ПРАВОПИС СПОЛУЧНИКІВ (НАПИСАННЯ РАЗОМ І окремо), УКРАЇНСЬКА МОВА

ПРАВОПИС СПОЛУЧНИКІВ (НАПИСАННЯ РАЗОМ І окремо), УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ПРАВОПИС СПОЛУЧНИКІВ (НАПИСАННЯ РАЗОМ І окремо), УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Актуалізація мотиваційних резервів

Колективна робота з текстом

Прочитати текст. Визначити його стильову належність. Дібрати заголовок. Докладно переказати прочитане.

Після того як люди приїздять до Києва, з чого вони починають? Звичайно ж, із Хрещатика! Так уже заведено.
Той, хто потрапив на Хрещатик, стає ніби іншою людиною. Усі тут здаються якимись радісними і святковими. І напрочуд увічливими. І всі усміхаються. Незважаючи на те що ідуть по Хрещатику люди щільно, як у черзі, майже притулившись одне до одного, але я не бачив, щоб хтось когось копнув ногою, ударив ліктем або вилаяв. Штовхне ненароком, попросить вибачити, усміхнеться — і йде собі далі.
Хороші люди на Хрещатику! Такий же тут лад — любо глянути. Треба, щоб на всіх вулицях такі люди були (За В. Нестайком).

Виписати сполучники, ужиті в тексті. Чи однакові вони за будовою?

ІV. Усвідомлення теоретичного матеріалу у процесі практичної роботи

Дослідження-аналіз

Дослідити будову поданих сполучників. Назвати прості, складні і складені сполучники. З’ясувати, слова яких частин мови входять до складу складних і складених сполучників. Свої міркування звірити з теоретичним матеріалом підручника.

1) Що, щоб, для того щоб.

2) Як, якби, після того як.

3) Наче, неначе, начебто.

Визначити групи за значенням сполучників підрядності. Які з них можуть належати до різних груп? Довести це на власних прикладах.

Розподільний диктант

Розподілити сполучники за будовою. Виписати до першої колонки прості сполучники, до другої — складні, до третьої — складені.

Мов, якби, бо, через те що, після того як, що, щоб, аби, зате, але, незважаючи на те що, хоча, проте, для того щоб, як, ніби, якщо, у зв’язку з тим що, наче, як тільки, нібито, коли, коли б, та, так що, начебто.

Прості

Складні

Складені

 

 

 

Пояснити правопис і творення складених сполучників.

Через те що, після того як, незважаючи на те що, для того щоб, у зв’язку з тим що, як тільки, так що.

Орфограчний практикум

Записати слова, розкриваючи дужки. Пояснити їх правопис.

(Не)мов(би), а(би), що(б), все(таки), (через)те(що), ні(би), (з)по(між), дарма(що), (за)те, як(що), (незважаючи)на(те)що, так(що), із(за), (мов)би(то), як(би), (про)те, хто(небудь), тому(що), (для)того(щоб), (ні)як, що(й).

Схарактеризувати сполучники за значенням, указуючи на їх групу.

Дослідити, до яких частин мови належать слова все(таки), (з)по(між), хто(небудь), (ні)як.

V. Виконання завдань творчого характеру

Трансформація мовних одиниць

Записати речення, замінюючи прості і складні сполучники синонімічними складеними. Пояснити їх правопис.

1) Давній український народ славив світлі небесні сили, щоб пригорнути до себе ласку неба (І. Нечуй-Левицький).

2) Немає необхідності ненавидіти інші народи, бо ти патріот (Д. Лихачов).

3) Люди молилися небу, аби прогнати від себе холод, хмари, негоду (І. Нечуй-Левицький).

4) Можна і в дрібниці зробити добро людині, бо багато що починається з дрібниць (Д. Лихачов).

5) Як прийде туга, пізнаєш друга (Нар. творчість). 6) Хоч не красне, але власне (Нар. творчість).

Творче конструювання з елементами зіставлення

Продовжити речення. Пояснити правопис сполучників й однозвучних із ними слів.

1) Я завжди із задоволенням відвідую театр, що б…

2) Щоб пізнати людину,…

3) Якби ми вчились так, як треба, то…

4) Як би мені хотілося, щоб…

5) Я завжди уважно слухаю розповіді батька про те,…

6) Багато хто з учнів цікавився історією взагалі, проте … .

Виразно прочитати речення. Підкреслити слова, на які падає логічний наголос. З’ясувати синтаксичну роль однозвучних зі сполучниками слів.

Дослідження-відтворення (робота в парах)

Відновити прислів’я і приказки, дібравши їхнє продовження із другого стовпчика. Розкриваючи дужки і ставлячи розділові знаки, записати народні вислови спочатку зі сполучниками, а потім — з однозвучними словами.

1) Скрізь добре…

2) Не їздять довгою дорогою…

3) Не (за)те кобилу б’ють, що ряба,…

4) Хто їде волами…

5) Треба йти до господи…

6) На те коня кують…

7) Ліс узимку…

8) Рідко ступає…

9) Як(що) бажання добре…

що(б) не спотикався.

те(ж) до місця добереться.

(про)те вдома — найліпше.

той дорога легка.

(не)мов старий кожух.

(за)те твердо.

що(б) не було шкоди.

як(що) знають ближню.

а (за)те, що везти не хоче.

Як ви розумієте зміст першого вислову? Свої міркування записати, використовуючи складні і складені сполучники.

VІ. Систематизація й узагальнення знань з теми

Ігрове дослідження-моделювання

Відновити й записати народні вислови, уживаючи потрібні розділові знаки. Довести, що в обох висловах однозвучні слова належать до різних частин мови.

57

Виділити граматичні основи. З’ясувати вид речень за будовою.

Зробити морфологічний розбір ужитих у реченнях сполучників, скориставшись алгоритмом.

Алгоритм
морфологічного розбору сполучника 

58

VІ. Підсумок уроку

Подумати і дати відповіді на запитання:

1. На які групи за будовою поділяються сполучники? Навести приклади.

2. Яку будову мають складні і складені сполучники?

3. У чому особливість правопису складних і складених сполучників?

4. Як відрізнити складні сполучники щоб, якби, проте, зате від однозвучних повнозначних слів?

VІІ. Домашнє завдання

1. Дібрати з художньої літератури або скласти самостійно речення зі словами якби — як би, щоб — що б, проте — про те. З’ясувати, до яких частин мови належать ці слова. Визначити вид речень за будовою, підкреслити граматичні основи.

2. Пояснити значення народного вислову Як прийде туга, пізнаєш друга. Свої міркування оформити у вигляді твору-мініатюри.

ПРАВОПИС СПОЛУЧНИКІВ (НАПИСАННЯ РАЗОМ І окремо), УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *