ВСТУП ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Вступ до історії України, Історія України 

Хід заняття Вступ до історії України, Історія України

ІІ . Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

Ми з вами будемо вчити історію України за такими темами:

• Тема 1. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці ХVIII — у першій третині ХІХ ст.

• Тема 2. Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині ХІХ ст.

• Тема 3. Духовне життя в українських землях наприкінці XVIII — у першій половині ХІХ ст.

• Тема 4. Наш край наприкінці XVIII — у першій половині ХІХ ст.

• Тема 5. Модернізація українського суспільства в середині — у другій половині ХІХ ст.

• Тема 6. Суспільно-політичний рух в Україні у другій половиш ХІХ ст.

• Тема 7. Духовне життя України в другій половиш ХІХ ст.

• Тема 8. Наш край у другій половині ХІХ ст.

Робота з картою
Використовуючи карту, опрацьовуємо питання «Становище українських земель у складі різних держав у ХІХ ст».
1. У складі яких держав перебували українські землі у ХІХ ст.? Які це землі? Покажіть їх на карті.
2. Порівняйте площі територій у складі імперій.

Наприкінці XVIII ст. внаслідок трьох поділів Речі Посполитої (1772, 1793, 1795) українські землі потрапили до складу Австрії, Російської імперії та Туреччини. 1772 року до складу Австрії увійшла вся територія Руського воєводства (без Холмської землі), Белзького та західних повітів Волинського і Подільського воєводств, а 1774 р. — Буковина (без Хотинського краю). Австрійський уряд утворив на захоплених територіях коронний край — Королівство Галичини і Лодомерії (Лодомерія) з центром у Львові, у складі якого штучно об’єднав українські етнічні землі з частиною польських земель.
Умовною межею між українською (східною) і польською (західною) частинами Галичини стала річка Сян. 1786–1849 рр. окремий округ у складі Галичини становила Буковина, а 1795–1809 рр. — Холмщина.
Територія королівства поділялась на округи і дистрикти, кількість яких змінювалась. Так, до 1782 р. існувало 6 округів і 59 дистриктів, а 1867 р. — 17 округів і 176 дистриктів. Територія Закарпатської України, як і угорські етнічні землі, поділялась на жупи (комітати), які, у свою чергу, складалися з доміній. Всі адміністративні органи влади на Закарпатті підпорядковувались Пожонському (Братиславському) намісницькому управлінню.
Відповідно до царського указу від 1796 р. «Про новий поділ держави на губернії» в Україні замість намісництв утворювалися губернії. На поч. ХІХ ст. існувало 9 губерній: Київська, Полтавська, Чернігівська, Харківська, Катеринославська, Херсонська, Таврійська, Подільська і Волинська. 1815 р. до Російської імперії було приєднано Холмщину і Підляшшя, які 1831 р. увійшли до складу Сідлецької, Люблінської і Гродненської губернії.
У 1800 р. українці складали майже 90% мешканців українських земель, а на Лівобережжі їх кількість у відсотковому вираженні сягала аж 95 %. Україна залишалась аграрним краєм, попри бурхливий розвиток у Європі. У цей же час в країнах Західної Європи відбувається промислова революція, яка не могла не позначитися на ході економічного розвитку країн Центральної та Східної Європи, в т. ч. й України.

Завдання
1. Коли відбувається промисловий переворот у країнах Європи?
2. Які зміни привносить він у суспільне життя країни (на прикладі європейських країн)?
3. Яка участь України в розвитку європейської економіки?

Робота над поняттями

Індустріальне суспільство — суспільство, в якому завершено процес створення великої, технічно розвиненої промисловості (як основи і провідного сектора економіки) та відповідних соціальних і політичних структур; етап розвитку суспільства, коли основна маса населення зайнята на заводах і фабриках (в індустрії).
У Західній Європі перехід від аграрного до індустріального суспільства відбувся внаслідок індустріальної революції, що почалася в XVIII ст. у Великобританії. Основною технологією, яка спричинила такі зміни, була парова машина, що дозволила організувати масове виробництво.
Ринкова економіка — форма організації економіки, за якої продукт, що виробляється, стає товаром, для продажу на ринку. Довільна структура, яка передбачає контакт покупців із продавцями, називається ринком. Ринкова економіка дає можливість людям купувати те, чого вони хочуть, а також реалізовувати виготовлені ними товари. При цьому ціни визначаються рівнем попиту на товари та їх кількістю.

Характерні ознаки:
• приватна власність;
• обмежена роль держави;
• свобода вибору;
• ціновий механізм;
• маркетингова система управління виробництва ;
• гнучкість системи.

Завдання
1. Чи можна стверджувати, що в Україні в кінці XVIII ст. існувало індустріальне суспільство?
2. Що заважало розвитку ринкових відносин в Україні?

Колоніальний стан України, політика царського уряду, спрямована на знищення рештків культурного життя українців, руйнація культуротворчої еліти нації. Колишня козацька старшина, отримавши дворянські привілеї та великі маєтності, зрікалася українства, русифікувалась і з погордою дивилася на українську культуру. На Правобережжі та на західноукраїнських землях такий стан речей існував ще з ХVІІІ ст., тільки тут панівні верстви були ополячені й окатоличені.
Період зародження нової української культури характеризується виникненням посиленого інтересу до історичної минувшини рідного народу, його побуту і мистецьких здобутків. Через необхідність задоволення суто практичного інтересу лівобережної старшини до історії своїх родів виникає широкий рух з вивчення історії козацької України. Починають збирати історичні матеріали — літописи, хроніки, грамоти та інші державні документи.

Вступ до історії України, Історія України

Повернутися на сторінку Історія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *