я люблю маленького, завжди бадьорого і такого втішного чижика. Ця лимонно-зеленувата пташка, з хитренькими очима, з чорненькими бровами і цяточкою під дзьобом швидко звикає в кімнаті і стає майже ручною. Уже через тиждень-півтора чижі починають співати бадьору пісеньку не тонюсіньким, а хрипкуватим голосом (За Ю. Старостенком).

Виділити у прикметниках суфікси. Пояснити вживання м’якого знака в них. З’ясувати, яке експресивно-стилістичне значення виражають прикметники з цими суфіксами.

Творче моделювання

Утворити за зразком від прикметників пестливу форму за допомогою додавання суфіксів -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -усіньк-.

Зразок. Білий — біленький, білесенький, білісінький. Чистий, високий, кислий, довгий, тихий, старий, великий, густий, солоний, дрібний, широкий.

До поданих прикметників дібрати антоніми. Від 3—4 слів утворити пестливі форми.

Яку роль виконують прикметники із суфіксами -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -усіньк- у нашому мовленні?

Коментар. Суфікси здрібнілості -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -усіньк- вносять у текст пестливі відтінки. Тому вони використовуються, як правило, в описах дітей, для відтворення дитячого мовлення, при потребі надати зображуваному довірливого й голубливого характеру. У поетичних жанрах прикметники з пестливо-здрібнілими суфіксами сприяють зображенню переживань і почуттів автора.

Робота з деформованим висловлюванням

Відновити деформований зміст висловлювання, уставивши в нього прикметники з довідки. Пояснити роль прикметників у художніх творах.

От і настала … зима. Ходить нашим краєм її … місяць-грудень. Сховав він під … кригою річки, повдягав у … мережива ліси. Тоді засипав … снігом поля, напхав першого снігу аж під … гілля у лісі (За Ю. Старостенком).

Довідка: найтепліший, самісіньке, біленькі, справжнісінька, тонюсінькою, чистеньким.

Виділити суфікси в прикметниках. Пояснити їх правопис.

Навчальне аудіювання

Прослухати текст за частинами. Виписати відносні і присвійні прикметники, виділити в них суфікси. Визначити спосіб творення цих прикметників. Пояснити, які фонетичні зміни відбулися у процесі їх творення. Ще задовго до того часу, про який оповідає арабський мандрівник

Павло Алепський, в Україні повсюдно виникли братства. Це були організації, до складу яких входили ремісники, купці, духовенство, козацька старшина. Вони були осередками політичного й культурного життя, вели активну боротьбу проти ополячення українського народу. Найдавніше таке братство — Львівське — виникло ще 1439 року. Багато з них мало свої друкарні, де виходили церковні і світські книги, а також підручники для шкіл.

В 1615 році організувалося братство в Києві. Воно підтримувало зв’язки з групою вчених, що жили в Києво-Печерській лаврі, де була своя друкарня. Київ був найпомітнішим науковим центром в Україні. Сталося це після того, як гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний записався до його братства «з усім військом Запорозьким». Тобто під захист Січі бралася вся діяльність братства. Козацьке військо також виділяло йому велику фінансову допомогу (М. Слабошпицький).

Порівняти вимову й написання прикметників. Записати їх у фонетичній транскрипції.

усі уроки української мови 6 клас-285

Творче конструювання

Від поданих назв обласних центрів України утворити прикметники за допомогою суфікса -ськ(ий). Записати їх у три колонки: 1) ті, у яких унаслідок злиття двох приголосних утворилося звукосполучення -цьк(ий); 2) -зьк(ий); 3) -ськ(ий).

Київ, Одеса, Запоріжжя, Кіровоград, Луцьк, Львів, Рівне, Херсон, Вінниця, Чернівці, Харків, Миколаїв, Суми, Луганськ, Черкаси, Чернігів.

Записати 5—6 назв районних центрів або інших населених пунктів вашої області. Утворити від них прикметники за допомогою суфікса -ськ(ий). Пояснити правопис. Визначити розряд за значенням утворених прикметників.

Від поданих іменників за зразком утворити словосполучення «прикметник + іменник». Визначити головне і залежне слова. Виділити суфікси прикметників, пояснити вживання м’якого знака в них. Зразок. (Львів) брама — Львівська брама.

(Село) клуб, (батько) збори, (люди) потік, (Донецьк) степ, (Херсон) вулиці, (сусід) двір, (товариш) учинок, (Запоріжжя) Січ, (гігант) висота, (козак) страва, (Кривий Ріг) проспект, (турист) похід.

Указати на те, які прикметники належать до відносних і присвійних. Назвати присвійно-якісні прикметники. Свій вибір обґрунтувати.

Дослідження-зіставлення

Скласти з прикметниками лікарський і лікарський словосполучення з поданими іменниками. Пояснити розбіжність у значенні. Діяльність, рослини, халат, препарат, огляд, косметика, дільниця.

Скласти з двома словосполученнями речення. Зробити синтаксичний розбір одного з них.

Матеріал для вчителя. 1) Лікарський — належний лікареві; такий, що стосується діяльності лікаря. 2) Лікарський — який має лікувальні властивості. (Лікарська діяльність, лікар ські рослини, лікарський халат, лікарський препарат, лікарський огляд, лікар ська косметика, лікарська дільниця).

Ігрове завдання

Утворити прикметники із суфіксами -еньк-, -есеньк-, -ісіньк- і записати у відповідні клітинки кросворда.

Низький, густий, круглий, чепурний, чистий, високий, білий, гарний, малий, повний.

усі уроки української мови 6 клас-287

Відповіді. 1. Чепурненький. 2. Гарнесенький. 3. Чистісінький. 4. Низенький. 5. Маленький. 6. Біленький. 7. Густенький. 8. Повнісінький. 9. Височенький. 10. Кругленький.

До виділеного слова дібрати синоніми (чепурний — охайний, акуратний).

До слів гарний, чистий, білий, високий дібрати антоніми. Увести їх у словосполучення.

VI. Домашнє завдання

1. Утворити 10—15 прикметників від іменників — власних назв за допомогою додавання суфікса -ськ(ий). Записати прикметники звукописом (визначити кількість букв і звуків). Пояснити фонетичні зміни.

2. Написати міні-твір на тему «Мати — берегиня роду», використовуючи прикметники із суфіксами пестливості -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-.

Написання прикметників із суфіксами -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк-, українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *