КИТАЙ. ПРИРОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ. ОСОБЛИВОСТІ НАСЕЛЕННЯ, ДЕМОГРАФІЧНА ПОЛІТИКА І ТРУДОВІ РЕСУРСИ, ГЕОГРАФІЯ

Китай. Природні умови та ресурси. Особливості населення, демографічна політика і трудові ресурси, географія

Хід заняття Китай. Природні умови та ресурси. Особливості населення, демографічна політика і трудові ресурси, географія

II. Перевірка домашнього завдання

1. Перевірка схеми зовнішньоекономічних зв’язків Японії

2. Бесіда

  • Які країни входять до складу субрегіону Східна Азія?
  • Які галузі визначають міжнародну спеціалізацію Японії? Чим пояснюється подібна спрямованість господарства країни?
  • Назвіть чинники, що визначили швидкий економічний підйом Японії після Другої світової війни.
  • Які країни є найбільшими економічними партнерами Японії?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Головним імпортером японського капіталу та інвестицій є най­ближчий сусід Японії — Китай. Ця країна завжди вражала мандрівників-іноземців своєю самобутністю. Про Китай можна знати багато чи мало, але неможливо знати все. Китай так само не­збагненний, як знамениті загадкова слов’янська душа або англій­ська церемонність. Ви вже знаєте, що Китай посідає перше місце у світі за кількістю населення. Карта розповість вам про різнома­нітність природних умов і величезну площу цієї держави. Для бага­тьох Китай — великий товаровиробник, чия продукція буквально заполонила наші ринки.

Розвал світової соціалістичної системи примусив Китай взяти курс на корінне реформування економіки, що дозволило йому за короткий період вийти на друге місце у світі за розміром ВВП. Ма­ючи знання про чинники «японського економічного дива», на сьо­годнішньому уроці ми звернемося до причин, які сприяють появі ще одного економічного гіганта у Східній Азії та світі.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. «Візитна картка»

Офіційна назва — Китайська народна республіка.

Площа — 9,6 млн км2.

Населення — 1 339 млн осіб.

Столиця — Пекін.

Тип країни — країна з плановою економікою.

Державний устрій — соціалістична республіка, унітарна дер­жава.

2. ЕГП

Завдання 1 (робота в парах). Прослухайте текст про географіч­не положення Китаю та визначте позитивні та негативні риси ЕГП.

Країна розташована у східній частині азіатського материка. За площею посідає третє місце. До складу Китаю входять особливі ад­міністративні райони: з 1997 р. — Сянґан (Гонконґ) і з 1999 р. — Аоминь (Макао). Формально провінцією Китаю вважається Тай­вань, але фактично острів є окремою країною.

Китай межує з Росією, Казахстаном, Монголією, Киргизста­ном, Таджикистаном, Індією, Непалом, Бутаном, М’янмою, Лао­сом, В’єтнамом і КНДР. Китайський сухопутний кордон — най­більший у світі. Береги Китаю омивають Жовте, Східнокитайське й Південно-Китайське моря. Сухопутні кордони Китаю довші за морські, але частіше вони проходять важкодоступними природни­ми рубежами, тому для зовнішніх економічних зв’язків викорис­товують виходи до морів. Моря також використовуються для суд­ноплавства й рибальства, у рекреаційних цілях, на їхньому шельфі розвідані й розробляються нафтові родовища.

3. Природні умови та ресурси

Завдання 2. Прочитайте в підручнику про природно-ресурсний потенціал Китаю та зробіть припущення про розвиток певних галу­зей господарства та їх географію.

Китай вражає не тільки численністю населення й величезною площею, але й контрастністю рельєфу та кліматичних умов. За природними умовами Східний (приморський) і Західний (конти­нентальний) Китай — це «два різні Китаї». Умовний кордон між ними можна провести за 105° сх. д.

У Східному Китаї розташовані найбільші рівнини, а також гори заввишки до 3000 м. Клімат тут мусонний. Густа мережа повновод­них річок, більшість із них судноплавні. На півночі й південному сході збереглися великі лісові масиви. Найбільш родючі ґрунти розташовані на території Великої Китайської рівнини й рівнини Сунляо.

У рельєфі Західного Китаю переважають високі гори, нагір’я, а також улоговини. Значна частина території має висоту більше ніж 3000 м. Клімат різко континентальний. Річок мало, вони мало­водні, деякі періодично всихають. Більшість земель не придатні для ефективного ведення сільського господарства.

Територія Китаю багата на корисні копалини. Країна посідає одне з перших місць у світі за запасами кам’яного вугілля, залізної та марганцевої руд, бокситів, цинку, олова, сурми, вольфраму,молібдену, ртуті, рідкісноземельних металів, титанових руд, окре­мих видів хімічної сировини. Великими є також поклади урану й золота, є родовища нафти й газу, але цих видів палива недостат­ньо, тому ведеться їх посилений видобуток.

Китай — володар значних запасів гідроресурсів, більшість яких, однак, зосереджена на південному заході, де їхнє викорис­тання технічно ускладнене.

Завдання 3. Порівняйте забезпеченість природними ресурсами Китаю та Японії.

4. Населення

Завдання 4. За текстом підручника, таблицями, діаграмами, картами атласа складіть розгорнутий план характеристики насе­лення Китаю та визначте головні демографічні та соціальні пробле­ми країни.

У Китаї проживає кожна п’ята людина Землі. Державна демо­графічна політика зниження народжуваності під гаслом «Одна ро­дина — одна дитина» дозволила скоротити природний приріст на­селення з 25 ‰ до 9,4 ‰. Однак і тепер населення країни збільшується на 12–14 млн осіб щорічно.

Більш ніж 80 % населення проживає у Східному Китаї. так, у деяких районах Великої Китайської рівнини густота населення сягає 1000 осіб/км2, а в багатьох районах континентального Китаю вона не дотягує й до 3 осіб/км2.

Китай має найчисельніші трудові ресурси, економічно активне населення становить понад 600 млн чол., тому забезпечення насе­лення роботою залишається гострою соціально-економічною про­блемою. Для її розв’язання проводяться заходи, спрямовані на ско­рочення безробіття в містах шляхом розширення мережі побутового обслуговування і кооперативів; у сільських районах збільшуються масштаби робіт за так званим «капітальним будівництвом полів» — систематичним упорядкуванням орного фонду; селяни використо­вуються в промисловості як сезонні робітники.

Китайці відрізняються працьовитістю, старанністю, дисциплі­нованістю, прагнуть здобути гарну освіту, шанобливо ставляться до старших за службовим становищем й віком. Причини форму­вання цих якостей можна знайти в конфуціанстві, буддизмі й дао­сизмі — основних релігіях великого народу.

Китай відносять до країн з низьким рівнем урбанізації (62 % населення країни проживають у сільських населених пунктах), од­нак стихійна урбанізація йде високими темпами, особливо у Схід­ному Китаї, де розташована більшість міст. Усього в країні більш ніж сорок міст-мільйонерів, до найбільших з них належать Шан­хай (13,37 млн осіб), Пекін (10,3 млн осіб), Тяньцзін (9,3 млн осіб), Ухань (4,1 млн осіб), Харбін (3,1 млн осіб).

У Китаї відбувається велика міграція робочої сили як всередині країни, так і за її кордони. Загальна кількість «хуацяо» (букваль­но — зарубіжні китайці) перевищує 60 млн осіб. Хуацяо мешкають на Тайвані, в Індонезії, Малайзії, Таїланді, Сінґапурі. Китайська діаспора в США налічує 13 млн етнічних китайців.

На території КНР проживають представники 56 націй і народ­ностей. Найчисленішими (91 %) є китайці, особливо в східній час­тині країни, також мешкають чжуани, хуей, уйгури, тібетці, мон­голи, корейці, манчжури та ін. У китайській мові сім діалектів, розбіжності між якими настільки великі, що під час розмови жите­лі північних та південних провінцій важко розуміють одне одного. Для розуміння вони користуються єдиною ієрогліфічною писемніс­тю. Водночас у країні нараховується ще понад 200 млн неписьмен­них осіб.

V. Закріплення нових знань, умінь та навичок

Завдання 5. На контурній карті позначте:

а) кордони Китаю та країн-сусідів;
б) умовний кордон між Західним і Східним Китаєм;
в) найбільші міста Китаю.

Завдання 6. Сформулюйте п’ятьма реченнями факти, які вас найбільше вразили під час вивчення Китаю.

VI. Підсумок

  •  Китай — одна з найбільших країн світу, розташована у Східній та Центральній Азії. Держава має надзвичайно різноманітні природні умови та багата на різні види природних ресурсів.
  • Китай — найбільша за кількістю населення країна світу. У дер­жаві проводять демографічну політику «планування сім’ї». По території країни населення розміщене нерівномірно: майже 70 % проживають у її східній частині.
  • Величезна кількість населення Китаю з одного боку, передба­чає велетенські трудові ресурси, а з іншого, стає перешкодою для підвищення прибутків людей, загострює продовольчу та житлову проблеми.

VII. Домашнє завдання

1. Підручник, опрацювати § __.

2. Скласти опис туристичного маршруту «Історичні пам’ятки Пе­кіну» (за бажанням).

3. Випереджальне (окремим учням). Скласти повідомлення про міжнародні зв’язки Китаю та України.

Китай. Природні умови та ресурси. Особливості населення, демографічна політика і трудові ресурси, географія

Повернутися на сторінку географія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *