ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ ПРО ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД УКРАЇНИ. ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОЛОГІЧНА МЕРЕЖА УКРАЇНИ, ГЕОГРАФІЯ

Законодавчі акти про природно-заповідний фонд України. Природно-заповідний фонд. Національна екологічна мережа України, географія

Хід заняття Законодавчі акти про природно-заповідний фонд України. Природно-заповідний фонд. Національна екологічна мережа України, географія

IIІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

На минулих уроках ми з’ясували, що стан природного довкілля України можна охарактеризувати як кризовий, що потребує комплексних природоохоронних заходів. Одним і досить ефектив­ним заходом щодо забезпечення охорони довкілля є заповідність, тобто створення природно-заповідного фонду країни. Традиції за­повіданості на території країни закорінені ще в ХІХ ст. Так, перша заповідна територія — Асканія-Нова в Таврійському степу заснована в 1898 році.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Діалогічна лекція

Для створення природно-заповідного фонду має бути міцна законодавча база. Чи знаєте ви Закони України, які регламен­тують заповідну справу?

Закон України «Про природно-заповідний фонд» було прийнято в 1992 році. Програму перспективного розвитку заповідної справи в Україні — в 1994 році. У них подано класифікацію об’єктів при­родно-заповідного фонду, визначено соціальну, економічну, екологічну роль природоохоронних комплексів.

Спираючись на Ваш життєвий досвід, знання з географії, біології спробуємо дати визначення поняття «природно-заповідний фонд».

Природно-заповідний фонд – це ділянки суші та водного простору, природні комплекси яких мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність. Вони беруться під охорону держави з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду рослинного і тваринного світу, підтримання загального екологічного балансу. Українською державою визнано розвиток за­повідної справи одним з найважливіших пріоритетів довгостроко­вої державної політики України. Спеціально уповноважений орган Державного управління в галузі організації, охорони і використання природно-заповідного фонду є Міністерство охорони навколишнього природного середовища України. Для забезпечення державного управ­ління природно-заповідним фондом у його системі у 1995 році створе­но державний орган управління в галузі заповідної справи – Головне управління національних природних парків та заповідної справи, яке у 2001 році перетворено в Державну службу заповідної справи. У складі територіальних підрозділів Міністерства наприкінці 90-х років ство­рено відділи (підрозділи) охорони природно-заповідного фонду.

Нині природно-заповідний фонд має у своєму складі 7279 об’єктів загальною площею близько 3 млн га, що становить 4,7 % загальної площі країни. Відповідно до Указу Президента України, до 2015 року площа заповідних земель в Україні має зрости до 10–15 %.

Для забезпечення поліпшення умов розвитку заповідної справи в країні, удосконалення управління заповідними об’єктами, доведення обсягу площі природо-заповідного фонду до 10–15 % загальної площі держави, прискорення формування національної екологічної мережі як складової Пан’європейської екологічної мережі, забезпечення про­ведення комплексних довгострокових наукових досліджень типових та унікальних екосистем, забезпечення раціонального природоко­ристування розроблено проект Загальнодержавної програми розвитку заповідної справи на період до 2020 року.

Які заповідні категорії Вам відомі?

Структура ПЗФ України містить 11 категорій територій та об’єктів загальнодержавного та місцевого значення. З них найбільшу частку мають пам’ятники природи — 90 % від кількості існуючих об’єктів. За площею близько 80 % природно-заповідного фонду припадає на заказники та національні природні та регіональні ландшафтні парки.

Поясніть значення понять: генофонд, заповідник, національний природний парк, заказник, пам’ятка природи, заповідне урочище, ботанічний сад, дендрологічний парк, парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва. Якщо знань учнів недостатньо, то скористайтесь прийомом «Словничок».

Завдання.

Користуючись текстом підручника, довідниками:

  • сформулюйте основні завдання природних заповідників;
  • поясніть, що означає «диференційований режим охорони в запо­відниках»;
  • поясніть особливості режиму охорони природи в національних природних парках;
  • поясніть особливості режиму охорони природи в заказниках.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Учні, по черзі, називають і показують на карті України природо-охороні об’єкти, які вони запам’ятали упродовж уроку.

VII. Домашнє завдання

Опрацюйте текст підручника.

Законодавчі акти про природно-заповідний фонд України. Природно-заповідний фонд. Національна екологічна мережа України, географія

Повернутися на сторінку географія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *