Силабічне віршування. Що таке ? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Силабічне віршування. Що таке Силабічне віршування? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Силабічне віршування (грецьк. syllаbe — склад) — система віршування, в основу якої покладена рівна кількість складів (часто — 13, рідше — 11) при невпорядкованому вільному розташуванні наголошених та ненаголошених. С в. характеризується також парним римуванням, переважно паракситонним, метричною константою, тобто коли наголос припадає на клаузулу та на відповідний склад перед цезурою, котра ділить, віршовий рядок на дві рівновеликі частини:

Неначебто списи, // колосся по полю,
Люди колосся /І стинають без болю
(Лазар Баранович, переклад з польської Ольги Крекотень).

С в. притаманне поезії, що базується на мові з постійним наголосом у словах на останньому (французька) чи передостанньому (польська) складі. В їх межах він не має смислорозрізнювального значення, його переміщення відбувається у вигляді одного і того ж розміру. Це спостерігається у французькій, польській, турецькій, сербській, вірменській та ін. версифікаціях. Під впливом такого віршування у Польші та латиномовних поетик С. в: поширилось і в Україні XVI-XVIII ст., знайшовши тут зустрічні течії фольклорного походження — коломийки. При певному пануванні парокситонної рими у творчості тогочасних українських поетів (Дмитро Братковський, Лазар Баранович, Софроній Почаський, Климентій Зіновіїв, Семен Дівович та ін.) вживалися вірші з окситонним римуванням, не властивим польській поезії (І. Максимович, Алфавіт зібраний, римами складений), траплялися дактилічні закінчення перед цезурою (деякі фрагменти з твору Касіяна Саковича Вірші на жалосний погреб зацкого рицера Петра Конашевича-Сагайдачного…: Кгди ж лепій єст стратити // живот за ойчизну, / Ніжли неприятелю // достать ся в коризну.

Україномовна стихія із гнучкою формою акцентування сприяла поступовому видозмінюванню С. в., зумовлювала повільний перехід версифікацій, починаючи від Івана Некрашевича та Григорія Сковороди, до згармонійованої силабо-тоніки, що помітно виявилася в українській поезії другої половини ЩХ ст. Силабічна система прищеплювалася і російському віршуванню завдяки вихованцям та викладачам Києво-Могилянської академії (Симеон Полоцький, Феофан Прокопович та ін.), але контрастувала з природним для російської мови райошником та іншими формами акцентного вірша, видавалася дещо штучною. Тому реформа Тредіаковського — Ломоносова (XVIII ст.), на основі якої розвинулася російська силабо-тоніка, спиралася на власні мовні закономірності, випливала із потреб російської поезії.

Силабічне віршування. Що таке Силабічне віршування? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *