РОСІЙСЬКИЙ ВИЗВОЛЬНИЙ ТА ПОЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ РУХИ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У 20–30-Х РР. ХІХ СТ., ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Російський визвольний та польський національно-визвольний рухи на українських землях у 20–30-х рр. ХІХ ст., Історія України

Хід заняття Російський визвольний та польський національно-визвольний рухи на українських землях у 20–30-х рр. ХІХ ст., Історія України

ІІ . Актуалізація опорних знань

Евристична бесіда
1. До складу яких держав входили українські землі на початку ХІХ ст.?
2. Представники яких національностей проживали на території України? В якій кількості?
3. Чи розвивався в Україні на початку ХІХ ст. український національний рух? Які завдання він перед собою ставив?

ІІІ . Мотивація навчальної діяльності

В українському національному русі існували російська і польська течії, які виражали інтереси відповідно російського і польського народів, і представники цих течій у багатьох випадках покладали надії на допомогу українського народу. У першій половині XIX ст. посилюється невдоволення кризою феодально-кріпосницької системи та зростає опозиційність до самодержавної влади. Одним із показників цього процесу стало виникнення в українських землях масонських лож, які були організаційними формами об’єднання опозиційно налаштованої ліберальної еліти.

ІV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

Під час розповіді учителя про масонство в Україні учні складають таблицю.

Масони в Україні
• Масонство зароджується в період Середньовіччя і набуває значного поширення у зв’язку із Французькою революцією кінця XVIII ст.
• Головна ідея масонів: «Увесь світ — це одна велика республіка, де всі народи — одна сім’я»; основне гасло: «Свобода, Рівність, Братерство».
• Масони об’єднувалися в організації — ложі. Найбільші організації в Україні: «Понт Євксинський» (Одеса), «Любов до істини» (Полтава), «Об’єднання слов’ян» (Київ), «Малоросійське таємне товариство» (Київ, Полтава, Чернігів).
• Багато українських масонських організацій ставили за мету скасування кріпацтва, самодержавства, виступали проти національного гноблення. Серед масонів поширювалися ідеї слов’янської федерації і державності України.
• Організації зазнали переслідувань уряду

Завдання
1. Хто такі масони? Коли і як з’являються в Україні масонські організації?
2. Якими були особливості діяльності масонів в Україні, порівняно з країнами Європи?
3. Як ви думаєте, чи мала якесь значення діяльність масонських організацій в Україні для розгортання українського національно руху? Відповідь обґрунтуйте.

Важливою сторінкою суспільно-політичного руху в Наддніпрянській Україні стала діяльність декабристів.

Декабристи — члени таємних дворянських організацій, які мали на меті реформування Росії, до складу яких входили переважно військові офіцери і які отримали свою назву від російської назви місяця «декабрь», коли вони зробили невдалу спробу повстання.

Робота в групах
Клас поділяється на дві групи. Працюючи з джерелами інформації, учні опрацьовують зміст програмових документів декабристів — «Конституцію» М. Муравйова («Північне товариство») та «Руську правду» П. Пестеля («Південне товариство») .

1-а група

«Руська Правда» Павла Пестеля
«…Володіти іншими людьми як власністю своєю, продавати, закладати, дарувати в спадщину людей, подібно до речей, використовувати їх за власною сваволею без попередньої з ними угоди і єдино тільки для власного свого прибутку, вигоди, а іноді і примхи є справа ганебна, супротивна людству, супротивна законам природним, противна святій вірі християнській, противна, нарешті, заповідній волі всевишнього, який гласить у Святому Письмі, що люди перед ним усі рівні і що одні лише діяння їх і доброчинності ними роблять.
І тому не може далі в Росії існувати дозвіл одній людині мати і називати іншу своїм кріпаком. Рабство повинне бути рішуче знищено, і дворянство повинне неодмінно відмовитися від мізерної переваги володіти іншими людьми…
Увесь російський народ складає один стан — громадянський; всі сучасні стани знищуються і зливаються в один стан — громадянський. Всі різні племена, з яких складається Російська держава, визнаються російськими і, складаючи різні свої назви, становлять один народ російський…
Постановляється корінним законом Російської держави, що будь-яка думка про федеративний устрій відкидається цілком як найзгубніший злочин і найбільше зло. Уникати належить усього того, що безпосередньо чи опосередковано, прямо чи непрямо, відкрито чи таємно до такого устрою держави вести б могло». (Турченко Ф. Г. Мороко, В. М. Історія України. Кін. ХVІІІ — поч. ХХ ст. — К.: Ґенеза, 2000. — С. 64–65)

Завдання
1. Які основні положення цього документа?
2. Яким бачив майбутнє Росії Павло Пестель?
3. Яким чином він прагнув вирішити національне питання? Чи згодні ви з його пропозицією?

2-а група

«Конституція» Микити Муравйова
• У Росії скасовувалося кріпацтво і самодержавство.
• Росія перетворювалася у федеративну державу, поділену на 13 штатів, проголошувалася конституційна монархія.
• На території України утворилося б три держави: Українська (столиця — Харків), Чорноморська (Київ), Бузька (Одеса).
• Влада в цих державах повинна належати урядовим зборам, обраним на основі майнового цензу.

Завдання
Заслухавши відповідь першої групи, група № 2 виконує такі завдання.
1. Спробуйте порівняти програмові положення «Руської Правди» Пестеля та «Конституції» Муравйова.
2. Чи однаково в них вирішувалося національне питання?
3. Яка програма була більш поміркованою? Чому?
4. Чиї погляди поділяєте ви і чому?

Робота з таблицею
Таблицю «Товариство об’єднаних слов’ян» учні заповнюють у процесі розповіді учителя

Програмові цілі «Товариства об’єднаних слов’ян»
• Скасування кріпацтва, повалення самодержавства, подолання деспотизму панівного режиму.
• Звільнення слов’янських народів та створення федерації усіх слов’янських республік.
• Україна поряд з іншими слов’янськими республіками входить до складу цієї федерації.
• Очолюватиме слов’янську федерацію парламент, а кожний народ отримує самоврядування

Завдання
1. Порівняйте програмові положення «Товариства об’єднаних слов’ян» з програмовими документами декабристів.
2. Як товариство пропонувало вирішити українське національне питання?
3. Заслухавши виступи учнів, визначте причини поразки виступів декабристів.

Причини поразки виступів декабристів
• Відсутність єдиного центру і керівництва повстанським рухом;
• непідготовленість виступів;
• повільність і нерішучість у діях повсталих;
• відсутність єдності у лавах декабристів, розбіжності у їхніх поглядах;
• відсутність підтримки з боку народних мас

Виступ учнів з випереджальним завданням «Повстання на Сенатській площі 14 грудня 1825 р.» та «Повстання в Чернігівському полку».

Робота з таблицею

Польське повстання 1830–1831 рр. та Україна

Початок повстанняЛистопад 1830 р.
ТериторіяПольща, Литва, Білорусія, Правобережна Україна
Мета• Ліквідація російського гніту;
• національне відродження Польщі
Гасло«За нашу і вашу свободу»
План дій• Створення національного уряду;
• відновлення Польщі в кордонах 1772 р.;
• питання про скасування кріпацтва не ставилося;
• Україну планували включити до Польської держави (тому підтримки серед українців вони не отримали)
Підсумки• Розгромлене російськими військами;
• починається масова русифікація Правобережжя;
• повстання сприяло активізації прогресивних сил в Україні

Завдання
• Визначте, який вплив на Україну мало польське повстання.

V. Узагальнення та систематизація знань

Історичний диктант

Заповніть пропуски в реченні.

1. Перша масонська організація в Україні виникла у селі __ на ____ року.

2. Наприкінці XVIII — на початку XIX ст. масонські «ложі» виникли в __ , __ , __ , __ , __ та ін. містах.

3. Масонська ложа в Полтаві мала назву __ .

4. До полтавської ложі належали великі поміщики __ і __ , письменник __ .

5. Основне гасло масонів: «__ , __ , __».

6. Членів таємних дворянських організацій, які мали на меті реформування Росії і до складу яких входили переважно військові офіцери, називали __ .

7. Основною причиною декабристського руху стала криза __ .

8. Братами Андрієм і Петром Борисовими та Ю. Люблінським у Новоград-Волинському 1823 р. було утворене __ .

9. «Руська правда» бачила майбутню Росію виключно як єдину, унітарну неподільну державу, визнаючи право на самовизначення лише за __ народом.

10. «Конституція» М. Муравйова передбачала на території України утворення трьох держав: __ , __ , __ .

Російський визвольний та польський національно-визвольний рухи на українських землях у 20–30-х рр. ХІХ ст., Історія України

Повернутися на сторінку Історія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *