Ідентифікація. Що таке ідентифікація?

Ідентифікація (лат. identificо — ототожнюю) — емоційно-когнітивний процес неусвідомлюваного ототожнення суб’єктом себе з іншим суб’єктом, групою, зразком, що допомагає йому успішно опановувати види соціальної діяльності, засвоювати й перетворювати соціальні норми й цінності, приймати соціальні ролі. Поняття «ідентифікація» вперше використав З. Фройд («Групова психологія й аналіз Его», 1914) для опису механізму формування емоційної прихильності дитини до матері, злиття з нею. Він розглядає ідентифікацію як засіб захисту особистості від тиску інстинктів і як один з механізмів формування особистісно-моральної інстанції Супер-Его через ототожнення дитиною себе з батьками або значущими іншими. Неортодоксальний психоаналіз трактує ідентифікацію як механізм психологічного захисту Я від зовнішніх загрозливих об’єктів, центральний механізм формування здатності особистості до саморозвитку. Представники символічного інтеракціонізму (Дж.-Г. Мід та ін.) інтерпретують ідентифікацію як результат соціальної взаємодії, за якої індивід у процесі соціальної комунікації порівнює себе з іншими людьми і починає бачити себе з боку, «віддзеркалюючись» у відповідних реакціях і вчинках інших. У цьому випадку він дивиться на себе вже як на соціальний об’єкт, який володіє певними ознаками й властивостями. Суб’єктами ідентифікації є діти, підлітки, дорослі, об’єктом (моделлю) — як реальні люди (батьки, однолітки, друзі та ін.), так і ідеальні особи. Моделлю ідентифікації може бути особистість, яка викликає не лише позитивні, а й негативні почуття.

У сучасних соціальних дисциплінах термін «ідентифікація» використовують у таких значеннях: 1) у формі переживань і дій уподібнення (частіше неусвідомлене) суб’єктом себе іншій особі (моделі), яке є механізмом становлення особистості, формування статево-рольової ідентифікації, ціннісних орієнтацій, засвоєння норм і зразків поведінки; 2) механізм психологічного захисту, що виявляється в імітації, несвідомому наслідуванні поведінки, уподібненні об’єкту, який викликає страх або тривогу; 3) механізм проекції, мимовільного приписування суб’єктом іншій особі своїх думок, мотивів, бажань, якостей, почуттів і переживань, які викликають у нього почуття провини або тривоги, сприйняття суб’єктом іншої людини як продовження себе самого; 4) механізм ототожнення індивідом себе з іншою особою, що виявляється у співпереживанні, емпатії, для забезпечення розуміння й успішної взаємодії. У соціології й соціальній психології ідентифікації розглядається як один із найважливіших механізмів соціалізації особистості, що виявляється в ототожненні індивідом себе з певною групою або спільнотою (номінальною, реальною, великою, малою тощо). Ідентифікація сприяє активному освоєнню властивих групі зразків і стереотипів поведінки, прийняттю власних групових норм, цілей, соціальних ролей, настанов, ідеалів. Виокремлюють громадську, соціальну, етнічну ідентифікацію.

Ідентифікація. Що таке ідентифікація?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *