Історіографія соціології. Що таке історіографія соціології?

Історіографія соціології. Що таке історіографія соціології?

Історіографія соціології — галузь соціологічної науки, яка вивчає її власну історію в усій сукупності проблем, що її стосуються: накопичення знань, аналіз зміни методологічних напрямів і концепцій, стан і розвиток соціології загалом. Процес дисциплінарного становлення історіографії соціології хронологічно збігається з методологічною кризою соціологічної науки. Історіографія соціології органічно пов’язана з історією соціології, що є складовою соціологічної науки. З появою історії соціології виникла потреба в усвідомленні історії цієї наукової дисципліни, тобто складалися передумови для формування історіографії соціології. Виокремлення історіографії соціології з історії соціології відбувалося на тому етапі, коли назріла потреба визначити засади й тенденції її розвитку, загальновизнаною стала думка, що поза історико-соціологічним аналізом і самопізнанням важко збагнути розвиток змісту та методологічних принципів соціології. Історіографія соціології у межах історії соціології є відносно самостійною, оскільки: вирішує специфічні проблеми розвитку історико-соціологічного знання з уточненням місця та ролі історії соціології в житті суспільства; має власну історію; може мати інший зміст та ідейну спрямованість. Основними завданнями історіографії соціології є: 1) реєстрація хронологічної послідовності подій у процесі історичного розвитку соціологічної науки, фіксація нових ідей, теорій, концепцій, відкриттів, емпіричних підходів тощо із зазначенням імен і біографічних даних учених, що мають до них безпосереднє відношення; 2) з’ясування змісту й характеру історико-соціологічних поглядів, пов’язаних із кожним окремим соціологічним вченням; 3) визначення процесу формування і розвитку історії соціології як самостійної дисципліни, розроблення методології й методики історико-соціологічного дослідження, розширення емпіричної бази і визначення кола проблем, які належать до історії соціологічної науки; 4) виявлення місця та ролі соціологічної науки в духовному житті суспільства; 5) дослідження процесів накопичення й поширення соціологічних знань, зокрема історії соціологічної освіти, появи і публікації історико-соціологічних джерел тощо. У контексті означених проблем важливим є з’ясування природи, призначення та специфіки методів історіографії соціології. Натепер в історіографії застосовують комплексну систему методів: спільні для всіх соціально-гуманітарних наук методи, застосовувані з урахуванням своєрідності й завдань історіографії; специфічні, властиві історіографічному пізнанню; запозичені з інших наук, насамперед суміжних, міждисциплінарні методи. Їх вибір залежить від рівня розвитку історико-соціологічної науки, кваліфікації дослідника, його соціальної позиції, традицій тощо. У історіографії соціології великого значення набувають історичні порівняння, зіставлення, паралелі, тобто порівняльно-історичний метод, що необхідний для виявлення причин і обставин виникнення та існування на певних етапах повторюваних явищ, незважаючи на нові завдання й умови формування соціологічного знання. Цей метод передбачає застосування конкретного аналізу, що припускає дослідження історико-соціологічних явищ у взаємовпливі, єдності їх складових та поєднанні теоретичного й емпіричного матеріалів. Логічний аналіз в історіографії соціології застосовують на кількох рівнях: спочатку аналіз охоплює розвиток соціологічної науки в межах певного періоду або етапу (при цьому визначають загальне, відмінне та особливе в історії соціології), а надалі переходять від аналізу до синтезу, теоретичного узагальнення нагромадженого досвіду. Проблемно-хронологічний метод передбачає диференціацію порівняно широкої теми на низку вужчих, кожна з яких розглядається в контексті хронологічної послідовності належних до неї історико-соціологічних чинників. Цей метод сприяє вивченню соціологічних фактів у межах єдиного процесу, в якому окремі етапи й періоди зіставляють з метою виявлення об’єктивних закономірностей нагромадження й поглиблення історіографічних знань.

Ретроспективний аналіз передбачає використання сучасних знань для вивчення минулого і полягає у дослідженні його елементів, що збереглися, реконструкції на їх підставі явищ і фактів, які відбувалися в історії соціології, перевірці висновків історико-соціологічного дослідження на основі даних подальшої практики. Метод актуалізації дає змогу визначати цінність соціологічних знань з точки зору сучасності та перспективи, їх роль у розвитку науки і практичному застосуванні. Прийом соціального прогнозування, тобто визначення перспективних напрямів, тем, проблем тощо на підставі знань про розвиток соціологічної науки в минулому є умовою правильної орієнтації у визначенні дослідницької стратегії. Історіографія соціології як наукова дисципліна виконує методологічну функцію, пов’язану зі становленням нового знання, визначенням механізмів і тенденцій процесу розвитку історико-соціологічного пізнання; функцію вивчення конкретних соціологічних проблем, дослідження їх у контексті відповідної сфери соціологічного знання; світоглядну функцію. Виконуючи дидактичну та інтеграційну роль, історіографія соціології є обов’язковою складовою підготовки професійного соціолога, сприяє підтримці належного рівня соціологічного знання, розвитку методологічного апарата сучасної соціологічної науки.

Історіографія соціології. Що таке історіографія соціології?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *