ВПЛИВ ГЕОЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ НА НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ЕКОЛОГІЧНУ СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ, ГЕОГРАФІЯ

Вплив геоекологічної ситуації на населення в Україні. Законодавство про екологічну ситуацію в Україні, географія

Хід заняття Вплив геоекологічної ситуації на населення в Україні. Законодавство про екологічну ситуацію в Україні, географія

II. Актуалізація опорних знань і вмінь

Прийом «Асоціація»

Учні мають і описати свої асоціації, які виникають при слові «гео­екологічна ситуація в Україні», «забруднення довколишнього середо­вища», «техногенне навантаження території».

IIІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

Учитель. На попередніх уроках ми досконало проаналізували особливості геоекологічної ситуації в Україні і можемо зробити ви­сновок, що населення країни проживає в надзвичайно несприятливих умовах, що йому загрожує вимирання через проблеми зі здоров’ям; через загрозу катастроф природного і техногенного походження. На­справді ситуація така катастрофічна?

IV. Вивчення нового матеріалу

Клас може поділитись на кілька груп. Одна група відстоюватиме думку, що стан довколишнього середовища в Україні загрожує життю і здоров’ю населення. Інша, переконуватиме, що ситуація не настільки безнадійна, що існують території, що є незабруднені. Частина учнів можуть запропонувати «рецепти» виходу із ситуації.

У процесі дискусії, учні аргументують свою думку на основі ви­вченого матеріалу, фактів з періодичної преси, власного життєвого досвіду.

Основні моменти виступів

Екоситуація в Україні сприяла процесам демографічної кризи: зменшується кількість населення України, через високу смертність, що пов’язана зі збільшенням хвороб, які спричинені забрудненням довколишнього середовища; скорочується тривалість життя. Ці тен­денції характерні для всіх областей України. Аварія на ЧАЕС сприяла збільшенню захворюваності серед дітей. Поширення інфекційниххвороб, пов’язане із неякісною питною водою. На стан здоров’я населення впливає діяльність гірничодобувних підприємств. Най­гірший стан зафіксовано в місті Жовті Води (видобуток і переробка уранових руд), у м. Марганці (видобуток і збагачення марганцевих руд). Аналогічна ситуація спостерігається в місцях видобутку корис­них копалин на території Донецької, Дніпропетровської, Львівської областей.

Небезпеку для життя людей можуть становити надзвичайні ситуа­ції природного походження (зсуви, землетруси, повені, паводки, селі тощо) та надзвичайні ситуації техногенного походження (пожежі, ви­бухи, незаплановані викиди шкідливих речовин, раптове руйнування споруд тощо).

Висновок. Нині настав час серйозного переосмислення людством ставлення до природи, об’єднання зусиль і створення регіональних, локальних програм подальшого розвитку і виживання, які мають ба­зуватись на нових соціально-політичних засадах, екологічній основі, глибоких екологічних знаннях, раціональному природокористуван­ні з дотриманням вимог щодо охорони, збереження і відтворення довколишнього середовища. Вирішення проблем може бути двома шляхами: боротьба з наслідками та попередження негативних еко­логічних наслідків.

До найголовніших найтерміновіших заходів з оздоровлення еко­логічної ситуації в Україні можна віднести такі:

  • активізація екологічної освіти в освітніх закладах і екологічного виховання населення за допомогою ЗМІ; природоохоронних то­вариств;
  • розробка комплексних програм з охорони природи в межах кож­ного регіону на базі результатів наукових моніторингових дослі­джень;
  • проведення незалежних наукових комплексних екологічних екс­пертиз з метою складання екологічного прогнозу та вироблення рекомендацій локального масштабу;
  • збільшення витрат на природоохоронну діяльність;
  • заборона будь-яких відступів від проектів, що можуть зашкодити довкіллю;
  • створення економічних стимулів для проведення екологічних за­ходів;
  • врахування громадської думки під час вирішення питань будівни­цтва промислових, енергетичних, військових об’єктів;
  • активна пропаганда передового екологічного досвіду.

Законодавство про екологічну ситуацію в Україні

Конституція України гарантує її громадянам право на безпечне для життя і здоров’я навколишнє природне середовище. В Україні прийнято важливі закони про охорону навколишнього природного середовища, окремих видів природних компонентів і ресурсів, про геоекологічну ситуацію.

У Законі України «Про охорону навколишнього природного се­редовища» (1991) визначено екологічні права громадян, їх гарантії та обов’язки щодо охорони навколишнього середовища. Зафіксовано положення про державний моніторинг навколишнього природного середовища, кадастри природних ресурсів, державну і громадську експертизу; нормативи екологічної безпеки, засоби контролю, поря­док штрафів за забруднення навколишнього природного середовища. Звертається увага на природні території та об’єкти, які знаходяться під особливою охороною.

Закон України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації» (2000 р.) визначає заходи щодо запобігання виникненню небезпеки для життя і здоров’я людей.

Важливими для охорони навколишнього природного середовища є закони: «Про природно-заповідний фонд», «Про охорону атмосфер­ного повітря», «Про тваринний світ», «Про рослинний світ», «Про поводження з ядерними відходами». Правила використання та охорони окремих видів природних ресурсів визначено в Лісовому, Водному та Земельному кодексах, а також у Кодексі про надра.

VII. Домашнє завдання

  • Опрацюйте текст підручника. Підготуйте інформацію для прийому «Власні приклади» за темою уроку.

Вплив геоекологічної ситуації на населення в Україні. Законодавство про екологічну ситуацію в Україні, географія

Повернутися на сторінку географія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *