ВІДМІНЮВАННЯ ПОРЯДКОВИХ ЧИСЛІВНИКІВ. НАПИСАННЯ РАЗОМ ПОРЯДКОВИХ ЧИСЛІВНИКІВ НА -ТИСЯЧНИЙ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ВІДМІНЮВАННЯ ПОРЯДКОВИХ ЧИСЛІВНИКІВ. НАПИСАННЯ РАЗОМ ПОРЯДКОВИХ ЧИСЛІВНИКІВ НА -ТИСЯЧНИЙ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ВІДМІНЮВАННЯ ПОРЯДКОВИХ ЧИСЛІВНИКІВ. НАПИСАННЯ РАЗОМ ПОРЯДКОВИХ ЧИСЛІВНИКІВ НА -ТИСЯЧНИЙ, УКРАЇНСЬКА МОВА

III. Актуалізація опорних знань

Творче спостереження над мовним матеріалом

Прочитати текст. Про що нове ви дізналися? Які враження викликав у вас цей текст? Дібрати власний заголовок.

ШКОЛА

Слово школа є в усіх слов’янських мовах. Було воно і в давньоруській мові. Прийшло до нас із Стародавньої Греції. У перших грецьких школах училися хлопчики з вільних родин. Спочатку їх навчали читати, писати й рахувати. Потім вони навчалися співів, музики, поезії. В інших школах пізніше здійснювалося фізичне виховання й загартування. З них готували майбутніх воїнів. Усі ці школи були приватними.

У Київській Русі перші школи з’явилися в кінці десятого століття. Навчалися там діти багатих. Це діти князів, придворних та купців. (А. Коваль).

Знайти у тексті числівники. Які з них є порядковими? Зачитати речення з порядковими числівниками, дотримуючись орфоепічних норм.

Пояснити лексичне значення виділеного слова. (Загартування — ставати фізично або морально стійким, міцним, витривалим, вироблення здатності переборювати незгоди, труднощі). Скласти з ним речення.

IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

Опрацювання теоретичного матеріалу

Порядкові числівники відмінюються як прикметники твердої групи: (червоний) п’ятий, шостий, двадцять восьмий.

Увага! Числівник третій відмінюється, як прикметник м’якої групи (мужній): третього, третім тощо.

У складі дробових числівників є порядкові, тому вони мають змішаний тип відмінювання: чисельник відмінюється як власне кількісний числівник, знаменник — як порядковий: дві десяті, двох десятих тощо.

У складених порядкових числівниках відмінюється остання складова частина: у тисяча дев’ятсот дев’яносто восьмому році.

У датах порядкові числівники вживаються у формі середнього роду, а назви місяців стоять незмінно в родовому відмінку (у цьому словосполученні пропускається слово число): перше (число) вересня, першого (числа) вересня, з першим (числом) вересня, (у) першому (числі) вересня.

Тривалість у годинах позначається кількісними числівниками: змагання триває п’ять годин. А самі години називаємо порядковими числівниками: перша година, третя година, п’ята година — так само, як і ряди парт у класі: перший ряд, другий ряд, третій ряд. При відмінюванні відмінюються обидва слова.

Увага! Складні порядкові числівники з останнім компонентом -десятий, -сотий, -тисячний пишуться разом: сімдесятий, восьмисотий, п’ятитисячний.

V. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи

Вибірково-розподільна робота з елементами гри

Прочитати загадки. Виписати числівники, розподіливши їх за трьома колонками: а) прості числівники; б) складні; в) складені. Пояснити їх правопис.

1) Один усю роботу робить, другий господаря молоком поїть, третій хату стереже.

2) У двох матерів по п’ять синів, і всім одне ім’я.

3) Дуб-дубок довговік, на ньому дванадцять гілок, на кожній гілці по четверо гнізд, а в кожному гнізді по семеро яєць, і в кожному яйцю ім’я є.

4) Двоє купаються, а третій дивується.

5) Двадцять братів один за одним ходять, один одного не обходять.

6) Виходило дванадцять молодців, випускало п’ятдесят два соколи та триста шістдесят п’ять лебедів.

7) Сто один брат — усі в один ряд зв’язані стоять.

8) У тридцяти двох воїнів один командир (Нар. творчість).

Порядкові числівники провідміняти усно. Який висновок щодо відмінювання порядкових числівників можна зробити?

Записати відгадки за алфавітом.

Матеріал для вчителя: кінь, корова, собака; пальці на руках; рік; відра й коромисло; місяці; місяці, тижні, дні; паркан; зуби і язик.

Вироблення орфографічних навичок

Подані числівники поставити у формі родового, давального й орудного відмінків.

Чотири, тисяча дев’ятсот п’ять, вісімдесят дев’ятий, чотирнадцятий, двісті сорок перший, третій, шістдесят другий.

Три-чотири числівники ввести у самостійно складені речення. Визначити морфологічні ознаки й синтаксичну роль числівників.

Провідміняти сполучення числівників з іменниками. Виділити закінчення. Пояснити правопис.

1982 рік, 483 сторінка, 80 вправа.

З кожним словосполученням скласти речення.

Навчальне аудіювання

Прослухати уривок із повісті В. Нестайка. З’ясувати назву твору. Яких ще героїв із цієї повісті ви можете назвати?

Ерудит Боря вже знав, чув від того ж таки Аркаші, що середньовічний італійський письменник, мислитель, історик, політичний і військовий діяч Нікколо Макіавеллі був голова. І брат Аркаша був голова. Посів друге місце на районній математичній олімпіаді. Отже, дві голови. А Боря що — дурень?! Боря почав думати. Три дні він думав, думав, думав. А на четвертий день Боря Бородавко був черговим у класі. На великій перерві він, як уже не раз, дістав з портфеля п’ятий том енциклопедії «Все про все» і зачитав потрясаючу інформацію про те, чому випадають молочні зуби, чого кучерявиться волосся, з якою швидкістю тече у жилах кров, для чого потрібні брови, як ми ковтаєм їжу і таке інше. Оточивши Борю, усі слухали і заздро зітхали. Ні в кого в класі не було такої енциклопедії. Ловка книжеця! На першій палітурці намальовані дві кумедні мавпочки з акордеоном. На останній — кицька і пінгвіни. Вовочка теж зітхав. Що ж він — не жива людина, чи що?. (В. Нестайко).

Виписати числівники. Визначити їх морфологічні ознаки та синтаксичну роль.

Три-чотири числівники провідміняти.

З’ясувати лексичне значення слова ерудит. (Ерудит — той, хто має велику ерудицію, знавець, учений, усезнавець; образно — ходяча енциклопедія).

Дослідження-аналіз з елементами конструювання

Прочитати. Визначити будову числівників. Записати їх словами.

67 зошитів, 243, 56 копійок, 64 олівці, 37 дерев, 575 мільйонів, 25 мільярдів.

Утворити порядкові й кількісні числівники. Пояснити їх правопис.

Скласти речення з 3—4 складеними числівниками.

Коментар учителя. Увага! Слід розрізняти порядкові числівники і прикметники із числовим значенням. Якщо слово складається з двох числівників, то це складний числівник (шестисотий, двохтисячний, стомільйонний, п’ятдесятитрьохмільйонний), якщо — з числівника та іменника, то це складне слово із числовим значенням (трьохелементний, двоокий, шестикласник, стовідсотковий, чотирикутник, двохкілограмо-вий, триярусний ).

Розподільний диктант

Розподілити слова у дві колонки: числівники і прикметники з числовим значенням.

П’ятнадцятий, п’ятиповерховий, двохсотий, п’ятитисячний, восьмирічний, тризначне, восьмидесятий, семиденний, двоскладне, чотиримісячний, тризубий, шестимільйонний.

Зробити словотвірний розбір виділених слів.

Пояснювальне письмо

Прочитати. Пояснити утворення та правопис складних числівників.

Двохсотий, п’ятисотий, стодвадцятип’ятитисячний, дев’яностоти-сячний, двохсотсімдесятип ‘ятимільярдний.

Дослідження-конструювання

Утворити складні слова, частиною яких є числівник. Пояснити їх правопис.

20 днів, 90 кілограмів, 30 діб, 200 квартир, 40 хвилин, 70 мільярдів, 80 тонн, 500 кілометрів, 50 років, 60 метрів, 5 тисяч.

З утвореними словами скласти словосполучення (усно).

Записати 3-4 словосполучення, визначити головне і залежне слова.

VI. Систематизація й узагальнення знань

Подумати і дати відповіді:

1. Що спільного у відмінюванні порядкових числівників і прикметників?

2. Який числівник відмінюється як прикметник м’якої групи?

3. Який тип відмінювання мають дробові числівники? Доведіть.

4. Розказати про правопис складних порядкових числівників. Навести приклади.

5. Що слід пам’ятати про відмінювання складених порядкових числівників?

6. Як відмінюються години і дати в українській мові? Навести приклади.

7. Як пишуться числівники на -тисячний?

VIII. Домашнє завдання

1. Подумати, чи є різниця в значенні словосполучень: тривали 24 роки — тривали років 24; років 250 тому — 250 років тому. Відповідь обґрунтувати.

2. Усно провідміняти числівники 24 і 250.

3. Уявити ситуацію, що ви в гостях познайомилися з однолітком, що навчається в іншій школі. Скласти діалог, розпитавши у хлопчика про його школу. У репліках використати числівники. Діалог записати. У дужках позначити розряд числівників і відмінок, у якому вони вжиті.

ВІДМІНЮВАННЯ ПОРЯДКОВИХ ЧИСЛІВНИКІВ. НАПИСАННЯ РАЗОМ ПОРЯДКОВИХ ЧИСЛІВНИКІВ НА -ТИСЯЧНИЙ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *