ПОНЯТТЯ ГРОМАДИ. ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ГРОМАДСЬКЕ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ. УЧАСТЬ ГРОМАДЯН В УПРАВЛІННІ СУСПІЛЬСТВОМ, ЛЮДИНА І СВІТ

ПОНЯТТЯ ГРОМАДИ. ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ГРОМАДСЬКЕ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ. УЧАСТЬ ГРОМАДЯН В УПРАВЛІННІ СУСПІЛЬСТВОМ, ЛЮДИНА І СВІТ

ХІД ЗАНЯТТЯ ПОНЯТТЯ ГРОМАДИ. ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ГРОМАДСЬКЕ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ. УЧАСТЬ ГРОМАДЯН В УПРАВЛІННІ СУСПІЛЬСТВОМ, ЛЮДИНА І СВІТ

II. Мотивація навчальної діяльності

Бесіда

1. Спробуйте дати визначення терміна «самоврядування».

2. Наведіть приклад з історії місцевого самоврядування в українській історії. (Магдебурзьке право, земства)

3. Як ви розумієте словосполучення «територіальні громади»?

IV. Вивчення нового матеріалу

Місцеве самоврядування

Місцеве самоврядування в Україні — це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади — жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста — самостійно або під керівництвом органів і посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.

Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на засадах:

 • народовладдя;
 • законності;
 • гласності;
 • колегіальності;
 • поєднання місцевих і державних інтересів; виборності;
 • правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених цим та іншими законами;
 • підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб;
 • державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування; судового захисту прав місцевого самоврядування.

Структура місцевого самоврядування включає:

 • територіальну громаду;
 • сільську, селищну, міську раду;
 • сільського, селищного, міського голову;
 • виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;
 • районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст; органи самоорганізації населення.

У містах з районним поділом за рішенням територіальної громади міста або міської ради відповідно можуть утворюватися районні в місті ради. Районні в містах ради утворюють свої виконавчі органи та обирають голову ради, який водночас є головою її виконавчого комітету.

Первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста.

Виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи. Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад є підконтрольними і підзвітними відповідним радам, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.

Сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою територіальної громади відповідно села (добровільного об’єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста, обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі. Сільський, селищний, міський голова очолює виконавчий комітет відповідної сільської, селищної, міської ради, головує на її засіданнях.

Повноваження органів місцевого самоврядування

Органам місцевого самоврядування законом можуть надаватися окремі повноваження органів виконавчої влади, у здійсненні яких вони є підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.

Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад стосуються таких сфер діяльності:

 • соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку;
 • в галузі бюджету, фінансів і цін;
 • управління комунальною власністю;
 • житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку;
 • будівництва;
 • освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту;
 • регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
 • природного середовища;
 • соціального захисту населення;
 • зовнішньоекономічної діяльності;
 • оборонної роботи;
 • щодо розв’язання питань адміністративно-територіального устрою;
 • забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян тощо.

Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування

Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об’єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об’єднувати на договірних засадах об’єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і установ, створювати для цього відповідні органи і служби.

Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, фінансово підтримує місцеве самоврядування. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсує держава.

Органам місцевого самоврядування закон може надавати окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету в установленому законом порядку окремих загальнодержавних податків, передає органам місцевого самоврядування відповідні об’єкти державної власності.

Діяльність органів місцевої влади спрямована на задоволення суспільних потреб громадян, у першу чергу пов’язаних з отриманням життєво необхідних послуг.

Місцеві бюджети є фінансовою базою місцевого самоврядування, і від обсягу ресурсів, що акумулюються в цих бюджетах, залежить, наскільки результативно місцеві органи влади будуть виконувати покладені на них повноваження.

Вибори

Вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, на які поділяється вся територія відповідно села (кількох сіл, жителі яких добровільно об’єдналися у сільську громаду), селища.

Вибори депутатів міських рад проводяться за пропорційною системою: депутатів обирають за виборчими списками кандидатів у депутати (далі — виборчі списки) від організацій політичних партій, виборчих блоків організацій політичних партій у багатомандатному окрузі, межі якого збігаються з межами міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм.

Вибори депутатів районних у містах рад проводять за пропорційною системою: депутатів обирають за виборчими списками від організацій політичних партій, виборчих блоків організацій політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами відповідного району у місті.

Вибори сільських, селищних, міських голів проводять за мажоритарною виборчою системою відносної більшості в єдиному одномандатному окрузі, межі якого збігаються з межами села (кількох сіл, жителі яких добровільно об’єдналися у сільську громаду), селища, міста, згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм.

Громадяни України, які належать до відповідної територіальної громади і мають право голосу, можуть шляхом самовисування або через республіканські (в Автономній Республіці Крим), обласні, районні, районні у містах, міські організації політичних партій та їх виборчі об’єднання — блоки брати участь у висуванні кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, у роботі виборчих комісій, проведенні передвиборчої агітації, спостереженні за проведенням виборів та в інших заходах у порядку, визначеному цим та іншими законами України.

V. Підсумок

Виконання практичних завдань

1. Оберіть характеристики, притаманні лише місцевому самоврядуванню.

1) Має особливий суб’єкт, яким є населення, громадяни.

2) Забезпечення прав і свобод громадян.

3) Це форма здійснення публічної влади, влади народу.

4) Муніципальна влада і влада державна — це форми публічної влади, влади народу.

5) Розвиток парламентаризму.

6) Узгодження інтересів всіх соціальних груп.

7) Має особливий об’єкт управління: питання місцевого значення.

8) Самостійність як форма організації і здійснення влади.

9) Власна відповідальність муніципальних утворень.

2. Яка з наведених функцій місцевого самоврядування не відповідає місцевому самоврядуванню?

1) Забезпечення участі населення у розв’язанні питань місцевих справ.

2) Управління муніципальної власністю, фінансових коштів муніципального управління.

3) Забезпечення розвитку території муніципального освіти.

4) Забезпечення виконання законів та інших актів законодав чої влади України.

5) Забезпечення потреби населення в соціально-, культурнокомунально-побутових та інших життєво важливих по слугах.

6) Охорона громадського порядку, забезпечення режиму за конності.

7) Захист інтересів та прав місцевого самоврядування, гаран тованих Конституцією України.

8) Самоорганізація громадян шляхом використання форм те риторіального громадського самоврядування.

3. Позначте «+» відмінності місцевого самоврядування і державного управління.

1) Влада — суверенна, верховна;

2) влада — підзаконна;

3) обмеженість кола повноважень і справ;

4) обмежені території;

5) вся територія держави;

6) обов’язковий виборний принцип організації влади;

7) забезпечення прав і свобод громадян.

4. У чому полягає значення місцевого самоврядування для суспільства? Доповніть запропонований перелік.

1) Близькість потреб і проблем громадян.

2) Підтримка самостійності, енергії та підприємливості громадян.

3) Громадське життя розподіляється рівномірно по всій державі, а не зосереджується в центрі.

4) Пов’язує адміністрацію з народом.

5) Надає громадянам можливість ближче і на практиці познайомитись з громадськими справами.

VI. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Знайти і записати у вигляді плану чи схеми таку інформацію:

1) Як організоване місцеве самоврядування у вашому населеному пункті?

2) Як називається його глава? Хто зараз очолює органи самоврядування (назвіть конкретне ім’я).

3) Які органи самоврядування створено?

4) Чи є на вашій вулиці, у будинку, у школі органи самоврядування?

ПОНЯТТЯ ГРОМАДИ. ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ГРОМАДСЬКЕ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ. УЧАСТЬ ГРОМАДЯН В УПРАВЛІННІ СУСПІЛЬСТВОМ, ЛЮДИНА І СВІТ

Повернутися на сторінку Людина і світ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *