ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ, ГЕОГРАФІЯ

Тематичне оцінювання, географія

І варіант

І рівень (6 запитань по 0,5 бали за кожне)

1. Виберіть із зазначених фізико-географічних процесів лісостепової зони України той, що зумовлений височинним рельєфом, пере­важанням лесових гірських порід та відносно значною кількістю опадів:

а) засолення ґрунтів;
б) водна ерозія (яроутворення);
в) заболочування;
г) абразія берегів.

2. Виберіть показник, який відповідає лісистості території України:

а) 26 %;
б) 30,6 %;
в) 15,6 %;
г) 35%.

3. Вкажіть головний фактор, що спричинив руйнування та згладжу­вання Кримських гір:

а) вік горотворення;
б) склад гірських порід;
в) вулканізм;
г) неотектонічні рухи.

4. Виберіть загальний закон, який визначає зміну природних зон у межах рівнинної частини України з півночі на південь:

а) висотна поясність;
б) географічна залежність;
в) природна зональність;
г) широтна зональність.

5. Вкажіть фактор, який визначає рівнинний характер течії більшості річок України:

а) переважаючий тип клімату території;
б) характерний для даної місцевості рельєф;
в) особливості геологічної будови території;
г) особливості рослинного покриву на більшій території країни.

6. Виберіть річку, яка не належить до басейну Чорного моря:

а) Дунай;
б) Західний Буг;
в) Південний Буг;
г) Дністер.

ІІ рівень (3 запитання по 1 бали за кожне)

7. Встановіть відповідність між видами корисних копалин та їх ро­довищами в межах України:

а) сірка;

б) кухонна сіль;

в) калійна сіль;

г) нафта

1. Анастаніївське;

2. Шебелинське;

3. Великороздольське;

4. Стебник;

5. Артемівське

8. Встановіть відповідність між вченими-географами та їх внеском у розвиток географії:

а) В. Вернадський;

б) П. Чубинський;

в) Г. Л. де Боплан;

г) К. Воблий

1. Видав книжку «Опис України»

2. Засновник та перший президент Академії Наук України

3. Автор тексту сучасного гімну України займався етнографічни-ми дослідженнями.

4. Один із засновників Української енциклопедичної географії

5. Засновник фізичної географії України

9. Встановіть відповідність між водосховищами та річками, на яких вони розташовані:

а) Дністровське

б) Каховське;

в) Печенізьке;

г) Ладижинське

1. Сіверський Донець;

2. Західний Буг;

3. Дніпро;

4. Дністер;

5. Південний Буг

ІІІ рівень (2 запитання по 2 бали за кожне)

Підпишіть на контурній карті географічні об’єкти:

Фізична контурна карта України

10. Райони поширення несприятливих природних процесів на тери­торії України.

11. Дайте визначення поняття «заповідник».

IV рівень (одне запитання — 3 бали)

12. Дайте характеристику природного комплексу Чорного моря, по­кажіть його екологічні проблеми.

ІI варіант

І рівень (6 запитань по 0,5 бали за кожне)

1. Виберіть ефективний шлях, яким можна запобігти водній та ві­тровій ерозії в степовій та лісостеповій зонах України:

а) застосування біологічних методів боротьби зі шкідниками;
б) створення полезахисних лісосмуг;
в) застосування хімічної меліорації;
г) створення рукотворних форм рельєфу.

2. Вкажіть фактор, що визначає тип живлення річок України:

а) тип клімату;
б) рельєф;
в) особливості геологічної будови;
г) значна тривалість зимового періоду на більшій території країни.

3. Виберіть показник, до якого належать Українські Карпати за ви­сотою над рівнем моря:

а) високі гори;
б) складчасто-брилові гори;
в) низькі гори;
г) середні гори

4. Визначте тектонічну структуру, яка належить до зони Альпійської складчатості:

а) Скіфська плита;
б) Донецька складчаста область;
в) Український щит;
г) складчаста структура Кримських гір.

5. Виберіть форму рельєфу, яка відповідає Дніпровсько-Донецькій западині:

а) Придніпровська височина;
б) Поліська низовина;
в) Придніпровська низовина;
г) Причорноморська низовина.

6. Назвіть форми рельєфу, що належать до водно-ерозійних:

а) річкові долини;
б) лісові рівнини;
в) дюни;
г) гори.

ІІ рівень (3 запитання по 1 бали за кожне)

7. Встановіть відповідність між типами рельєфу та районами їх по­ширення в межах України:

а) вулканічний;

б) льодовиковий;

в) карстово-суфозійний;

г) водно-ерозійний

1. Поліська низовина;

2. Придніпровська височина;

3. Подільська височина та Кримські гори;

4. Азовсько-Чорноморське узбережжя;

5. Карпати, Крим

8. Встановіть відповідність між типами ландшафтів та районами їх поширення територією України:

а) мішано-лісові ландшафти;

б) широколистяні ландшафти;

в) лісостепові ландшафти;

г) степові ландшафти;

1. степова зона;

2. Полісся;

3. Карпати;

4. на височинах у західній та північній частині лісостепової зони та Передкарпаття;

5. більша частина лісостепової зони

9. Встановіть відповідність між містами та річками, на яких вони розташовані:

а) Кременчук;

б) Вінниця;

в) Чернігів;

г) Полтава

1. Південний Буг;

2. Ворскла;

3. Салгир;

4. Дніпро;

5. Десна

ІІІ рівень (2 запитання по 2 бали за кожне)

Підпишіть на контурній карті географічні об’єкти:

Фізична контурна карта України

10. Природні зони та підзони України.

11. Дайте визначення поняття «заказник».

IV рівень (одне запитання — 3 бали)

12. Поясніть зв’язок між господарською діяльністю населення України та її впливом на оточуюче природне середовище.

ІII варіант

І рівень (6 запитань по 0,5 бали за кожне)

1. Визначте загальногеографічну залежність, що пояснює розміщення основних форм рельєфу на території України:

а) між географічною широтою і температурою повітря;
б) між тектонічною будовою і рельєфом;
в) між геологічною будовою і утворенням корисних копалин;
г) між поясами атмосферного тиску і кількістю опадів.

2. Вкажіть, на території якої великої фізико — географічної країни розміщені основні природні комплекси України:

а) Східноєвропейської рівнини;
б) Українських Карпат;
в) Поліської низовини;
г) Причорноморської низовини.

3. Вкажіть головну гірську материнську породу ґрунтоутворення в лісостеповій і степовій зонах України:

а) моренний суглинок;
б) лесовидний суглинок;
в) алювіальні відклади;
г) граніти.

4. Вкажіть головну тектонічну структуру Лівобережної України:

а) Український щит;
б) Волино-Подільська плита;
в) Причорноморська западина;
г) Дніпровсько-Донецька западина.

5. Виберіть річку, яка не належить до басейну Чорного моря:

а) Дунай;
б) Західний Буг;
в) Південний Буг;
г) Дністер.

6. Визначте, як називається процес руйнування гірських порід водою, льодом та вітром:

а) абразія;
б) денудація;
в) карст;
г) горст.

ІІ рівень (3 запитання по 1 бали за кожне)

7. Встановіть залежність між тектонічними структурами та формами рельєфу в межах України:

а) Східноєвропейська платформа;

б) Український щит;

в) Воронезький кристалічний масив;

г) Донецька складчаста область

1. Придніпровська височина;

2. Донецький кряж;

3. Східноєвропейська рівнина;

4. Українські Карпати;

5. Схили Середньоросійської височини

8. Встановіть відповідність між основними типами ґрунтів України та їх властивостями:

а) каштанові;

б) чорноземні недостатньо зволожені, під широколистя­ними;

в) сірі лісові, вміст гумусу 3–5 %;

г) лучні, болотно-торфові

1. Сформувались в умовах помірно-теплого клімату.

2. Гумусовий горизонт сірого кольору, містить 2,5–3,0 % гумусу.

3. Утворились під лучною рослинністю, в умо­вах недостатньо вологого клімату вміст гумусу 4–6,0 %.

4. Сформувались у заплавах річок під лучною рослинністю, в умовах надмірного зволоження, вміст гумусу 3–6 %.

5. Сформувались у посушливих районах, місцями із солонцями під лучно-степовою рослинністю, вміст гумусу 3,0–4,5 %

9. Встановіть відповідність між видами палива та районами їх видо­бутку:

а) нафта;

б) кам’яне вугілля;

в) торф;

г) буре вугілля

1. Донбас;

2. Полісся;

3. Південний берег Криму;

4. Дніпровсько-Донецька; провінція;

5. Дніпровський басейн

ІІІ рівень (2 запитання по 2 бали за кожне)

10. Національні парки (3) та заповідники України (4).

11. Дайте визначення поняття «національний парк».

IV рівень (одне запитання — 3 бали)

12. Охарактеризуйте особливості природи українських Карпат, назвіть несприятливі фізико-географічні процеси, що відбуваються на їх території

Тематичне оцінювання, географія

Повернутися на сторінку географія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *