ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ, ЇХ ВІДМІНЮВАННЯ. ЗВОРОТНИЙ ЗАЙМЕННИК СЕБЕ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ, ЇХ ВІДМІНЮВАННЯ. ЗВОРОТНИЙ ЗАЙМЕННИК СЕБЕ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ, ЇХ ВІДМІНЮВАННЯ. ЗВОРОТНИЙ ЗАЙМЕННИК СЕБЕ, УКРАЇНСЬКА МОВА

III. Генералізація мотиваційних резервів на основі актуалізації знань з теми

Робота з текстом (вибірково-розподільний диктант)

Прочитати текст. Дібрати до нього такий заголовок, щоб він містив займенник. Виписати спочатку всі особові займенники, потім — інших груп за значенням. Визначити відмінки займенників.

На великій перерві мене покликали в учительську. Іду коридором, а якась невидима сила тягне мене назад. І все ж таки я відчинив двері до учительської. Тут, окрім Марії Степанівни та мами, був і директор школи. І коли я побачив його, то трохи оговтався.

Наш директор — дуже добрий. У нього й вигляд якийсь не директорський. Звуть його Євграф Євграфович. А ми, учні, поза очі називаємо його Географ Географович, бо він у нас викладає географію (За Д. Ткачем).

З’ясувати лексичне значення слова оговтуватися (повертатися до нормального стану; урівноважуватися).

Поставити особові займенники в початковій формі й визначити їх особу.

Зіставлення нових знань із базовими

Повідомлення. До особових належить дев’ять займенників.

Займенники 1-ї особи я, ми вказують на особу мовця чи кількох співрозмовників. Займенники 2-ї особи ти, ви вказують на особу чи кількох осіб, до яких звертається мовець. Займенники 3-ї особи він, вона, воно, вони вказують на особу, яка не бере участі у розмові, або на предмет, про який ідеться.

Усі займенники1-ї і 2-ї осіб змінюються за відмінками й числами, а займенник він — ще й за родами.

IV. Виконання системи завдань творчого характеру

Дослідження-відновлення

Записати народні вислови, уставивши зворотний займенник себе в потрібній формі. Визначити його відмінок і синтаксичну роль.

1) На людей дивлячись, і … бачиш.

2) Не давай … рукава урвати і про … всім усе знати.

3) Роби для інших, учись для … .

4) Розумний звинувачує в невдачі …, дурний — інших (Нар. творчість).

Провідміняти займенник себе. З’ясувати особливості його відмінювання. У яких відмінках при займенникові вживаються прийменники?

Відмінювання зворотного займенника себе

Називний —
Родовий себе
Давальний собі
Знахідний себе
Орудний собою
Місцевий (на) собі

Коментоване письмо

Прочитати й записати прислів’я, поставивши особові займенники в потрібному відмінку. Виділити закінчення.

1) Наука тяжка, а жити з (вона) легко.

2) Око бачить далеко, та не рівнятися (він) з розумом.

3) Поки талант зростити, треба довго (він) вчити.

4) Потрібно вчитися — завжди (ти) пригодиться.

5) Так думай, щоб потім не довелося (ти) переробляти.

6) Час не кінь: (він) не підженеш і не зупиниш.

7) Щастя має друзів, а (вони) вивіряється нещастя.

8) Якби (ми) знали, то б (ви) не питали (Нар. творчість).

З’ясувати особу особових займенників.

Провідміняти займенники ми, ти, він, користуючись за потребою таблицею «Відмінювання особових займенників».

Відмінювання особових займенниківm154Вибіркова робота

Прочитати фразеологізми. Записати їх у дві колонки: а) займенник себе вжитий у формі родового відмінка; б) займенник себе вжитий у формі давального відмінка.

Душі в собі не чути, виходити з себе, брати себе в руки, корчити дурня з себе, зарубати собі на носі, ламати собі голову, не дозволяти собі зайвого, не знаходити собі місця, бити себе в груди, морщити з себе сироту.

До фразеологізмів дібрати синонімічні сполучення слів. Довідка: триматися пристойно; утратити в собі спокій; переконувати когось; занадто захоплений собою; прибіднятися; бути зібраним; ходити без діла (нудьгувати); робити вигляд, що нічого не розумієш; напружено думати; запам’ятати.

V. Самостійна робота аналітичного характеру

Робота з текстом

Записати текст. Поставити займенники, що в дужках, у потрібному відмінку. Визначити їх відмінок. З’ясувати синтаксичну функцію особових займенників.

Мовчазний таємничий ліс оточував (я) зусібіч. Умить (я) пройнявся відчуттям (свій) мізерності, і несподівані думки зароїлись у (я) голові: «Ну що (я), — думалось (я), — у порівнянні з кількома деревами — ще менша комаха! А в порівнянні з цілим лісом? (Якийсь) мікроб». І од (цей) (я) стало гірко-гірко… (Я) мерщій почовгав назад і дививсь лиш перед (себе), на прокладеній (мій) ліхтариком серед ночі промінь світла (За Я. Стельмахом).

Пояснити розділові знаки в другому реченні. Накреслити схему.

Схарактеризувати речення за метою висловлювання й емоційним забарвленням.

VI. Систематизація й узагальнення знань з теми

Подумати і дати відповіді на питання:

1. Які займенники називаються особовими? На що вони вказують?

2. Як змінюються особові займенники?

3. Як відмінюються займенники 1-ї, 2-ї і 3-ї особи?

4. На що вказує зворотний займенник себе?

5. Як змінюється займенник себе?

6. Від чого залежить наголос зворотного займенника в родовому і знахідному відмінках?

VIII. Домашнє завдання

Скласти невелику біографічну розповідь про себе, використавши зворотний займенник себе в усіх непрямих відмінках.

ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ, ЇХ ВІДМІНЮВАННЯ. ЗВОРОТНИЙ ЗАЙМЕННИК СЕБЕ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *