ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ, БІОЛОГІЯ

Фактори, які впливають на формування особливостей поведінки людини, біологія

Хід заняття Фактори, які впливають на формування особливостей поведінки людини, біологія

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

1. Які біологічні фактори можуть впливати на поведінку людини?

2. Які соціальні фактори можуть впливати на поведінку людини?

3. Чи може людина регулювати свою поведінку?

III. Вивчення нового матеріалу

У сучасному суспільстві інтерес до проблем особистості людини є настільки великим, що практично всі суспільні науки звертаються до цього предмета дослідження. Оскільки суспільні відносини існують як форма діяльності й поведінки реальних, конкретних індивідів, які є носіями й суб’єктами суспільних відносин, властивості, соціальні якості реальних людей, які виявляються в їх взаємодії, визначають властивості цілісної суспільної системи.

Системотвірною якістю особистості є спрямованість. Саме в спрямованості виражаються цілі, в ім’я яких діє особистість, її мотиви, суб’єктивне ставлення до різних сторін дійсності.

В основі спрямованості особистості лежать потреби. Поведінка людини значною мірою залежить від того, які потреби в неї розвинені.

У процесі взаємодії людини з навколишнім середовищем (природним, суспільним) постійно виникають потреби, задоволення яких необхідне для розвитку організму й особистості. Потреби різних людей у різні часи не однакові. Свідомість людини накладає відбиток на спосіб їх задоволення, який, у свою чергу, залежить від рівня розвитку соціальних потреб. Соціальні потреби поділяють на матеріальні, духовні й суспільні. Матеріальні потреби виникають залежно від рівня економічного розвитку суспільства, суспільного виробництва, виховання. Задоволення матеріальних потреб пов’язано з розвитком духовних (пізнання, відпочинок) і суспільних (потреба в контактах, соціальне визнання, сенс життя) потреб. Ці потреби розвинені в різних людей далеко неоднаково.

На основі потреб формуються мотиви. Мотиви — це усвідомлені спонукання людини до діяльності й поведінки. Мотиви тісно пов’язані з потребами, і навпаки. Їх зв’язок виявляється в тому, що потреби реалізуються в поведінці й діяльності. Мотивами можуть бути потреби, інтереси, прагнення, бажання, почуття й думки. Сукупність мотивів поведінки й діяльності розглядається як мотиваційна сфера особистості. У цілому ця сфера є динамічною й змінюється залежно від багатьох обставин. Проте ядром мотиваційної сфери, її «стрижнем» є відносно стійкі й домінуючі мотиви. Саме в них першочергово виявляється спрямованість особистості.

Розрізняють три групи мотивів:

1) прості, до яких відносять потяги, бажання, хотіння;

2) складні, до яких відносять інтереси, схильності, ідеали;

3) випадкові, до яких відносять почуття, звички, афекти.

Соціальною називають поведінку людини в суспільстві серед людей. Під нею розуміють таку соціальну поведінку, яка ґрунтується на загальноприйнятих у певному суспільстві нормах культури (права, моралі, етики та ін).

Соціальна поведінка виокремлюється як протилежність індивідуальній поведінці. Під індивідуальною поведінкою розуміють поведінку, що не пов’язана з місцем, яке людина займає в суспільстві, або з тими взаємовідношеннями, які в неї складаються з оточуючими людьми. Індивідуальна поведінка людини, на відміну від її соціальної поведінки, зазвичай не впливає на поведінку оточуючих.

Соціальна поведінка тісно пов’язана із задоволенням потреб. Потреба — це пережита та усвідомлювана людиною необхідність того, що потрібно для підтримання організму людини та розвитку її особистості.

Потреби людини можна розділити на три групи. Перша — це переживання, пов’язані з біологічною організацією людини. Друга група — соціальні потреби, породжені суспільством. Третя група потреб — ідеальні: пізнавати навколишній світ у цілому й у його деталях, усвідомлювати своє місце в ньому, зміст і призначення свого існування. Біологічні, соціальні й ідеальні потреби взаємозалежні. Біологічні у своїй основі потреби в людини на відміну від тварин стають соціальними. Також у більшості людей соціальні потреби панують над ідеальними.

Поряд з потребами важливим мотивом соціальної діяльності є соціальні установки. Під ними розуміють загальну орієнтацію людини на визначений соціальний об’єкт, що виражає схильність діяти (певна поведінка) певним чином щодо цього об’єкта.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь

1. Які потреби можуть бути у людини?

2. На які групи можна поділити мотиви?

3. Яку поведінку можна назвати соціальною?

Фактори, які впливають на формування особливостей поведінки людини, біологія

Повернутися на сторінку Біологія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *