МОНІТОРИНГ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЩОДО РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ, ГЕОГРАФІЯ

Моніторинг навколишнього середовища в Україні. Основні заходи щодо раціонального використання і охорони навколишнього середовища в Україні, географія

Хід заняття Моніторинг навколишнього середовища в Україні. Основні заходи щодо раціонального використання і охорони навколишнього середовища в Україні, географія

II. Актуалізація опорних знань і вмінь

  • Які природоохоронні заходи проводяться в Україні?
  • Які основні категорії природо-заповідного фонду України ви знаєте?
  • Які особливі умови режиму охорони природи в природних та біо­сферних заповідниках, у національних природних парках?

IIІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

Природоохоронні заходи потребують достовірної науко­вої основи, яка базується на системі спостережень та контролю за станом природного середовища. Упродовж сьогоднішнього уроку ми маємо з’ясувати зміст понять: моніторинг, природоохоронні заходи, екологічна мережа.

IV. Вивчення нового матеріалу

Моніторинг — це система спостережень і контролю за станом природних і антропогенних ландшафтів, процесами та явищами, що в них відбуваються, для раціонального використання природних умов і ресурсів та їх охорони.

Залежно від розмірів території моніторинг поділяють на глобаль­ний, регіональний, локальний (місцевий).

Глобальний моніторинг проводять у біосферних заповідниках.

Регіональний — на різноманітних станціях (гідрометеорологіч­них, аерологічних, морських, гідрологічних) і в стаціонарах України, полігонах спостережень за несприятливими для людей природними процесами (сейсмічними, зсувами, селями, сніговими лавинами), на озонометричних станціях, у ботанічних садах, дендрологічних і зоологічних парках.

Спостереження проводяться на науковій основі, за спеціальним програмами і методиками.

2. Учитель. Заходи, які спрямовані на збереження та охорону навколишнього природного середовища, називаються природоохо­ронними заходами.

У залежності від об’єктів і характеру господарського впливу на природне середовище розрізняють заходи:

  • промислово-технічні;
  • агромеліоративні та агротехнічні;
  • водогосподарські;
  • урбаністичні;
  • рекреаційні.

3. Прийом «Творча лабораторія»

У малих творчих групах учні з’ясовують суть та зміст перелічених заходів. Готують презентаційні записи (прийом «шпаргалка»). Висту­пають з отриманими результатами роботи перед учнями класу.

Учитель. Національна екологічна мережа — це єдина просторова система, яка охоплює природні ландшафти, що особливо охороняють­ся, природно-заповідні, курортні, лікувально-оздоровчі, рекреаційні, поле- та водозахисні землі. Її створюють для збереження природних ландшафтів. Елементами екологічної мережі є природні регіони (при­родні країни та їх природні області) та природні коридори (широтні і меридіональні смуги). Через широтні коридори здійснюються зо­нальні міжландшафтні зв’язки. Меридіональні природні коридори формуються в долинах Дніпра, Дунаю, Дністра, Південного Бугу, Західного Бугу, Сіверського Дінця. Своєрідний природний кори­дор утворюють прибережно-морські ПК Азовсько-Чорноморського узбережжя.

Для формування екологічної мережі України частина земель гос­подарського використання належать до таких, що охороняються.

Передбачається, що національна екологічна мережа України увійде до Панєвропейської екологічної мережі, призначення якої збереження біологічного і ландшафтного різноманіття в країнах Європи.

Для поєднання екологічної мережі із загальноєвропейською пла­нується створення спільних міждержавних природних регіонів і ко­ридорів з природоохоронними територіями.

Наприклад, з Росією — національних природних парків «Мео­тида», «Донецький кряж», «Деснянсько-Старогутський», природних заповідників «Луганський» і «Яновський», з Білоруссю — Західнопо­ліського біосферного заповідника, Рівненського заповідника, націо­нального парку — «Прип’ять — Стохід», з Польщею — біосферних заповідників — «Західно поліський», «Східні Карпати», «Розточчя», із Словаччиною — біосферного заповідника «Східні Карпати», з Руму­нією — Дунайського біосферного заповідника, з Молдовою — Ниж­ньодністровського, Винницького природного парку.

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Прийом «Географічна розминка»

Учням пропонується коротко і швидко закінчити речення.

Моніторинг — це…

Природоохоронні заходи — це…

Екологічна мережа — це…

2. Прийом «Проблемне питання»

Чи можуть природоохоронні заходи призвести до зміни природних ландшафтів?

VII. Домашнє завдання

  • Опрацюйте текст підручника.
  • Підготуйтеся до практичної роботи.

Моніторинг навколишнього середовища в Україні. Основні заходи щодо раціонального використання і охорони навколишнього середовища в Україні, географія

Повернутися на сторінку географія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *