ПРАВОПИС ЧАСТОК, УКРАЇНСЬКА МОВА

ПРАВОПИС ЧАСТОК, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ПРАВОПИС ЧАСТОК, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІ. Актуалізація опорних знань з теми

Спостереження над мовним матеріалом

Прочитати текст. Визначити тип і стиль мовлення. Аргументувати своє твердження. Чим подобається вам осінь? Що відбиває заголовок: тему чи основну думку тексту? А як би ви назвали його? Порівняти свій заголовок із тими, що дібрали ваші однокласники. Вибрати найкращий і записати.

НЕПОСТУПЛИВА ОСІНЬ

Пізня осінь… Усе-таки осінь проти зими не те, що зима проти зими. Навесні не встигне зблиснути сонце, як зима підбирає своє старе лахміття і вмить щезає. Осінь же, вперта й непоступлива, добирає своє до останнього. Уже вітер жене перші сніжинки-розвідниці, а в чорній лісосмузі палахкотить червленим листям одинокий дубок, ряхтить листячком глід чи яскравиться груша-дичка. Потухне тонконіг і вівсяниця, зламається од вітру петрів батіг, а в лісі ще не думає всяка зелень, якої влітку і не помічаєш у буянні різнотрав’я (За А. Вернигорою).

Назвати службові частини мови, використані в тексті. Яку роль вони відіграють? Поміркувати, чи може бути текст без службових частин мови. Пояснити.

Виписати частки. З’ясувати їх розряд за значенням. Звернути увагу на їх написання.

ІІІ. Ознайомлення школярів з темою, метою й завданнями уроку. Оголошення епіграфа і робота з ним

Про землю піклуйся —
золотим зерном милуйся.
Народна творчість

ІV. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи

Коментар. Частки зі словами пишуться разом, окремо і через дефіс.

Разом пишуться:

1. Частки аби, де, сь, чи, що, як, ані, чим, ні: абиколи, якраз, деякий, хтось, щодня, якнайліпше, анітрохи, чимдуж. Але: поки що, дарма що, ледве що.

2. Частки би, б, же, ж, ось, он, то у складі сполучників: щоб, якби, немовбито, адже, отже, також.

Через дефіс пишуться частки будь-, небудь-, казна-, хтозна-, -бо, но-, то-, -от, -таки, бозна-: будь-коли, бозна-хто, стій-бо, як-от, умів-таки, так-то. Але: хтозна в кого, будь у чому, все ж таки, хтозна й хто; таки вивчив, таки домігся свого.

Окремо від інших самостійних слів пишуться частки же, ж, то, ось, он, хай, нехай, би, б, що то, що за, чи то: Голос криниці — чого ж ти замовк? (Л. Костенко). Що за золота у вас дитина (А.Тесленко).

Колективна робота над створенням таблиці

Скласти таблицю на основі теоретичного матеріалу. Розказати про написання часток разом, окремо і через дефіс.

Написання часток

Окремо

Через дефіс

Разом

1. Якщо між часткою і словом, до якого вона приєднується, стоїть інша частка: чим би то, все ж таки, веди ж бо.

2. Формотворчі: сказав би, хай цвіте.

3. Модальні підсилювальні (крім бо, но, то, от, таки): написав же, швидко й пішли.

4. Заперечні: не сидіти, ні один.

5. Якщо частки складаються з двох слів: хоча б, що за, навряд чи.

6. Якщо частка що стоїть після слова, до якого відноситься: поки що, тільки що, дарма що1. Коли підсилюється значення окремих слів (якщо частка стоїть безпосередньо після слова, до якого відноситься): зробили-таки, такі-от, прибирай-но, ходім-бо.

2. Частки казна, хтозна, будь, небудь, бозна, бо, чортзна, но, то, от, таки, казна-чий, хтозна-коли, так-точортзна-хто1. Частки аби, де, чи, сь, що, як, ані, ні, чим: абиколи, якнайкраще, якраз, чимшвидше.

2. Частки би(б), же(ж), ось, он, то у складі сполучників і сполучних слів щоб, якби, немовбито, щодо.

3. Слова осьде, онде (за-лежно від вимови можна писати й окремо: ось де, он де), адже, отже, також, щоб

Дібрати власні приклади на кожне правило.

Сконструювати по два речення з частками, що пишуться разом, окремо і через дефіс.

V. Виконання системи завдань творчого характеру

Вибіркова робота

Прочитати текст. Визначити тему й основну думку. Аргументувати свою відповідь. З’ясувати вживання великої літери.

ЛІСОВІ БАЛАКУНИ

Якось насварилися птахи на відомих лісових балакунів:
— Хоч би хвилинку помовчали! А то Сорока цілісінький день скрекоче — плітки переказує, Зозуля все перераховує — та часом і помиляється. Пугач уночі лякає, спати не дає. А Болотяний Бугай у річку дзьоба пустить-бо та й гуде собі так, що аж на тому боці чути!..
Засоромилися балакуни. Зібралися докупи-таки, кажуть:
— І ми мовчати вміємо. Відтепер аж доки нас не покличете, ми ані пари з дзьобів…
Аж тут із нори під сосною вилізли руді Лисенята та й почали гратися…
Пугач не витерпів, витріщив свої банькаті очі:
— Пугу! Пу-гу-у! Ану геть звідси, не заважайте нам мовчати!
Почувши це, Болотяний Бугай аж рвонув спересердя:
— Що ти за птах, Пугачу!..
А Зозуля перерахувала:
— Ку-ку! Ні, він не один, це ви обидва розбалакалися. Ку-ку! (За Ю. Ярмиш).

Виписати частки й пояснити їх правопис. Яку роль вони відіграють у реченнях?

Пояснити вживання розділових знаків, використаних у тексті.

Лінгвістичне дослідження

Розкрити дужки й записати частки, згрупувавши їх за правилами написання: разом, окремо і через дефіс.

Аби(хто), де(які), що(сь), мов(би), ніби(то), те(ж), от(же), каз-на(який), хіба(що), таки(знав), ні(з)ким, де(про)кого, тільки(но), пішов(таки), співай(бо), не(спішив), не(в)же, все(ж)таки, якось(то), чим(би)то.

Скласти три-чотири речення, використовуючи подані частки. З’ясувати роль часток у реченнях.

Зробити синтаксичний розбір одного речення.

Творче завдання (за варіантами)

Від поданих прислівників утворити нові слова за допомогою часток казна, хтозна, сь, ані. Записати їх.

Варіант 1: скільки, звідки, трохи.

Варіант 2: давно, високо, мало.

Пояснити правопис утворених слів. Виділити орфограми.

Коментар. Слід розрізняти частки би(б), же(ж), що пишуться окремо, і то, що пишеться через дефіс (сказав же, зробив би, такий-то), від би(б), же(ж), то, що є частиною сполучників та часток і пишуться разом (щоб, нібито, немовби).

Самостійна робота

Прочитати речення. Визначити, якою частиною мови є виділені слова. Довести правильність свого твердження.

1) Як же не любити всемогутній труд! (В. Сосюра).

2) Пішов би я в Ук-раїну, пішов би додому, там би мене привітали, зраділи б старому.

3) Щохвилі, щомиті, як птиця в блакиті, співай, моє серце, співай! (В. Сосюра).

4) Чарівне море, та наймиліша серцю таки земля (Р. Іваничук).

5) Сонце тільки-но сіло десь за лісовими хащами (М. Коцюбинський).

6) Любіть працю на Землі, бо без цього не буде щастя нам і дітям нашим ні на якій планеті (О. Довженко).

Розібрати дві-три частки на вибір як частину мови, користуючись алгоритмом (учитель пропонує для розгляду на дошці).

Алгоритм
розбору частки як частини мови

63

До слів всемогутній і хащі дібрати синоніми. Скласти з ними речення, щоб до їх складу входили частки. Визначити їх розряд за значенням.

Навчальне редагування

Прочитати сміховинку. Чи можна назвати її текстом? Аргументувати свою думку. Передати своїми словами зміст прочитаної розповіді.

РОЗПОВІДЬ

— Питає, звідкіль я прийшов та що знайшов. Ходив я десь-то та знайшов дещо, та коли я що або абощо, то нехай мені абищо. От що, а не то що, а ви кажете, що там що чи абощо! Нехай мені бозна-що, коли збрехав що про що або нащо! (Народна творчість).

Виписати частки. Визначити їх розряди за значенням та пояснити правопис.

Перебудувати розповідь так, щоб вийшло зрозуміле зв’язне висловлювання. Використати якомога більше різних за значенням часток.

Запам’ятати правопис слів все-таки, все ж таки, авжеж, навряд, скажи-бо, скажи ж бо, навіть, та й, ще й, невже, хоча б.

Дослідження-відновлення

 Прочитати. Визначити межі речень, розставити розділові знаки. Довести належність тексту до художнього стилю. Який тип молення використав автор? Які речення можна доповнити частками?

Чудові степи білоцерківські прекрасно тут ранньої весни коли прокидається земля коли все на степу наливається життєдайним соком починає рости тягнеться буйно до сонця чудові ці степи влітку коли шумлять хліба коли жайворонки весело заливаються в небі коли до млості припікає сонце величний цей степ восени коли поля готові віддати свої незчисленні багатства коли з тріском лопаються на баштанах дивовижні великі кавуни і тече з них густий медовий сік коли цвітуть пізні гречки і п’янять та бадьорять їх пахощі людину (За С. Скляренком).

Переказати текст, використовуючи частки. Позмагатися, хто з однокласників використав найбільше часток.

Розподільне письмо

Розкрити дужки й записати слова та словосполучення в три стовпчики залежно від правопису: у перший — ті, що пишуться окремо, у другий — разом, у третій — через дефіс.

Написав (би), немов (би), як (небудь), економимо (чи) мало, спотикається (що) разу, казна (що), надумав (таки), електроніка (ж), майнув тільки (що), та (ж) так, роздивився (таки), а все (ж) таки, отакий (то), робить (аби) як, ні (до) кого, іди (ж) бо, пішов (аби) куди, (будь) куди, чого (б) небудь, (ні) скільки, стань (бо), (он) куди, (ген) далеко, тільки (но), ось (так), ото (ж), все (таки), отак (от), от (же).

Скласти речення з виділеними словами і словосполученнями.

Зробити морфологічний розбір двох часток на вибір.

Гра «Хто найшвидше і найбільше?»

Записати якнайбільше слів із часткою будь, ураховуючи те, що ця частка може стояти перед словом і після нього.

VІ. Систематизація й узагальнення знань

 Подумати і дати відповіді:

1. Коли частки пишуться разом? Навести приклади.

2. Яка різниця між словами теж і те ж? Аргументувати відповідь.

3. Коли частки пишуться через дефіс? Навести приклади.

4. Коли частки пишуться окремо? Навести приклади.

5. Довести правильність написання часток годі-бо, візьми ж бо, таки попередив, все-таки, авжеж, хоч би.

VІІІ. Домашнє завдання

1. Відгадати загадки.

1) Які дві частки разом літають?

2) Які частки ріжуть хліб?

3) Які чотири частки можна утворити зі словом онде. 4) Які частки наказують?

Відгадки: 1) Чи-ж. 2) Ні-ж. 3) Онде, он, де, не. 4) Хай, нехай.

2. Накреслити міні-кросворди в зошиті й заповнити їх.

1) Записати у трьох клітинках три частки: дві вказівні й одну підсилювальну.

64

2) Вписати у п’ять клітинок дві вказівні й дві словотворчі частки.

65

Відгадки: 1) Ото (ото, от, то). 2) Осьде (осьде, ось, де, сь).

3. Скласти діалог (8–10 реплік) на тему «Рослинний і тваринний світ мого краю», використовуючи різні за написанням частки.

ПРАВОПИС ЧАСТОК, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *