ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА ТЕМОЮ «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХIV-XV СТ.), ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Тематичне оцінювання за темою «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина ХIV-XV ст.), Історія України

Хід заняття Тематичне оцінювання за темою «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина ХIV-XV ст.), Історія України

ІІ. Основна частина

І. Початковий рівень навчальних досягнень

А. Пригадайте

1. Що вам відомо про те, як потрапили українські землі під владу… (Великого князівства Литовського, Польщі, Угорщини, Османської імперії, Московської держави)?

2. Про українські землі у складі якої держави йдеться?

______________ - управління здійснювалось за принципом «старого не порушувати, нового не вводити», зберігалася руська мова, руські закони і судочинство, руська система управління і війська, православна віра, українцям дозволяло­ся обіймати високі посади й отримувати від великого князя землі за службу.

______________ - збереження руських назв, дозвіл вживати руську мову і відправляти православні обряди, але всіляка підтримка католицької церкви, роздача українських земель полякам, надання пільг польським купцям.

3. Назвіть подію.

______________ - угода, укладена між Польщею та Великим князівством Литовським у 1385 р., яка передбачала об’єднання Польщі та Литви внаслідок шлюбу польської королеви Ядвіги і литовського князя Ягайла.

______________ - битва, в якій об’єднана польсько-литовсько-українська армія 1410 року розгромила війська Тевтонського ордену і припинила просування німецьких рицарів на схід.

4. Про кого йдеться?

____________ - великий князь литовський, противник об’єднання Польщі та Литви, визнаний Ягайлом довічним правителем Литви, ліквідував на території України Волинське, Київське, Новгород-Сіверське і Подільське князів­ства, створивши на їх місці провінції; поширив володіння до Чорного моря, вів війни з Московією та Тевтонським орденом, за Городельською унією обмежив права української шляхти.

____________ - маршалок великокнязівського литовського двору, у 1507-1508 рр. очолив повстання української шляхти проти Польщі за православ’я та політичні права, після придушення повстання подався до Москви, де брав участь у боротьбі за владу під час регентства його племінниці Олени Глін­ської (матері Івана Грозного).

5. Чи правильні твердження?

Український народ підтримував об’єднання Литви і ПольщіТакНі
У Грюнвальдській битві українці виступали на боці Тевтонських рицарівТакНі
Магдебурзьке право передбачало надання містам самоврядуванняТакНі
На українських землях у складі Польщі не було залежних селянТакНі
Українці були єдиним народом, який мешкав на території УкраїниТакНі
Українські селяни жили общинами, які поєднували кілька господарств великих сімейТакНі
Українське духовенство сповідувало лише православну віру

Так

Ні

Б. Орієнтуємось у часі

1. Що було раніше? (Правильне підкресліть.)

Утворення Золотої ОрдиабоУтворення Кримського ханства
Розквіт Галицько-Волинської державиабоОб’єднання Польщі та Литви
Приєднання до Литви КиївщиниабоПриєднання до Московської держави Чернігівщини

2. Які з князів правили раніше? (Правильне підкресліть.)

ЯгайлоабоСвидригайло
МіндовгабоВітовт
Казимир ІVабоЯдвіга
ВітовтабоСвидригайло

В. Орієнтуємось в історичному просторі

1. Чи правильні твердження?

Волинь, Поділля, Київщина та Чернігово-Сіверщина належали Великому князівству ЛитовськомуТакНі
Причорномор’я і Крим входили до складу Золотої ОрдиТакНі
Закарпаття було самостійним князівством на чолі з Федором КоріятовичемТакНі
Галичина перебувала у складі ПольщіТакНі

2. Підкресліть правильний географічний орієнтир.

Угорщина вела боротьбу за приєднання українських земель — східних, південних чи західних.

Золота Орда вела боротьбу за приєднання українських земель — північних, південних чи західних.

Польща вела боротьбу за приєднання українських земель — північних, південних чи західних.

Велике князівство Литовське вело боротьбу за приєднання українських земель — східних, південних, північних чи західних.

Московська держава вела боротьбу за приєднання українських земель — східних, південних, південних чи західних.

ІІ. Середній рівень навчальних досягнень

А. Виділяємо головне

1. Визначте, які українські землі до якої держави входили. У дужках позначте час.

Велике князівство ЛитовськеПольщаУгорщинаМосковська державаОсманська імперія

2. Охарактеризуйте політику литовських князів щодо українських земель.

Гедимін Ольгерд Вітовт Свидригайло
Приєднання українських земель до Литви
Адміністративний устрій земель
Права населення

3. Назвіть основні досягнення в галузі культури у ХІV-ХV століття.

Розвиток мови
Усна народна творчість
Освіта й писемність
Літописання
Живопис
Архітектура
Побут

4. Визначте, хто належав до різних груп населення в українських землях, що входили до складу Польщі та Великого князівства Литовського в ХV столітті.

5. Дайте визначення понять.

Магдебурзьке право, релігійне гноблення, фільварок, громада, привілеї.

Б. Орієнтуємось у часі

1. Розташуйте у хронологічній послідовності правління великих князів литовських:

Казимир ІV, Ягайло, Міндовг, Свидригайло, Вітовт, Ольгерд, Ге­димін.

2. Розташуйте в хронологічному порядку.

 • Відновлення Галицької митрополії.
 • Кревська унія.
 • Поразка руських військ під Вількомиром.
 • Грюнвальдська битва.
 • Городельська унія.

3. Позначте на стрічці часу:

m191

а) періоди правління князів: Казимира ІV, Ягайла, Свидригайла, Вітовта, Ольгерда;

б) дати: Кревська унія, поразка руських військ під Вількомиром, Грюн­вальдська битва, Городельська унія, повстання М. Глинського, повстання Мухи.

В. Орієнтуємось в історичному просторі

Визначте, якими цифрами на карті позначені території, які на початок ХVІ століття належали:

а) Великому князівству Литовському;

б) Польщі;

в) Кримському ханству;

г) Османській імперії;

д) Московській державі;

е) Угорщині.

Г. Виявляємо зміни, відмінності та подібності

1. Які зміни відбулися в українських землях, які опинилися під владою Польщі у ХІV ст.?

2. Які зміни відбулися в українських землях, які опинилися під владою Литви у ХІV ст.?

3. Що змінилося в українських землях у складі Великого князівства Литовського за правління Вітовта та Свидригайла?

4. Чим відрізнялась політика Казимира ІV щодо українських земель від політики його попередників?

5. Як змінився національний склад населення українських земель протягом ХІV-ХVІ ст.?

6. Що було спільного у політиці Великого князівства Литовського
і польського короля на українських землях?

7. Які зміни в соціальному становищі різних верств населення відбулися протягом ХІV-ХVІ ст.?

Д. Виявляємо причини і наслідки історичних подій

1. Чим можна пояснити те, що українські землі протягом другої половини ХІV ст. опинилися під владою сусідніх держав?

2. Які наслідки для українських земель мало їх загарбання іноземними дер­жавами?

3. Чим було викликане об’єднання Польщі і Великого князівства Литовського в єдину державу?

4. Під впливом яких подій і процесів відбувався розвиток української культури у ХІV-ХV ст.?

5. Якими причинами були зумовлені виступи української шляхти під проводом М. Глинського та селян під проводом Мухи?

6. Які наслідки для українських земель мало послаблення Золотої Орди?

ІІІ. Достатній рівень навчальних досягнень

А. Узагальнюємо

1. Підготуйте розповідь на тему «Українські землі у складі Великого князівства Литовського» за таким планом, максимально використовуючи необхідні історичні терміни:

1) Руські князівства у першій половині ХІV ст.

2) Встановлення влади Великого князівства Литовського над українськими землями.

3) Політика Гедиміна та Ольгерда в українських землях.

4) Вплив Кревської унії на становище українських земель.

5) Політика Вітовта в українських землях.

6) Українські землі за часів Свидригайла.

7) Політика Казимира ІV щодо українських земель.

8) Оцінка становища українських земель у складі Великого князівства Литовського на початку ХVІ ст. та визначення загального напряму змін, що відбулися протягом ХІV-ХV ст.

2. Підготуйте розповідь з теми «Українські землі у складі Угорщини, Османської імперії та Московської держави» за таким планом, максимально використовуючи необхідні історичні терміни:

1) Спроба Казимира ІV приєднати Галичину до Польщі.

2) Боярське правління Дмитра Детька.

3) Суперечки між Польщею та Угорщиною за Галичину.

4) Ліквідація автономії Галичини.

5) Становище українського населення у складі Польщі.

3. Складіть розгорнутий план відповіді на тему «Українські землі у складі Угорщини, Османської імперії та Московської держави».

4. Складіть розгорнутий план відповіді на тему «Культура і церковне життя у ІІ пол. ХІV-ХVст.».

Б. Орієнтуємось у часі

1. На стрічці часу позначте:

m191а) правління відомих вам литовських князів та правління польських королів;

б) основні події цього періоду.

2. Визначте, на які основні періоди поділяється історія українських земель у складі Великого князівства та Польщі, позначте їх на стрічці ­часу.

В. Орієнтуємось в історичному просторі

На карті позначте території, які відійшли до:

а) Великого князівства Литовського;

б) Польщі;

в) Кримського ханства;

г) Османської імперії;

д) Московської держави;

е) Угорщини.

Г. Виявляємо зміни, відмінності та подібності

1. Порівняйте становище українських земель у складі Великого князівства Литовського та Польщі.

Велике князівство Литовське Польща 
Спільне:

2. Порівняйте політику щодо українських земель польських королів Казимира ІІІ та Казимира ІV.

Казимир ІІІ

Казимир ІV

Спільне:

3. Порівняйте повстання М. Глинського та Мухи.

Повстання М. Глинського

Повстання Мухи

Спільне:

4. Простежте, які зміни відбулися в адміністративному устрої українських земель у складі Литви.

m192

Д. Виявляємо причини і наслідки історичних подій та явищ

1. Визначте, чим були викликані нижченаведені події та які наслідки мали.

Причини 

Подія

Наслідки 
Встановлення влади литовських князів над Волинню, Поділлям, Київщиною, Чернігово-Сіверщиною, Переяславщиною
Приєднання Галичини до Польщі
Завоювання Московською державою Чернігово-Сіверської землі
Національний та соціальний рухи на українських землях
Укладення Кревської унії
Перемога над тевтонцями у Грюнвальд­ській битві

ІV. Високий рівень навчальних досягнень

А. Розв’язуємо проблеми, доводимо думку

1. Чим ви можете пояснити те, що Литва, яка, за словами автора «Слова про загибель Руської землі» (ХІІІ ст.), «з болота на світ показувалася», стала не тільки серйозним суперником українських земель, а й володаркою їх значної частини? Свою думку обґрунтуйте.

2. Український історик ХІХ ст. М. Костомаров визначав, що толерантність (терпиме ставлення до інших народів) є властивістю українського народу, яка обумовлювалася всією його історією. Що мав на увазі вчений? Свою думку обґрунтуйте, спираючись на матеріал історії України ХІІІ–ХVІ ст.

3. Історик М. Чмихов вважав, що населення України виживало лише завдяки тому, що «рівень його розвитку ніколи не був нижчим за рівень східних або західних прибульців». Доведіть або спростуйте цю думку на матеріалі з історії України ХІІІ-ХVІ ст.

4. Пригадайте соціальну структуру населення часів Київської Русі і визнач­те, які зміни в ній відбулися протягом ХІV-ХVІ ст., спираючись на знання основних напрямів політики литовських князів у цей період. Чим можна пояснити виникнення такої соціальної верстви, як козацтво?

5. Історики визначають, що хвилі етнічних змін припадають на середину ХІІІ ст., на кін. ХІV — поч. ХV ст. й охоплюють переважно великі міста, значно менше невеличкі містечка і села. Пригадайте перебіг основних подій цього періоду, пов’язаний з пересуванням представників того чи іншого етносу, і спробуйте знайти цьому пояснення або спростуйте цю думку.

Б. Орієнтуємось у часі

На стрічці часу позначте зверху основні події української історії ХІV — початку ХV ст., а внизу — перелічені події всесвітньої історії.

m191

 • Початок Столітньої війни.
 • Битва при Кресі.
 • Битва при Пуатьє.
 • Жакерія.
 • Куликовська битва.
 • Кальмарська унія.
 • Повстання Уота Тайлера.
 • Взяття турками Константинополя.
 • Виникнення об’єднаного Іспанського королівства.
 • Війна Білої та Червоної Троянди в Англії.
 • Відкриття Колумбом Америки.
 • Завершення Реконкісти в Іспанії.

В. Орієнтуємось в історичному просторі

Створіть картосхему «Українські землі в ХV ст».

Г. Виявляємо зміни, відмінності подій та явищ

(Вільне володіння вміннями демонструється при виконанні зав­дань А.)

Д. Виявляємо причини і наслідки історичних подій та явищ

(Вільне володіння вміннями демонструється при виконанні зав­дань А.)

Е. Самостійно аналізуємо історичні джерела

1. Проаналізуйте джерела і визначте:

1) чим католицька церква пояснює втручання польського короля у справи Галичини;

2) в чому ви вбачаєте справжню мету польського втручання;

3) які цілі переслідував Казимир ІІІ, укладаючи угоду з Дмитром ­Детьком;

4) чому відмовився від неї;

5) яка позиція Папи Римського з цього питання;

6) чим її можна пояснити;

7) чи був лист Казимира ІІІ Константинопольському патріарху аналогічним кроком.

З листа папи Бенедикта ХІІ краківському римо-католицькому єпископові (1341 р.)

З поданого до нас прохання цього короля [Казимира III, 1341 р.] ми недавно довідались, що, коли схизматицький народ русинів за допомогою отрути вбив Болеслава, князя Русі, сина віруючих батьків і двоюрідного родича згаданого короля, а також деяких інших християн, які були слухняними цьому князеві за його життя, тоді король, вражений цим злочином і прагнучи помститися за кривду християнської віри, напав своїм військом на Руську землю, щоб завоювати цей народ, який і йому самому завдав багато шкоди.

Виконуючи його доручення, король уклав договір з цим старостою, який засвідчив присягою, що збереже за старостою і народом всі їх обряди, права і звичаї. Проте король висловлює сумнів, чи діятиме він цим самим згідно з волею Бога. Тому він просив, щоб ми ласкаво звільнили його від цієї присяги.

З листа польського короля Казимира ІІІ Константинопольському пат­ріархові (1370 р.)

…Здобув Руську землю я, король Лехії Казимир. І тепер, Святий Отче, патріарх Вселенського собору, просимо собі від тебе архієреєм того, кого з ласки Божої… з нашими князями й боярами собі вибрали… А як на це не буде ласки Божої і Вашого благословення, то потім не жалуйте на нас: прийдеться хрестити русинів на латинську віру, як не буде на Русі митрополита, бо земля не може бути без Закону.

Тематичне оцінювання за темою «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина ХIV-XV ст.), конспекти уроків Історія України

Повернутися на сторінку Історія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *