Урок 3 Тема. Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії, конспекти уроків Історія України 9 клас

Урок 3 Тема. Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії, конспекти уроків Історія України 9 клас

Мета: охарактеризувати адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських земель у складі Австрійської імперії наприкінці ХVIII — на початку ХІХ ст., а також з’ясувати соціальне та національне становище українського населення, визначити суть політики, що провадив австрійський уряд щодо українців; розвивати в учнів уміння самостійно опрацьовувати історичні документи, схеми, таблиці, аналізувати матеріал, вміти виділяти основне й другорядне, давати порівняльну характеристику певним історичним процесам, висловлювати свою точку зору; виховувати в учнів патріотичні почуття.

Основні поняття: інтеграція, адміністративно-територіальний устрій, реформа.

Обладнання: карта «Українські землі в складі Австро-Угорської імперії», карта «Українські землі у складі Російської імперії в ХІХ ст.», роздавальний матеріал.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Очікувані результати
Після цього уроку учні зможуть:
• визначати хронологічну послідовність подій даного періоду;
• показувати на карті українські землі в межах Австрійської імперії;
• порівнювати політико-адміністративний устрій українських земель у складі Російської та Австрійської імперій;
• описувати становище українського населення та ознаки повсякденного життя українців у складі Австрійської імперії;
• порівнювати становище українського населення та ознаки повсякденного життя українців в обох імперіях;
• аналізувати та узагальнювати історичні факти;
• здійснювати критичний аналіз джерел та давати власну оцінку інтерпретації подій в історичних документах.

ХІД УРОКУ 3 Тема. Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії, конспекти уроків Історія України 9 клас

І. Організаційний момент

ІІ . Актуалізація опорних знань учнів

Бесіда за запитаннями
1. До складу яких держав входили українські землі на початку ХІХ ст.? Покажіть їх на карті.
2. Коли і як потрапили західноукраїнські землі до складу Австрійської імперії?
3. Пригадайте, яким було становище галицьких земель у складі Речі Посполитої в другій половині XVIII ст.

ІІІ . Мотивація навчальної діяльності

Учитель.
Австрія являла собою не країну, а імперське утворення. У XIX ст. вона складалася із суміші 11 великих народів і ряду менших етнічних груп, що населяли більшу частину Східної Європи й 1800 р. становили близько однієї сьомої населення всього континенту. (Учитель показує територію Австрійської імперії, прапорцями різного кольору позначає території інших держав, які входили до її складу, в тому числі й західноукраїнські землі. Це допоможе учням краще зрозуміти термін «клаптикова імперія».) Поширюючи свій суверенітет на приєднані землі, династія Габсбургів, як правило, не змінювала, традиційних форм влади в тих королівствах, герцогствах, провінціях і містах, які вона захоплювала.

ІV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

Учитель.
Переважна більшість українців в Австрійській імперії проживала в Галичині — південно-східній частині колишньої Речі Посполитої, захопленої Габсбургами після першого поділу Польщі 1772 р. Двома роками пізніше до Галичини була приєднана Буковина — невеликий український край, що його відібрала Австрія в ослабленої Османської імперії. Нарешті, у 1795 р., після третього й останнього поділу Польщі, до імперії були також включені землі, заселені поляками (включаючи Краків). Якщо Східну Галичину заселяли переважно українці, то Західна Галичина здебільшого була населена поляками. Поєднання в одній адміністративній провінції цих двох народів стане в майбутньому причиною напружених відносин між ними.
Під посереднім контролем Габсбургів перебував ще один заселений українцями регіон. Розташоване на західних схилах Карпатських гір Закарпаття з часів середньовіччя входило до складу Угорського королівства.

Робота в групах

Клас ділиться на 4 групи, які працюють над питаннями і виконують завдання до них.

1-а група. Опрацювати за допомогою схеми питання «Адміністративно-територіальний та регіональний поділ українських земель у складі Австрійської імперії» й виконати завдання.

Завдання
1. Проаналізуйте дану схему та охарактеризуйте адміністративно-територіальний і регіональний поділ українських земель у складі Австрійської імперії.
2. Знайдіть і покажіть ці території на карті.
3. Порівняйте, використовуючи карту, адміністративно-територіальний устрій західноукраїнських земель у складі Австрії з адміністративно-територіальним устроєм українських земель у складі Росії.

2-а група. За допомогою таблиці опрацювати питання «Чисельність населення та його етнічний склад» і виконати завдання.

Східна ГаличинаБуковинаЗакарпаття
• 65 % населення —українці (селяни, духовенство, інтеліґенція).
• 20 % — поляки (шляхта).
• 10 % — євреї (купці, ремісники, лихварі).
• 5 % — інші національності
• Більшість населення складали українці, переважно селяни.
• Панівне становище займають румуни (бояри)
• Більшість населення також складали українці (селяни).
• Панівне становище займають угорці (поміщики, ремісники).
• Також проживали румуни, поляки (купці, ремісники, службовці), німці (чиновники, службовці)
Всього в Західній Україні проживало 3,5 млн чоловік, з них українців —2 млн чоловік

Завдання
1. Проаналізуйте дані таблиці та охарактеризуйте чисельність та етнічний склад населення на українських землях у складі Австрійської імперії.
2. До якого стану входила переважна більшість українців? Чому?

3-я група. Використовуючи текст підручника та уривок з книги О. Субтельного (Україна: історія. — К.: Либідь,1993. — С. 339–341), опрацювати питання «Становище українського населення».

Становище українського населення
• На території українських земель діяли австрійські закони, державна мова — німецька.
• Губернаторів (очолювали провінції) і урядників (очолювали округи) призначав австрійський імператор.
• Українські землі були найвідсталішими австрійськими провінціями (відсутність промисловості і торгівлі, великих міст, шляхів сполучення, закріпаченість, бідність і неосвіченість українського населення).
• Українці потерпали від національного і соціального гніту (великі податки, панщина, повне безправ’я кріпаків, національна дискримінація)

Завдання
1. Як ви думаєте, яку політику проводив австрійський уряд щодо українських земель? Чому?
2. Що було спільного в політиці Російської та Австрійської імперій щодо українців?

4-а група. Прочитавши текст підручника та ознайомившись зі змістом таблиці «Реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ», виконати завдання.

РеформаМарія-ТерезіяЙосип ІІ
Адміністративна реформа• Створено орган влади, підпорядкований імператору —Державну Раду;
• на території Австрії діяли австрійські закони, використовувалася німецька мова;
• створено постійну армію;
• здійснення політики протекціонізму (підтримки торгівлі і промисловості);
• прийнято новий кримінальний кодекс (обмежено застосування тілесних покарань)
• Запроваджено централізовану систему управління;
• продовжено політику протекціонізму, яка сприяла розвиткові капіталістичних відносин
Аграрна реформа• Здійснено перепис приєднаних земель, визначено повинності селян;
• заборонено панщину в неділю і свята;
• заборонені примусові роботи без згоди селян
• Селяни звільнялися від особистої залежності, їм надавалися деякі громадянські права (одружуватися без згоди поміщика, посилати дітей на навчання, звертатися зі скаргами на поміщика, поміщики позбавлялися права суду над селянами);
• чітко визначено розміри панщини — не більше 3 днів на тиждень
Релігійна реформа• Визнано рівні права католицької та уніатської церков;
• 1774 року у Відні відкрито греко-католицьку семінарію
• 1781 року всі християнські церкви одержали рівні права;
• церква підпорядковувалася державі;
• відкрито уніатські семінарії у Львові та Ужгороді
Реформа освіти• 1777 року введено навчання в початкових класах рідною мовою• Запровадив світську освіту;
• 1784 р. Заснував Львівський університет

Завдання
1. Як ви вважає те, яку роль відіграли реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ для розвитку економічного, суспільного, релігійного і культурного життя Галичини та Буковини?
2. Чи змінилося становище українського населення після проведення реформ? Як саме?

V. Узагальнення та систематизація знань

Робота з джерелами інформації

Учні мають ознайомитися з документами й виконати завдання.

Із праці М. Грушевського «Ілюстрована історія України»
«Важливо було, передусім, що розвіялося те почуття безвиході, яке огорнуло було українську людність в часи упадку в ХVІІІ ст. Заходи австрійського уряду розбудили надію на кращу будучину й енергію змагання, боротьби за кращу долю». (Грушевський М. С. Ілюстрована історія України. — К.: Наукова думка, 1992. — С. 444)

Завдання
1. Чи згодні ви з думкою Грушевського? Чому?
2. Як ви думаєте, чому у Грушевського були підстави стверджувати, що реформи «розбудили надію на кращу будучину»?

Із праці О. Субтельного «Україна: історія»
«За всіх своїх вражаючих масштабів реформи Йосифа ІІ насправді більше свідчили про те, чого він прагнув, ніж про те, чого він фактично досягнув. У Галичині, як і в інших частинах імперії, багато реформ наштовхнулися на нездоланні перешкоди. …За всієї своєї обмеженості й неповноти реформи Йосифа ІІ й Марії-Терезії все ж поліпшили умови життя західних українців — одного з найбільш пригноблених народів імперії, вплинувши не лише на їхнє матеріальне буття, а й на погляди та настрої». (Субтельний О. Україна: історія. — К.: Либідь, 1993. — С. 273–276)

Завдання
1. Як ви думаєте, які перешкоди існували для проведення реформ?
2. Чому реформи Марії-Терезії та Йосипа ІІ Субтельний називає обмеженими й неповними?
3. Чи однаково два історики визначають значення реформ для українців? Спробуйте порівняти ці документи.

VІ. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний матеріал підручника.

Урок 3 Тема. Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії, конспекти уроків Історія України 9 клас

Повернутися на сторінку Конспекти уроків Історії України 9 клас

Комментарии закрыты.