Інвайронменталізм. Що таке інвайронменталізм?

Інвайронменталізм. Що таке інвайронменталізм?

Інвайронменталізм (англ. environment — оточення, середовище) — загальнотеоретична й світоглядна орієнтація, спрямована на збереження довкілля, поліпшення умов існування людини і розв’язання екологічних проблем. Соціально-екологічні концепції інвайронменталізмф пов’язані із соціал-дарвінізмом, еволюціонізмом, інструменталізмом, натуралізмом. Інвайронменталізм як глобальне мислення не має релігійних, національних і політичних кордонів і поширюється в усьому світі. На відміну від екологічного руху, що має за мету захист природи від людини, він орієнтується на боротьбу за виживання людини як біологічного виду, найважливішою умовою чого є якість навколишнього середовища. За переходу від екстенсивного до інтенсивного природокористування в середині XIX ст. сформувалися чотири основні соціально-реформістські напрями у розв’язанні проблеми взаємодії суспільства й природного середовища: консерваціонізм, охоронна концепція (біоцентризм), екологізм і економізм. Ідеї інвайронменталізма у соціології розвивали представники класичної соціально-екологічної концепції Чиказької школи, основою якої було уявлення про суспільство як організм, наділений не лише соціокультурними, а й біотичними ознаками. У середині 70-х XX ст. соціально-екологічні ідеї позитивно вплинули на розвиток міждисциплінарних досліджень з екологічної проблематики; відбулася екологізація традиційних ідеологічних доктрин (екомарксизм, екофемінізм, екофашизм та ін.). На межі століть інвайронменталізм став підґрунтям глобальної переоцінки цінностей, формування нового світогляду.

Основою нової парадигми, на думку вчених, повинен стати новий тип свідомості суспільства з відповідними поглядами на екологічні можливості, яке подолає наслідки неадекватної політики у сфері навколишнього середовища, що призводить до деградації біосфери. За Декларацією ООН, людина має право на забезпечення гідного і якісного життя і зобов’язана зберігати й поліпшувати життєве середовище для нинішніх і майбутніх поколінь. Право на здорове навколишнє середовище закріплене в документах ООН, конституційному праві більшості країн, державних законах. Перед сучасною інвайронментальною соціологією постає завдання спрямувати радикальне перетворення системи цінностей і визначити нові, відповідні їй, зразки екологічно виправданого поводження.

Інвайронменталізм. Що таке інвайронменталізм?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *