ТВОРЕННЯ ЧИСЛІВНИКІВ. МОРФОЛОГІЧНИЙ РОЗБІР ЧИСЛІВНИКІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ТВОРЕННЯ ЧИСЛІВНИКІВ. МОРФОЛОГІЧНИЙ РОЗБІР ЧИСЛІВНИКІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ТВОРЕННЯ ЧИСЛІВНИКІВ. МОРФОЛОГІЧНИЙ РОЗБІР ЧИСЛІВНИКІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

III. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

Спостереження над мовним матеріалом із творчим завданням

Прочитати текст. Переказати його стисло. Визначити тему та основну думку. Розказати про місце знаходження, обладнання вашого класу, використовуючи числівники.

НАШ КЛАС

Наша школа — найкраща в містечку. Не думайте, що я хвастаюсь, — справді найкраща. Вона зовсім нова-новісінька, її ж тільки цього літа збудували. Вона має два поверхи, вікна в ній величезні та світлі, а коридор такий широкий, що хоч би й десятеро школярів стали в шеренгу й отак побігли, і то б ніхто за стіну не зачепився.

Як підеш ти коридором, то з обох боків побачиш двері й двері, — багато дверей. То все — класи. А на другому поверсі вчительська кімната, кабінет директора, фізкультурний зал і в самому кутку, праворуч, — наш клас.

Еге ж, з усіх класів тільки наш четвертий «А» на другому поверсі. Я ніскілечки не хвастаюсь, наш класний керівник Захар Іванович так і сказав:

— Діти, пам’ятайте, наш клас помістили недалечко від директорського кабінету, бо всі вчителі певні, що четвертий «А» буде найбільш дисциплінований і не заважатиме працювати. (О. Донченко).

Знайти в тексті числівники. З’ясувати, як вони утворені, яку синтаксичну роль виконують у реченні.

До виділених слів дібрати антоніми.

IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

Коментар учителя. Числівник — це така частина мови, яка не поповнюється новими утвореннями. В основу структури числівників покладено кількість коренів, залежно від особливостей поєднання яких вони поділяються на прості (мають один корінь), складні (мають два корені) і складені (містять два або більше простих чи складних числівників).

Колективне опрацювання таблиці

Числівники творяться таким чином:

ПростіСкладніСкладені
1) Від одного до десяти, сто, сорок, тисяча, нуль, мільйон, мільярд;

2) збірні числівники: обоє, двоє, троє, четверо, пятеро, шестеро — десятеро (двійко, трійко, пятірко);

3) неозначено-кількісні числівники: кілька, декілька, багато, небагато, мало, чимало, немало

1) Від одинадцятидо девятнадцяти;

2) від двадцяти до дев’яноста;

3) від двохсот до дев’ятисот;

4) збірні числівники: обидва, обидві, одинадцятеро—девятнадцятеро, двадцятеро, тридцятеро;

5) дробові числа: півтора, півтори, півтораста;

6) неозначено-кількісні: кількадесят, кільканадцять, стонадцять

1) Десятки з одиницями: двадцять пять;

2) сотні з десятками: чотириста сорок;

3) сотні з десятками та одиницями: пятсот сімдесят п’ять;

4) тисячі з сотнями: три тисячі сто;

5) тисячі з сотнями і десятками: дві тисячі чотириста десять;

6) тисячі з сотнями, десятками та одиницями: три тисячі шістдесят сім;

7) дробові: одна четверта, сім цілих дві десятих

Числівники від одного до десяти та сорок, сто, тисяча, мільйон, мільярд, що у своєму складі мають лише один корінь, — прості.

Числівники, що у своєму складі мають два і більше коренів, — складні: шістдесят (шість + десять), триста (три + сто), стотридцятип’яти-тисячний (сто + три + десять + п’ять + тисяча). До складних слід залучувати й числівники, утворені за допомогою частини -дцять: одинадцять, дванадцять, тринадцять, двадцять. Морфема -дцять у них не суфікс, а суфіксоїд — стягнена форма слова десять.

Порівняйте: сімнадцять — сімдесят — сімсот.

Числівники, що складаються з двох і більше слів, — складені: тридцять чотири, сто сімдесят п’ять, тисяча вісімсот дев’яносто шість.

V. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення загальнопізнавальних і творчих умінь з теми

Дослідження-моделювання

Записати словами подані нижче суми грошей. Прочитати, дотримуючись орфоепічних норм. Пояснити, як утворився кожний числівник.

1 грн; 40 грн; 1000 грн; 15 грн; 17 грн; 100 грн; 50 к.; 1 тис. 562 грн; 8 грн; 65 к.; 1 тис. 174 грн; 520 грн; 3 млн 506 тис. 174 грн.

З трьома числівниками скласти речення.

Ігровий момент (робота в парах)

Чи знаєте ви математику? Порахувати (усно).

  • Скільки їх було: мати, дочка, брат, сестра, дядько, племінниця?
  •  У хлопчика стільки ж сестер, скільки й братів, а в його сестри сестер удвоє менше, ніж братів. Скільки в сім’ї сестер і братів?
  • Скільки їх було: баба, дві матері, дві дочки й онука?
  • П’ять, п’ятнадцять, без двох двадцять. Семеро, троє, ще й малих двоє.

Матеріал. Троє. Три сестри й чотири брати. Троє. П’ятдесят.

Творче спостереження з елементами аналізу

Прочитати текст. Яким постав перед вами образ місцевого вчителя? Як ви розумієте зміст останнього речення? Дібрати заголовок. Лекція у школі доходила кінця. Чорна дошка на трьох ногах уже вся була записана прикладами з граматики.

Старший учитель місцевої школи, забілений у крейду, з ганчіркою в одній руці і з підручником у другій, ще раз подивився на дошку і стер усі приклади. Їх було не менше десяти.

Він помітно хвилювався: на школярських лавах сиділи учні, подібних до яких йому не доводилося бачити за всі тридцять років свого вчителювання. Вони сиділи перед ним, як школярі першого класу, такі ж тихі, лагідні і такі ж допитливі. (За П. Панчем).

Виписати числівники. Визначити їх морфологічні ознаки. Зробити морфологічний розбір виділених числівників (усно), скориставшись алгоритмом.

VI. Структурування знань з теми

Морфологічний розбір числівників

Відгадати загадки. Знайти числівники й визначити, в яких відмінках вони вжиті. Зробити морфологічний розбір числівників.

1) Шістдесят синів підперезано, а мати — ні.

2) Хто вранці ходить на чотирьох ногах, удень на двох, а ввечері на трьох?

3) У двох матерів по п’ятеро синів.

4) Виходило дванадцять молодців, випускало п’ятдесят два соколи та триста шістдесят п’ять лебедів.

5) Живе один батько, тисячі синів має, усім шапки справляє, а собі не має.

6) Двадцять п’ять на одній лаві сидять (Нар. творчість).

Алгоритм морфологічного розбору числівника

m151

VII. Систематизація й узагальнення знань

Подумати і дати відповіді:

1. Навести приклади простих числівників, різних за значенням.

2. Які числівники за значенням належать до складних? Навести приклади.

3. Що слід пам’ятати про числівники на -дцять?

4. Які особливості творення мають складені числівники?

5. Навести приклади складених числівників, різних за будовою.

6. До якого розряду за будовою належать дробові числівники півтораста і три шостих? Поясніть.

7. До якого розряду за будовою належать збірні числівники семеро, тринадцятеро, обидва, обидві? Відповідь аргументувати.

IX. Домашнє завдання

1. Дібрати п’ять складних і п’ять складених числівників. Записати їх. Пояснити правопис та спосіб творення. Скласти три-чотири речення, використовуючи утворені числівники.

2. Уявити ситуацію, що у вашому класі організовується взаємоперевірка з теми. Продумати можливі запитання і відповіді. Скласти діалог з однокласником про види числівників за будовою та способи їх творення.

ТВОРЕННЯ ЧИСЛІВНИКІВ. МОРФОЛОГІЧНИЙ РОЗБІР ЧИСЛІВНИКІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

One thought on “ТВОРЕННЯ ЧИСЛІВНИКІВ. МОРФОЛОГІЧНИЙ РОЗБІР ЧИСЛІВНИКІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА”

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *