РОЗВИТОК ОСВІТИ ТА НАУКИ, ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Розвиток освіти та науки, Історія України

Хід заняття Розвиток освіти та науки, Історія України

І. Організаційний момент

Повідомлення нової теми.

ІІ . Актуалізація опорних знань

Евристична бесіда
1. Яку політику провадили Російський та Австрійський уряд на українських землях? Як вона могла вплинути на культурний розвиток в Україні?
2. Які політичні та соціально-економічні процеси відбувалися в Україні в пер. пол. ХІХ ст.? Як вони впливали на розвиток культури?
3. Чи позначився національний рух на розвитку української культури?

ІІІ . Мотивація навчальної діяльності

Головним явищем історичного процесу в Україні в першій половині ХІХ ст. було українське національне відродження. І перш за все великий вплив воно мало на розвиток української культури: мовознавства, історичної науки, етнографії, літератури, науки, освіти, мистецтва. Але розвиток української культури відбувався за складних умов.

ІV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

Робота з таблицею

Фактори, які впливали на розвиток української культури
• Українські землі були поділені між двома державами: Росією та Австрією.
• Антиукраїнська політика Російської та Австрійської імперій гальмувала культурний розвиток України.
• Російський уряд ввів цензуру на видання літератури українською мовою.
• Українська культура розвивалася як єдине ціле, як культура українського народу.
• Із середовища народу вийшли талановиті вчені, які працювали в різних галузях науки і мистецтва.
• З народу вийшов відомий діяч культури Т. Г. Шевченко, який підніс українську мову і літературу до найвищого рівня досконалості.
• Об’єктом критики стала українська мова, поширювалися думки, що вона є діалектом російської або польської мов.
• Ряд українських учених вважали українську мову самобутньою, рівноправною серед інших слов’янських мов.

Завдання
1. Із наведених факторів визначте ті, що негативно чи позитивно впливали на розвиток української культури,
2. Пригадайте основні тенденції розвитку української культури другої половини ХVІІІ ст.
3. У чому полягали особливості розвитку української культури в першій половині ХІХ ст. порівняно з другою половиною ХVІІІ ст.?

Самостійна робота

Питання «Розвиток освіти» та «Розвиток науки» теми вивчаються шляхом самостійної роботи учнів у групах. Клас поділяється на дві групи. Перша опрацьовує питання про розвиток освіти, друга — про розвиток науки. На чолі кожної групи призначається учень-експерт з даного питання (ті учні, які готували питання вдома). Тепер вони керуватимуть роботою своєї групи. Учні працюють з підручником, додатковим матеріалом та документами. На виконання завдання їм дається 7–8 хв. Потім відбувається обговорення вивченого матеріалу.

1-а група для роботи з документами ділиться на дві підгрупи.

На опрацювання їм пропонуються два документи.

Розпорядження попечителя Київського учбового округу ректору Київського університету про встановлення таємного нагляду за викладачами (30 листопада 1834 року)
«Беручи до уваги умови тутешнього краю, я вважаю за потрібне запропонувати вашому високородію доводити негайно до мого відома про такі обставини:
1. Якщо б у лекціях панів викладачів університету міг вкрастися хибний напрям, що протидіяв вірі, моральності, покірності властям, і викликав любов до якоїсь батьківщини, відокремленої перекрученими думками від спільної улюбленої вітчизни, для цього я покладаю на вас пильний, але таємний нагляд за викладанням університетських лекцій.
2. Якщо б на нарадах університетських присутственних місць міг вкрастися дух непокори властям і протидія планам уряду.
3. Якщо б ви зі свого боку помітили особисті недозволені вчинки членів університету або зв’язки з людьми неблагонадійними чи підозрілими». (Сарбей В. Г. Історія України ХІХ — початок ХХ ст. — К.: Ґенеза, 1996. — С. 101)

Завдання
1. Проаналізуйте документ і визначте, за яких умов розвивалася освіта в Україні в першій половині ХІХ ст.
2. Чого і чому найбільше побоювалася царська влада?
3. Що мав на увазі автор документа, коли згадував «батьківщину» і «вітчизну», і що саме його тут непокоїло?

Із висловлювання Міністра народної освіти О. С. Шишкова
«…Наставлять земледельческого сына в риторике было бы приуготовлять его быть худым и бесполезным или еще вредным гражданином. Но правила и наставления в христианских добродетелях, в доброй нравственности нужны всякому, не выводят никого из определенного ему судьбою места и во всех состояниях и случаях делают его и почтенным, и кротким, и довольным, и благополучним». (Історія України. Курс лекцій у двох книгах. Книга 1. Від найдавніших часів до кінця ХІХ ст. — К.: Либідь, 1991. — С. 427)

Завдання
1. Проаналізуйте документ і визначте, якою була урядова політика в освітній сфері.
2. Чому царський уряд так боявся освіченості українського народу?

2-а група опрацьовує візуальні джерела інформації, на яких зображено портрети діячів української науки М. Остроградського, Т. Осиповського, М. Максимовича, М. Костомарова, М. Маркевича та ін.

Завдання для обговорення
1. Якою була урядова політика щодо розвитку науки в Україні?
2. В яких галузях науки уславилися українські вчені?
3. Який внесок у розвиток науки зробили вчені, зображені на ілюстраціях?

Робота з таблицею

За результатами роботи учні складають таблицю.

Розвиток науки

Діячі наукиЇхній внесок у розвиток науки
Михайло Остроградський
Тимофій Осиповський
Михайло Максимович
Микола Костомаров
Микола Маркевич

V. Узагальнення та систематизація знань

Завдання

Порівняйте розвиток освіти та науки на українських землях у складі Російської та західноукраїнських землях у складі Австрійської імперії.

VІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.
2. Учні створюють три «домашні групи», мають підготувати вдома за підручником та додатковою літературою питання щодо розвитку української культури першої половини ХІХ ст.:

1-а група — розвиток літератури;
2-а група — розвиток театру;
3-я група — традиційно-побутова культура.

Розвиток освіти та науки, Історія України

Повернутися на сторінку Історія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *