ПОЧАТОК ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. УКРАЇНА В ГЕОПОЛІТИЧНИХ ПЛАНАХ КРАЇН АНТАНТИ І ТРОЇСТОГО СОЮЗУ, ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Початок Першої світової війни. Україна в геополітичних планах країн Антанти і Троїстого союзу, Історія України

Хід заняття Початок Першої світової війни. Україна в геополітичних планах країн Антанти і Троїстого союзу, Історія України

ІІ . Актуалізація опорних знань

Завдання
1. Назвіть та покажіть на карті українські землі, які напередодні Першої світової війни входили до складу Російської та Австро-Угорської імперії.
2. Пригадайте, в якому стані перебували українські землі напередодні Першої світової війни?

Метод «Мозковий штурм»
Клас поділяється на дві групи.

• 1-а група. Соціально-економічне та політичне становище Наддніпрянської України у складі Російської імперії.

• 2-а група. Соціально-економічне та політичне становище західноукраїнських земель у складі Австро-Угорської імперії.

Учні коротко висловлюють свої думки з даного питання. Їх пропозиції записуються учителем на дошці. Потім за їхніми відповідями складається узагальнююча таблиця.

Складання таблиці

Соціально-економічне та політичне становище українських земель напередодні Першої світової війни

Наддніпрянська Україна у складі Російської імперіїЗахідноукраїнські землі у складі Австро-Угорської імперії
Соціально-економічне становище• Промислове піднесення: створення великих промислових підприємств, високі темпи розвитку, спеціалізація промислових районів, монополізація, залучення іноземного капіталу.
• Нерівномірний розвиток регіонів.
• Деформована структура промисловості.
• Залежність від імперського центру.
• Розвиток капіталістичних відносин у сільському господарстві: розшарування селянства, переважання великого поміщицького землеволодіння, слабке використання технічного прогресу, відставання від розвитку промисловості.
• Аграрне перенаселення, міграція населення
• Гальмування промислового розвитку: переважання дрібних підприємств, нерівномірний розвиток галузей промисловості, переважання добування і первісної обробки сировини.
• Незацікавленість австрійського уряду в промисловому розвитку регіону.
• Колоніальне становище західноукраїнських земель.
• Повільний розвиток капіталістичних відносин в сільському господарстві: наявність пережитків кріпацтва, зосередження землі в руках невеликої купки поміщиків, диференціація селянства, низька продуктивність.
• Аграрне перенаселення, еміграція населення
Політичне становище• Наявність нелегальних політичних партій.
• Підтримка більшістю з них ідеї автономії України.
• Висунення УНП ідеї незалежності України
• Наявність легальних політичних партій.
• Значний вплив греко-католицької церкви.
• Переважання ідей політичної самостійності України

Завдання
Поміркуйте, в чому полягала трагедія українського народу в Першій світовій війні. (Необхідно пригадати, між якими військово-політичними блоками розгортаються воєнні дії в ході війни.)

ІІІ . Мотивація навчальної діяльності

Улітку 1914 р. загострення міжімперіалістичних суперечностей дійшло до фатальної межі. Світ опинився в полум’ї Першої світової війни. Ця війна була збройним протистоянням двох воєнних блоків: Троїстого (Четверного) союзу (Німеччина, Австро-Угорщина, Туреччина, Болгарія) і Антанти (Англія, Франція, Росія).
Але поступово в її орбіту було втягнуто 38 з 59 держав світу, 3/4 населення земної кулі. Ворогуючі сторони ставили перед собою фактично однакові цілі: ствердження власного домінування у світі, загарбання чужих територій, встановлення контролю за ринками збуту та джерелами сировини, послаблення хвилі народних виступів за соціальне та національне визволення, знешкодження опозиційних політичних сил.

ІV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

Плани країн-учасниць війни щодо України

Перша світова війна мала загарбницький характер з боку обох ворогуючих блоків. Українські землі стали також об’єктом їх експансії. На них претендували Росія, Австро-Угорщина, Німеччина і Румунія.

Робота із схемою

653

Робота з картою

Покажіть на карті українські землі, на які претендували країни Антанти та Троїстого союзу.

Робота з документами

Із висловлювання найвпливовішого німецького промисловця Августа Тіссена
«Росія повинна віддати нам прибалтійські провінції… частину Польщі і Донецький басейн з Одесою, Кримом і Призов’ям…»

Із записів німецького публіциста Пауля Рорбаха
«Хто володіє Києвом, той має ключ від Росії».

Із таємних документів німецького генерального штабу (1 грудня 1915 р.)
«Кожен, хто насправді знається і розуміється на географічному та економічному становищі, в якому перебуває Росія, є свідомим того, що Велика Росія може існувати тільки через посідання багатої України. Якщо ми зуміємо змінити стан України на незалежну державу й утримати незалежну Україну при житті, то з певністю завдамо смертельного удару Великій Росії. Тому Україну слід вважати серцем Великої Росії. В опінії всіх експертів, це посідання України робить Росію великою європейською потугою. Україна, відокремлена від Росії, створить мур між Росією, Центральними державами та Балканами, закриваючи доступ Росії до Чорного моря».

Завдання
1. Порівняйте плани Антанти та Троїстого союзу щодо України напередодні Першої світової війни. Зробіть висновки.
2. Чому німці називали Україну «серцем Великої Росії»?
3. Деякі політики й вчені, наприклад, В. Вернадський та відомий англійський славіст Р. Сетон-Вотсон вважали, що саме українське питання було однією з головних причин, що призвели до війни. Чи згодні ви з цією думкою? Свою відповідь аргументуйте.

Саме с початком Першої світової війни перед Україною відкрилися можливості для розв’язання надзвичайно складного завдання — об’єднати власні етнічні території та здобути державну незалежність, адже розв’язання цієї проблеми могло відбутись лише за умов радикальних змін усієї системи міжнародних відносин. Водночас бездержавність і роз’єднаність українських земель й загострення суперечностей між Російською імперією та Габсбурзькою монархією, в тому числі з приводу «українського питання», робили Україну дедалі більш вагомим об’єктом міжнародної гри провідних держав Європи. Саме тому твердження В. Вернадського та Р. Сетон-Вотсона не виглядає таким вже безпідставним, якщо врахувати, що українські землі по обидва боки австрійсько-російського кордону були не тільки головним Театром воєнних дій, а й головним предметом Першої світової війни, перебіг якої довів, що надалі ігнорувати «українське питання» неможливо.

Заснування Головної української ради та Союзу визволення України

Як уже зазначалося, з початком війни українські землі перетворилися на арену воєнних дій, а самі українці мусили воювати за чужі інтереси і брати участь у братовбивчому протистоянні, адже в російській армії перебувало 3,5 млн українців, в австро-угорській — 250 тис. Війна зумовила глибокий розкол національного руху, який відбувся у двох площинах: як між українцями воюючих сторін, так і в межах Російської та Австро-Угорської імперій. Суспільство розділилося на прибічників та противників переможної війни.
Відверто проавстрійські позиції посіла утворена в серпні 1914 р. у Львові Головна українська рада, що була міжпартійним блоком, до складу якого входили радикальна, соціал-демократична та націонал-демократична партії.
На чолі цього об’єднання став К. Левицький. У Маніфесті, випущеному Радою 3 серпня 1914 р., зазначалося: «Зажерливість царської імперії загрожує також нашому національному життю …яке знайшло охорону в конституційному ладі австрійської держави».
За ініціативи Головної Української Ради незабаром було створено легіон Українських січових стрільців (УСС). Дотримуючись класичного імперського правила «не озброювати підкорені народи та не створювати з їх представників численні національні бойові одиниці», Австрійська імперія, навіть маючи гостру потребу в живій силі, чинила певні перешкоди при формуванні легіону.
Так, з 28 тис. охочих приєднатися до УСС було зараховано лише 2,5 тис. осіб.
Водночас з утворенням Головної української ради група емігрантів зі Східної України (Д. Донцов, В. Дорошенко, А. Жук, О. Скоропис-Йолтуховський та ін.) заснували у Відні свою організацію — Союз визволення України (СВУ).
Програмовою метою СВУ було утворення самостійної Української держави, заснування демократичного ладу, надання рівних прав і свобод представникам усіх національностей, забезпечення самостійності української церкви. СВУ вів активну пропагандистську та агітаційну роботу, домігся, щоб українські полонені в Австрії та Німеччині були виділені в окремі табори. Він отримував матеріальну допомогу від країн Четверного союзу, яка зараховувалася як державний борг майбутньої самостійної України.

Робота з документами

З маніфесту Головної української ради (3 серпня 1914 р.)
«Ідучи війною на австро-угорську монархію, Росія грозить загином також українському національному життю, яке найшло охорону в конституційнім ладі австрійської держави. Побіда Росії мала би принести українському народові австро-угорської монархії те саме ярмо, в якім стогне 30 мільйонів українського народу в Російській імперії. І тому дорога наша ясна…Теперішня хвиля кличе український народ стати однодушно проти царської імперії при тій державі, в якій українське національне життя знайшло свободу розвитку…
Побіда австро-угорської монархії буде нашою побідою. І чим більше буде пораженіє Росії, тим швидче виб’є година визволення України…
Нехай на руїнах царської імперії зійде сонце вільної України!»

З платформи Союзу визволення України (серпень 1914 р.)
«Об’єктивна історична конечність вимагає, аби між Західною Європою і Московщиною повстала самостійна українська держава.
Потрібне се для осягнення і утримання європейської рівноваги, є се в інтересі народів Австро-Угорської держави, а передовсім в інтересі німецького народу в обох цісарствах, а для українського народу було б се здійсненням вікових його мрій і зусиль…
Національно-політичною платформою Союзу є державна самостійність України».

Завдання
На основі документів визначте програмові засади діяльності ГУР та СВУ.

Зі статті С. Петлюри «Війна і українці»
«Українці не піддадуться провокаційним впливам і виконають свій обов’язок громадян Росії в цей тяжкий час до кінця і не тільки на полі бою… але й як громадяни-обивателі, що повинні… сприяти успішному виконанню російською армією виїмково відповідального завдання, що випало на її долю…
Національна проблема, зокрема українська, вимагає свого невідкладного розв’язання. Такі струси в державному житті, як війна, відкривають очі суспільству державної нації на одну з її помилок у відношенні до недержавних народів. Воно переконується, що ці народи в однаковій мірі з ним відстоюють цілість держави, обороняють її нерозривність та добро і не є тією небезпекою, що в ній дехто вбачає загрозу цілості Росії.
Якщо в найбільш критичні дні проби народи Росії виконують свої обов’язки у відношенні до неї, то у свідомість суспільства і його керівних сил повинна просякти думка про надання цим народам і відповідних прав. У цьому відношенні можна завважити вже сприятливі симптоми. Логіка речей промовляє за те, що зміна відношення до інородців торкнеться також і українців, і в перспективах розв’язання національного питання в Росії і українське питання теж буде поставлене на денний порядок. Москва, липня 30 дня 1914 року»

Завдання
1. Як ви вважаєте, чому війна внесла розкол в український національний рух? Свою думку аргументуйте.
2. Як, на думку С. Петлюри, буде розв’язане українське національне питання? Чи погоджуєтесь ви з його позицією? Чому?

Складання порівняльної таблиці

НазваГУРСВУ
Дата заснування1 серпня 1914 р.4 серпня 1914 р.
ЛідериК. Левицький
М. Павлик
М. Ганкевич
А. Жук
Д. Донцов
В. Дорошенко
Програмові засади• Посідали антиросійську позицію.
• Підтримка австрійського уряду у війні.
• Активна участь у формуванні військових підрозділів УСС.
• Виступали за утворення незалежної Української держави
• Утворення самостійної Української держави.
• Утвердження демократичного устрою, надання рівних прав і свобод представникам усіх національностей.
• Співпраця з урядами Німеччини та Австро-Угорщини

Завдання
Порівняйте програмні засади та діяльність ГУР і СВУ.

Складання узагальнюючої таблиці

Українські політичні сили Наддніпрянщини

НазваХарактеристика
Товариство українських поступовців (ТУП)Закликали до підтримки Російської імперії, сподіваючись на надання Україні автономії в майбутньому; пізніше перейшли на позиції нейтралітету
Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП)Розкол у партії: група на чолі із С. Петлюрою виступила на боці Російської імперії; група на чолі з В. Винниченком засудила війну та відстоювала ідею автономії України
Карпато-Руський визвольний комітетСтворений у Києві емігрантами з Г аличини; виступав за возз’єднання всіх українських земель у складі Російської імперії, поширював серед галичан заклики зустрічати російські війська як визволителів
Комітет Південно-Західного фронту Всеросійського союзу земств і містСтворений із метою підтримки російської армії; членами комітету були відомі представники українського національного руху — А. Вязлов, Д. Дорошенко, А. Ніковський

Формування легіону Українських січових стрільців

Легіон Українських січових стрільців — українська військова частина у складі австрійської армії, що діяла на російському фронті 1914–1918 рр. Історія створення УСС розпочалася напередодні Першої світової війни. У 1912 р. австрійський уряд для популяризації воєнщини звернув увагу на відродження антиросійського польського мілітаризму і дав дозвіл на створення легальних військових польських товариств. Із цієї нагоди скористались українці, і вже навесні 1913 р. у Л ьвові заклався Український січовий союз, а згодом було затверджено Статут українських січових стрільців на чолі з В. Старосольським та Д. Катамаєм. Організація поділялась на два напрямки: УСС-І — студенти і УСС-ІІ — робітнича та селянська молодь. Всього існувало 96 організацій. Від самого початку в товаристві не було ідейної одностайності, а утворилися дві течії щодо шляху розвитку стрільців: самостійницько-державницька та австрофільська. Але зрештою перемогла остання. Діяльність УСС розгорнулась на теренах Галичини і Буковини та виявилась у військово-організаційній і технічній підготовці їх членів.

Робота з документом

Зі статті «Ціль і Завдання молоді» (журнал «Відгуки», лютий 1913 р.)
«Коли серед воєнної музики і ожидання гучнішої симфонії виринає українська справа перед форумом Европи, ми не сміємо остатися байдужними і жити дальше цим сірим, безкровним «своїм життям». Отже, зорганізовання перше себе і ясне поставлення цілі і засобів ії добуття…
Вольна, Самостійна Україна! Під цим девізом хай згуртується вся наша молодь і тому слову надасть повний зміст. Хай це поставить як ціль свого життя, але… цим словом хай не спідляться ті, що його вимовляють.

Силу рукам дай, щоб пута ломати,
Ясність думкам — в серце кривди влучать,
Дай працювать, працювать, працювати,
В праці сконать!..

Це наша програма на нині, а стимулом тієї праці буде сильна віра у яснее Завтра».

Завдання
• Яку мету ставили перед собою січові стрільці?

Учитель знайомить учнів з військовою формою січових стрільців.

6 серпня 1914 р. у львівській газеті «Діло» з’явилося звернення Головної Української Ради «до всього українського народу», в якому проголошувалась необхідність утворювати полки українських добровольців під назвою Українські Січові Стрільці (УСС). Ініціатива українських політиків і масовий ентузіазм населення Східної Галичини в створенні УСС захопили віденські урядові кола зненацька.
Під командуванням М. Галущинського 3 вересня 1914 р. новобранці прийняли у Стрию (Львів уже був окупований царськими військами) присягу і відбули на доукомплектування у закарпатські села Горонда і Страбичій під Мукачеве. Ядро легіону становили активісти січового, сокільського і пластового руху, вчорашні гімназисти та студенти. Загалом бійці підрозділів українських січових стрільців дуже добре показали себе в бойових діях у Карпатах 1914–1915 рр., відзначилися в боях за Маківку та Лисоню.

V. Узагальнення та систематизація знань

Обговорення питання
• Чи можна стверджувати, що Перша світова війна активізувала українське національне питання і спричинила зростання української національної свідомості? Свою відповідь підтвердьте фактами, отриманими сьогодні на уроці.

VІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.
2. Г рупа учнів готує презентацію «Галицька битва».
3. Один учень готує повідомлення «Бойовий шлях Легіону УСС».

Початок Першої світової війни. Україна в геополітичних планах країн Антанти і Троїстого союзу, Історія України

Повернутися на сторінку Історія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *