ПРИСВІЙНІ, ВКАЗІВНІ Й ОЗНАЧАЛЬНІ ЗАЙМЕННИКИ. ПРИСТАВНИЙ Н У ФОРМАХ ОСОБОВИХ І ВКАЗІВНИХ ЗАЙМЕННИКІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ПРИСВІЙНІ, ВКАЗІВНІ Й ОЗНАЧАЛЬНІ ЗАЙМЕННИКИ. ПРИСТАВНИЙ Н У ФОРМАХ ОСОБОВИХ І ВКАЗІВНИХ ЗАЙМЕННИКІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ПРИСВІЙНІ, ВКАЗІВНІ Й ОЗНАЧАЛЬНІ ЗАЙМЕННИКИ. ПРИСТАВНИЙ Н У ФОРМАХ ОСОБОВИХ І ВКАЗІВНИХ ЗАЙМЕННИКІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

III. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу в підручнику Присвійні займенники вказують на приналежність предмета особі мовця (мій, наш), співрозмовника (твій, ваш), особі, яка є виконавцем дії (свій). Для вираження вказівки на приналежність особам, які не беруть участь у мовленні, використовується займенник їхній. Указують на приналежність також займенники його, її — похідні від родового відмінка особових займенників він, воно, вона.

Вказівні займенники виділяють один предмет з ряду однорідних (цей, той), указують на підсилення ознаки предмета (такий), на невизначену або велику кількість предметів (стільки).

Означальні займенники узагальнено вказують на ознаки предмета (сам і самий, весь й увесь, кожен і кожний, жоден, інший).

Присвійні, вказівні й означальні займенники, крім займенника стільки, змінюються за відмінками, числами й родами, виступають у реченні здебільшого означенням. Вказівний займенник стільки змінюється лише за відмінками.

IV. Виконання системи практичних завдань

Розподільно-вибіркова робота

Прочитати текст. З’ясувати тему й основну думку висловлювання. Заповнити таблицю, записавши виділені займенники у відповідну колонку.

Присвійні займенники

Вказівні займенники

Означальні займенники

Бережани — провінціальне містечко. Її молодь обмежувалася тим, що давала школа. Проте з Бережан протягом одного століття вийшло стільки визначних людей, як, може, з жодної середньої школи в краю.

Що ж було тому причиною? Кожний учень шанував свого вчителя, але й учителі їх не зневажали. Була традиційна межа, яку всі не переступали. Добрий і мудрий директор оберігав її. Дбав, щоб нікому не сталася кривда.

У такій гімназії і під проводом таких учителів ходив я вісім літ до Бережанської гімназії. Так склалися мої життєві умовини (За Б. Лепким).

Виписати з тексту займенники інших груп за значенням. Визначити їх морфологічні ознаки (відмінок, число, рід) і синтаксичну функцію.

Дослідження-відновлення тексту

Прочитати мовчки уривок із народного оповідання. Визначити його тему. Списати, ставлячи займенники, що в дужках, у потрібному відмінку. З’ясувати синтаксичну функцію займенників.

Порадили бідному чоловіку послати (свій) сина в школу. А як закінчив (він) (цей) однокласну церковну школу, то саме в (цей) селі відкрилась второкласна вчительська школа. «(Ви) посилайте (свій) хлопця в (цей) школу. У (ви) поля нема, то й (ваш) синові доведеться (весь) вік спотикатися по чужих полях. А якщо (він) (сам) вивчиться на вчителя, то й (ваш) руки відпочинуть від ціпа», — радив учитель (Нар. оповідання).

З’ясувати, що означають ужиті в тексті займенники.

Робота за варіантами. Виписати із тексту словосполучення: варіант 1 — «присвійний займенник + іменник»; варіант 2 — «вказівний займенник + іменник»; варіант 3 — «означальний займенник + іменник». Визначити головне й залежне слова. Провідміняти по одному словосполученню кожного типу.

m156

Відтворення деформованого тексту (робота в міні-групах)

Прочитати виразно текст. Визначити межі речень, поділити на абзаци. Записати, розставляючи потрібні розділові знаки й визначаючи групу за значенням займенників, їх відмінок і синтаксичну роль.

Нашій бібліотеці цього року виповнюється 135 років знайомлять дітей з книгою прилучають їх до чарівного світу культурно-історичних надбань два чудових бібліотекарі які привчають учнів читати багато і вдумливо самотужки визначати свій вибір постійно прагнути поповнювати свої знання за час існування бібліотеки її книжний фонд збільшився до 50 000 примірників кожного року вона обслуговує до 1200 читачів і сприяє вихованню в них інформаційної культури любові до книг відповідальності за правильне й бережливе їх використання (З газети).

Визначити групи за значенням виділених займенників: які з них належать до особових, а які — до присвійних. Порівняти їх синтаксичну функцію в тексті.

Коментар. Увага! Займенник їх є родовим або знахідним відмінком множини від особового займенника вони (дивіться перше речення тексту). Цей займенник трапляється іноді й у функції присвійного займенника, тотожного до займенника їхній (дивіться останнє речення тексту). Щоб уникнути зайвого паралелізму, краще в усній й писемній мові додержуватись присвійного займенника їхній.

Виділити в тексті однорідні члени речення. Пояснити розділові знаки при них. Накреслити схеми.

Трансформація мовних одиниць

Замінити у словосполученнях виділені слова займенником. Записати в одну колонку словосполучення з особовими займенниками, в іншу — з присвійними.

Історія школи, традиції класу, викликали Юрка до дошки, учнівські зошити, запросити Марію до спортивної секції, шкільний двір, зошит відмінника, учнів зарахували до гуртка «Пошук», відновили роботу бібліотеки.

Виділити головне й залежне слова у словосполученнях. До займенників поставити запитання.

Творче моделювання

Записати речення, уставляючи в потрійній відмінковій формі займенники: у першому й четвертому реченнях — займенник чоловічого роду; у другому — жіночого роду; у третьому — множини. У яких реченнях ви вжили особовий займенник, а в яких — присвійний? Свою думку довести.

1) (До кого?) … завітали друзі. — (Чиї?) … друзі завітали.

2) (У кого?) … заболіла голова. — (Чия?) … голова розболілася.

3) (У кого?) … сьогодні контрольна з математики. — (Чий?) … клас сьогодні пише контрольну з математики.

4) (У кого?) … на обличчі було здивування. — (На чиєму?) … обличчі було здивування.

Коментар. Увага! Особові займенники в родовому, знахідному і місцевому відмінках з прийменниками мають початковий звук [н]: він — до нього, вона — для неї, вони — у них. Цей звук постійно виступає в орудному відмінку особових займенників (він — ним, вона — нею, вони — ними). На відміну від особових, присвійні займенники ніколи не мають приставного н.

З’ясувати синтаксичну функцію вжитих займенників.

Відновити прислів’я, дібравши їхнє продовження з другої колонки. Записати речення в такій послідовності: а) з присвійними займенниками; б) із вказівними займенниками; в) з означальними займенниками.

На все …а дурень сам за всіх вирішить.
Один кивне, …а інший усе наперед знає.
Розумний порадиться, …і своя доля.
Чоловік свою долю …хто нічого не робить.
Учись, …усього досягнеш.
Скільки голів, …свій лад.
У всякого свій розум …на інших дивлячись.
Надією й терпінням …працею кує.
Тільки той не помиляється, …стільки й умів.

Дослідити, як змінюються присвійні, вказівні й означальні займенники.

Провідміняти вказівні займенники такий, стільки.

V. Систематизація й узагальнення знань з теми

Подумати і дати відповіді на питання:

1. Які займенники називаються присвійними? Які — вказівними? Які — означальними?

2. Як змінюються присвійні, вказівні й означальні займенники?

3. Яким членом речення виступають присвійні, вказівні й означальні займенники?

4. Як відрізнити особові займенники його, її від присвійних?

5. За яких умов в особових займенниках з’являється приставний н? Чи наявний він у присвійних займенниках?

6. У якому відмінку присвійні, вказівні й означальні займенники мають паралельні форми? Навести приклади.

VІІ. Домашнє завдання

1. Скласти пари речень із займенниками їх — їхній, їх — їхня, їх — їхні. Указати на групи за значенням займенників. Визначити їх синтаксичну функцію.

Зразок. Учитель історії відмітив (кого?) їх за старанну підготовку до виступів. — (Чию?) Їхню старанну підготовку до виступів відмітив учитель історії.

2. Провідміняти займенники їхній, їхня, їхнє, їхні. Схарактеризувати особливості їх відмінювання.

3. Скласти твір-роздум на тему «За що я люблю свою школу?», уживаючи присвійні, вказівні й означальні займенники.

ПРИСВІЙНІ, ВКАЗІВНІ Й ОЗНАЧАЛЬНІ ЗАЙМЕННИКИ. ПРИСТАВНИЙ Н У ФОРМАХ ОСОБОВИХ І ВКАЗІВНИХ ЗАЙМЕННИКІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *