ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН». ДОНЕЦЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН, ГЕОГРАФІЯ

Поняття «економічний район». Донецький економічний район, географія

Хід заняття Поняття «економічний район». Донецький економічний район, географія

I. Актуалізація опорних понять

Що називають територіальним поділом праці? Що є наслідком територіального поділу праці? Що називають спеціалізацією? Яка спеціалізація господарства вашого рідного краю?

II. Вивчення нового матеріалу

1. Поняття про економічний район

Галузі господарства розміщені на території держави нерівно­мірно, у залежності від природних умов та ресурсів, наявності працездатного населення, особливостей географічного положення. Важливим є також розташування відносно шляхів сполучення. У зв’язку з цим виник географічний, або територіальний, поділ праці між різними частинами країни, тобто їх спеціалізація на виробництві певної продукції або наданні певних послуг. Різні за спеціалізацією території з’єднані інфраструктурою та здійснюють обмін товарами та послугами між собою.

Економічний район — географічно цілісна територіальна час­тина народного господарства країни, що виділяється за ознаками природно-географічного, виробничого і трудового потенціалів, спеціалізації і рівня розвитку господарства, особливостями еко­номічної ситуації.

Економічний район відрізняється від інших географічним положенням, природними ресурсами та галузями спеціалізації.

У межах України виділяють дев’ять економічних районів:

 • Донецький;
 • Придніпровський;
 • Північно-Східний;
 • Столичний;
 • Центральний;
 • Подільський;
 • Північно-Західний;
 • Карпатський;
 • Причорноморський.

Кожний із цих районів має різний рівень розвитку госпо­дарства, сформованості взаємозв’язків об’єктів господарського комплексу. Райони відрізняються такими ознаками:

 • спеціалізацією господарства, що є наслідком географічного поділу праці
 • особливостями населення (етнічний склад, зайнятість та ін.);
 • проблемами (економічними, екологічними, соціальними).

Економічні райони відрізняються від адміністративних об­ластей тим, що в них немає органів територіального управління; під час формування районів ураховуються господарські, історичні та природні чинники.

План характеристики економічного району

1. Склад району, географічне положення, рівень соціально-економічного розвитку, місце і роль серед інших районів України.

2. Природні умови і природні ресурси.

3. Характеристика населення.

4. Загальна характеристика господарства і галузей спеціалізації.

5. Промислові вузли, найбільші міста.

6. Економічні зв’язки.

7. Економічні, соціальні та екологічні проблеми.

2. Характеристика економічних районів. Загальні відомості

Завдання. Користуючись даними таблиці, обчисліть кількість населення економічних районів, рівень урбанізації та густоту населення району.

Кількість населення на 1 січня 2009 року та середня
за січень — грудень 2008 року, тис. осіб

Адміністративні одиниці

На 1 січня 2009 року

Середня кількість за січень — грудень 2008 року

разом (міське + сільське)

міське

сільське

разом (міське + сільське)

міське

сільське

Україна46143,731587,214556,546258,231628,014630,2
Автономна Республіка Крим1967,31237,7729,61969,21239,1730,1

Області

Вінницька1660,0812,6847,41666,1812,7853,4
Волинська1036,2532,7503,51036,3531,5504,8
Дніпропетровська3374,22816,1558,13386,32826,2560,1
Донецька4500,54072,1428,44519,74088,2431,5
Житомирська1294,2744,2550,01299,8745,8554,0
Закарпатська1243,4461,9781,51243,0461,7781,3
Запорізька1821,31397,1424,21827,11400,2426,9
Івано-Франківська1381,1594,8786,31381,8594,0787,8
Київська1727,81049,7678,11732,61049,3683,3
Кіровоград­ська1027,0631,7395,31033,4634,7398,7
Луганська2331,82019,6312,22343,62029,0314,6
Львівська2552,91547,21005,72556,41547,61008,8
Миколаївська1195,8808,9386,91199,7810,7389,0
Одеська2392,21592,3799,92393,41591,0802,4
Полтавська1511,4916,1595,31518,1918,3599,8
Рівненська1151,0548,6602,41151,5548,2603,3
Сумська1184,0792,4391,6,1190,4794,7395,7
Тернопільська1093,3474,1619,21096,0474,2621,8
Харківська2782,42221,5560,92789,22224,5564,7
Херсонська1099,2672,0427,21103,3674,1429,2
Хмельницька1341,4723,8617,61345,8722,8623,0
Черкаська1304,3726,8577,51309,9728,4581,5
Чернівецька904,1377,2526,9,904,3376,1528,2
Чернігівська1121,3693,6427,71128,6695,4433,2
м. Київ2765,52765,5х2752,92752,9х
Севастополь (міськрада)380,1357,023,1379,8356,723,1

Назва району

Площа

Рівень розвитку (місце)

км2

%

Донецький

53,2

8,8

1

Придніпровський

59,1

9,8

2

Північно-Східний

84,0

13,9

3

Столичний

90,7

15,1

4

Причорноморський

113,4

18,8

5

Карпатський

56,6

9,3

6

Подільський

60,9

10,1

7

Центральний

45,5

7,6

8

Північно-Західний

40,3

6,6

9

Завдання. Вивчивши економічний район, заповніть та­блицю.

Назва району

Галузі спеціалізації

промисловість

сільське господарство

Донецький
Придніпровський
Північно-Східний
Столичний
Центральний
Причорноморський
Подільський
Північно-Західний
Карпатський

ІІ. Первинна перевірка засвоєних знань

Поясність послідовність плану характеристики економічного району. Що називають економічним районом? Скільки економіч­них районів в Україні? Чим економічні райони відрізняються від адміністративних областей? Які принципи формування районів?

IIІ. Вивчення нового матеріалу

3. Донецький економічний район

Донецький район розташований на сході України. Він включає Донецьку і Луганську області, має найвищий рівень економічного розвитку в Україні.

Природні умови сприятливі для розвитку господарства. За характером рельєфу це рівнинні простори.

Район має різноманітні природні ресурси. Паливні ресурси представлені великими запасами кам’яного вугілля (Донецький кам’яновугільний басейн) і відносно невеликими запасами при­родного газу (Луганська обл.). Серед рудних ресурсів виділяється ртутна руда (Микитівка). Район багатий на нерудні ресурси: вогнетривкі глини (Часовоярське родовище), доломіти (Докуча­євське), кам’яна сіль (Артемівськ і Слов’янськ), фосфорити (До­нецька обл.), графіт (Приазов’я), мергель (Амвросіївка) та ін.

Високо оцінюються земельні ресурси. Район бідний на водні та лісові ресурси. Донбас — індустріальний район, що харак­теризується одним з найвищих в Україні рівнем сформованості господарського комплексу. Тут виробляється чверть промислової продукції країни. Промисловість працює на власній сировинній базі, яка досить різноманітна і багата. Галузями спеціалізації району є: вугільна, електроенергетична промисловість, чорна металургія, машинобудування, хімічна промисловість і промис­ловість будівельних матеріалів.

Сільське господарство в приміських районах спеціалізується на вирощуванні овочів, фруктів, ягід і молочному тваринництві. Головна зернова культура — пшениця, культивують також со­няшник, кормові й баштанні рослини. У районі добре розвину­тий транспорт, насамперед залізничний. Тут розміщені великі транспортні вузли, густа мережа автомагістралей.

Промислові вузли і великі міста: Донецьк, Луганськ, Маріу­поль, Макіївка, Сєверодонецьк, Лисичанськ.

З Донбасу до інших районів і за кордон вивозять чорні метали та прокат, вугілля, кокс, постачають електроенергію, машини й устаткування, мінеральні добрива. У Донбас завозять залізну і марганцеву руду, ліс, машини й устаткування.

Основні економічні проблеми району — необхідність пере­озброєння і реконструкції підприємств вугільної промисловості, теплоенергетики, чорної металургії. Серед соціальних проблем — працевлаштування робітників, що звільняються у зв’язку із закриттям нерентабельних шахт. Донбас — район з високим рівнем забруднення довкілля, сільськогосподарські землі за­знають ерозії, виробки родовищ корисних копалин потребують рекультивації.

ІV. Закріплення знань

Завдання

1. За фізичною картою атласу визначте, які височини знахо­дяться на території району. Назвіть їхні найвищі точки.

2. Для зручності оцінку природних ресурсів (М — мінеральні, З — земельні, А — агрокліматичні, В — водні, Л — лісові, Р — рекреаційні) можна представити за 5-бальною системою в порівнянні з іншими районами. Запропонуйте учням скласти таку характеристику у вигляді цифрового коду.

Наприклад, для Донецького району характеристика ресурсів має такий вигляд:

М-5, З-4, А-4, В-2, Л-1, Р-4.

3. За картами атласу та даними таблиці дайте відповіді на пи­тання:

Як природні умови району сприяють розвитку господарства? Які ґрунти переважають у Донецькому районі? Яка кількість населення району? Яка густота населення в районі? Який рівень урбанізації?

V. Контроль та самоперевірка знань

Завдання. Заповніть таблицю, скориставшись текстом і схемою.

Характеристика Донецького економічного району

Ознаки характеристики

Характеристика

Склад, географічне положення. Рівень розвитку і сформованості
Оцінка природних умов і ресурсів: М — мінеральних,

З — земельних, А — агрокліматичних, В — водних, Л — лісних, Р — рекреаційних

Населення (густота, склад, урбанізація
Господарство. Галузі спеціалізації
Сільське господарство (спеціалізація)
Транспорт (рівень розвитку, транспортні вузли)
Промислові центри
Економічні зв’язки (увезення — вивезення)
Проблеми розвитку

VI. Домашнє завдання

Читати текст підручника.

Скласти п’ять питань за темою уроку.

Поняття «економічний район». Донецький економічний район, географія

Повернутися на сторінку географія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *