Дійсність. Що таке Дійсність? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Дійсність. Що таке Дійсність? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Дійсність — філософська категорія, яка означає все суще, не залежне від людини, тому частіше вживається у словосполученні об’єктивна дійсність. У традиційному літературознавстві з Д. співвідноситься художня література як образне відтворення дійсності, а образ трактується як суб’єктивна картина об’єктивного світу. Але це мало що дає літературознавцеві. Філософські та естетичні категорії не можуть замінити літературознавчих понять, які мають фіксувати специфічні реалії творчого процесу письменника та особливості мистецтва слова, його побутування у тексті і в читацькому сприйнятті. Оскільки майже все, що оточує людину, є результатом діяльності численних поколінь людей, суспільства в цілому, а речі, предмети об’єктивної дійсності оречевлюють, опредмечують людські сутнісні сили (знання, вміння, почуття, моральні якості), то взагалі слід говорити не про їх цілковиту незалежність, об’єктивність, а про художній образ як про суб’єктивну картину об’єктивного світу.

Зрозуміле бажання в новітніх школах літературознавства творити нові поняття і вводити для їх позначення відповідні терміни (позатекстова і текстова реальність, естетична реальність, інтенціональний предмет, представлений світ, інтертекст, інтеракція тощо) і використовувати здобутки семіотики, теорії інформації. Проблема полягає в тому, як виробити несуперечливу систему понять, яка на сучасному рівні наукового знання відтворила б специфіку Художньої літератури як одного з елементів Д. в найширшому значенні цього слова, як другу Д., створену письменником.

Дійсність. Що таке Дійсність? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів